Humbrol

Humbrol DB0016 16 Gold - Metallic

16 Gold - Metallic - Image 1
Fabricant: Humbrol
Code de produit: humDB0016
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mardi, 28.9.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€2.55 ou 1800 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantHumbrol
Code de produithumDB0016
Poids:0.02 kg
Ean:5055286679018
Capacité14ml
Ajouté au catalogue:7.4.2021

Farba metaliczna

Farba akrylowa na bazie wodnej (ang. water-based), która zosta³a umieszczona w ergonomicznym pojemniku. Producent sygnalizuje, ¿e nadaje siê do wykorzystania na wielu rodzajach powierzchnie, takich jak na przyk³ad: wiêkszo¶æ tworzyw sztucznych, drewno, szk³o, ceramika, metale, p³yta pil¶niowa czy karton. Podobnie jak inne farby akrylowe, wydziela zdecydowanie mniej nieprzyjemnych zapachów w stosunku do farb emaliowych. Nie wymaga te¿ intensywnego wietrzenia pomieszczenia w czasie pracy. Mo¿na j± stosowaæ zarówno z aerografem, jak i pêdzlem. W przypadku malowania pêdzlem mo¿na stosowaæ te z w³osiem zarówno naturalnym, jak i syntetycznym (na przyk³ad: Pêdzel Synetyczny 0, 5/0 PREMIUM MARTA KOLINSKY ROUND BRUSH albo Italeri brush, sable hair, round, 1 (ergonomic handle)) bez ryzyka jego wcze¶niejszego zu¿ycia siê. Przed otwarciem farby, zaleca siê bardzo dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim:  pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30-45 sekund. Zaleca siê j± nak³adaæ na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e czas schniêcia farby to od 1 h do 2 h, w zale¿no¶ci od temperatury otoczenia. W przypadku farb metalicznych oraz b³yszcz±cych czas ten mo¿e byæ d³u¿szy. Warto równie¿ dodaæ, ¿e w przypadku malowania pêdzlem producent zaleca rozcieñczyæ omawian± farb± w stosunku 1:2, czyli na 1 czê¶æ rozcieñczalnika zastosowaæ 2 czê¶ci farby. Zamiast rozcieñczalnika (takiego typu jak na przyk³ad: AK11500 Acrylic Thinner albo A.MIG 2000 ACRYLIC THINNER), mo¿na te¿ wykorzystaæ zwyk³± wodê z kranu. Mieszanie obu substancji najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.), Mr.Paint Tray 10szt. albo Six Wells Tray). Po zakoñczeniu pracy, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub szmatk±, „wieczka” w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jej dok³adne zamkniêcie. Natomiast czyszczenie narzêdzi mo¿na przeprowadziæ zwyk³± wod± albo p³ynami specjalistycznymi takimi jak chocia¿by: AK 11505 3GEN PERFECT CLEANER albo CLEANER (100ml). Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Humbrol opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Workstation, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± farb±.

Metallic Paint

Humbrol Acrylic Paint is ideal for many paint tasks around the home. Developed for plastic kit modellers, the paint is water based, fast drying and safe in use. Simple to mix colours to obtain further shades too, and the paint is suitable for airbrushing. The perfect general paint for all craft and modelling uses.

Usage: A water-based, fast dry paint developed for use on plastic model kits but which can also be used on other surfaces.

Substrate: A wide range of surfaces including most plastics, wood, glass, ceramics, metal, cardboard, sealed plaster, sealed hardboard and many more.

Application: Brush straight from the tin or Airbrush with a suitable thinner such as water. Two thin coats are preferable to one thick coat. The usual thinning ratio is 2 parts paint to one part Humbrol Acrylic Thinner.

Drying Time: 1-2 hours hard dry, allow longer for Gloss and Metallic finishes.

How To Clean: Acrylic Thinners or water when wet, cellulose when dry.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: 16 Gold - Metallic
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

mardi, 28.9.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
lundi, 4.10.2021
-
mardi, 5.10.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
lundi, 4.10.2021
-
mardi, 5.10.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
mardi, 5.10.2021

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
lundi, 4.10.2021
-
mardi, 5.10.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 7.4.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?