Humbrol

Humbrol 062 Leather Matt

062 Leather Matt - Image 1
Fabricant: Humbrol
Code de produit: hum062
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: jeudi, 21.10.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€2.47 ou 1700 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantHumbrol
Code de produithum062
Poids:0.02 kg
Ean:50723850
Capacité14ml
Ajouté au catalogue:21.11.2004

Farba matowa

Farba emaliowa, która zosta³a umieszczona w niewielkiej puszcze o okr±g³ej podstawie o objêto¶ci 14 ml. Mo¿na j± nak³adaæ zarówno za pomoc± aerografu, jak i pêdzla. W przypadku malowania pêdzlem zaleca siê raczej stosowanie takiego z w³osiem syntetycznym (na przyk³ad: A.MIG 8620 4 SYNTHETIC FLAT BRUSH, Round Brush 1 Synthetic albo Brush Synthetic Round size 0). Wykorzystanie pêdzla o w³osiu naturalnym (chocia¿by: #1 Premium Marta Kolinsky Round Brush, PREMIUM SIBERIAN KOLINSKY BRUSH – 0 albo Painta Luxus, size 0) mo¿e prowadziæ do jego szybszego zu¿ywania siê. Prezentowana substancja oka¿e siê u¿yteczna w przypadku malowania zw³aszcza miêkkich tworzyw sztucznych (na przyk³ad polistyrenu), ale tak¿e drewna, szk³a, ceramiki, metali, kartonu, tektury, a nawet p³yty pil¶niowej. Natomiast jej wydajno¶æ wynosi 0,3 m2 z 14 ml. Przed otwarciem farby, zaleca siê bardzo dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim: pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30 sekund. Zaleca siê j± nak³adaæ na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e minimalny czas jaki powinien min±æ pomiêdzy na³o¿eniem pierwszej oraz drugiej warstwy to ok. 6 h w zale¿no¶ci od temperatury otoczenia, chocia¿ farby b³yszcz±ce, satynowe i matowe mog± wyschn±æ wstêpnie (ang.touch dry) w krótszym czasie. Warto dodaæ, ¿e ca³kowity czas schniêcia prezentowanej serii farb Humbrol najczê¶ciej wynosi 24 h, jednak w przypadku farb metalicznych mo¿e dochodziæ do nawet 10 dni!. Warto równie¿ dodaæ, ¿e w przypadku malowania pêdzlem zaleca siê rozcieñczyæ omawian± farb± (najlepiej produktem AC7430 Enamel Thinners albo Rozcieñczalnik do emalii). Producent proponuje zastosowaæ proporcje 1:2, czyli na 1 czê¶æ rozcieñczalnika zastosowaæ 2 czê¶ci farby, ale mo¿na te¿ spróbowaæ rozcieñczenia w proporcji 1:6 lub 1:7, czyli na 1 czê¶æ rozcieñczalnika zastosowaæ 6 albo 7 czê¶ci farby. Mieszanie obu substancji najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: Six Wells Tray, ALUMINIUM PALLET (10 WELLS) albo Paleta do mieszania farb 18x8,5cm). Po zakoñczeniu pracy, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub szmatk±, wieczka od puszki w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jej dok³adne zamkniêcie. Z kolei czyszczenie narzêdzi zaleca siê przeprowadziæ p³ynami specjalistycznymi, takimi jak na przyk³ad: LACQUER THINNER AND CLEANER ALC307 albo Brush Cleaner Painta Clean 100ml. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Humbrol opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Workstation, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± farb±.

Matt Paint

Usage
A solvent-based, fast-dry paint developed for use on plastic model kits but which can also be used on other substrates. Matt, Satin, Gloss, Metallic, Metalcote and Clear finishes are available (finish varies by colour)

Substrate
A wide range of surfaces including most plastics, wood, glass, ceramics, metal, cardboard, sealed plaster, sealed hardboard and more (always try on a small test area to check suitability)

Coverage
14ml tin covers approx. 0.3m² depending on thickness of application

Application
Brush straight from the tin. Airbrush with a suitable thinner such as Humbrol Enamel Thinners. Two thin coats are preferable to one thick coat. The usual thinning ratio is 2 parts paint to 1 part thinner. Note that Metalcote colours are designed to be polished when fully dry.

Drying time
Gloss: 1-2 hours
Matt & Satin: 20-40 mins touch dry, up to 24 hours for hard dry
Metallics: hard dry in approx. 10 days. Drying times will vary according to ambient temperature and humidity. Recoat: 6 hours minimum (preferably overnight)

How to clean:
Brushes: use Humbrol Enamel Thinners
Airbrush: flush thoroughly using Humbrol Enamel Thinners. Product is permanent once dry.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: 062 Leather Matt
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 - 4 pcs.
jeudi, 21.10.2021

plus de 4 pcs.
vendredi, 22.10.2021

GLS

1 - 4 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 27.10.2021
-
jeudi, 28.10.2021

plus de 4 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 28.10.2021
-
vendredi, 29.10.2021

UPS

1 - 4 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 27.10.2021
-
jeudi, 28.10.2021

plus de 4 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 28.10.2021
-
vendredi, 29.10.2021

DHL

1 - 4 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 28.10.2021

plus de 4 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 29.10.2021

Poste - lettre recommandée

1 - 4 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 27.10.2021
-
jeudi, 28.10.2021

plus de 4 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 28.10.2021
-
vendredi, 29.10.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 21.11.2004
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Fabricant: Vallejo
Code de produit: VAL71026
Disponibilité: disponible!

€2.75 ou 1900 pts.

Fabricant: Pactra
Code de produit: pac024
Disponibilité: disponible!

€1.18 ou 800 pts.

Fabricant: Vallejo
Code de produit: VAL70874
Disponibilité: disponible!

€2.75 ou 1900 pts.