Revell

Revell 32371 371 Light Grey, Silk RAL 7035

371 Light Grey, Silk RAL 7035 - Image 1
Fabricant: Revell
Code de produit: rev32371
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mardi, 28.9.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€1.90 ou 1300 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantRevell
Code de produitrev32371
Poids:0.02 kg
Ean:42023395
Capacité14ml
Ajouté au catalogue:18.8.2006

Farba satynowa

Farba emaliowa na bazie ¿ywicy syntetycznej, która zosta³a umieszczona w niewielkiej puszcze o okr±g³ej podstawie o objêto¶ci 14 ml. Oka¿e siê przydatna przy malowaniu nie tylko tworzyw sztucznych, ale tak¿e: szk³a, ceramiki lub metalu. Mo¿na j± nak³adaæ zarówno za pomoc± aerografu, jak i pêdzla. W przypadku malowania pêdzlem zaleca siê raczej stosowanie takiego z w³osiem syntetycznym (na przyk³ad: Painta Standard, size 1, Pêdzel Synetyczny 2 albo 1 SYNTHETIC FLAT BRUSH). Wykorzystanie pêdzla o w³osiu naturalnym mo¿e prowadziæ do jego szybszego zu¿ywania siê. Przed otwarciem farby, zaleca siê bardzo dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim: pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30 sekund. Zaleca siê nak³adaæ j± na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e minimalny czas jaki powinien min±æ pomiêdzy na³o¿eniem pierwszej oraz drugiej warstwy to od 4 h do 6 h w zale¿no¶ci od temperatury otoczenia, przy czym czas potrzebny do ca³kowitego wyschniêcia to ok. 24 h. Warto równie¿ dodaæ, ¿e w przypadku malowania pêdzlem zaleca siê rozcieñczyæ omawian± farb± (najlepiej produktem 39611 Thinner Color Mix albo Thinner Color Mix). Co ciekawe, producent nie wskazuje proporcji pomiêdzy rozcieñczalnikiem, a farb±, ale mo¿na spróbowaæ rozcieñczenia w proporcji 1:3, 1:4 lub 1:5, czyli na 1 czê¶æ rozcieñczalnika zastosowaæ 3, 4 albo 5 czê¶ci farby. Mieszanie obu substancji najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: Six Wells Tray, Paint Pallet - Basic Type lub Paleta do mieszania farb 18x8,5cm). Po zakoñczeniu pracy, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub szmatk±, wieczka od puszki w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jej dok³adne zamkniêcie. Z kolei czyszczenie narzêdzi zaleca siê przeprowadziæ p³ynami specjalistycznymi, a przede wszystkim Brush Cleaner Painta Clean 100ml. Mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Revell opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Work Station, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± farb±.

Satin Paint

Revell Color Paint is a synthetic resin enamel paint that does not damage the outer surface of plastic models. Many other materials can also be painted with the 14 ml tin preferred by many DIY enthusiasts. All shades - except signal colours - can be mixed together and can be diluted with Thinner Color Mix. Thus the paint can be applied not only with brushes, but also with a spray gun. For cleaning use Brush Cleaner Painta Clean 100ml for brushes and "Revell Airbrush Clean" for the spray gun. It is possible to apply another colour or coat of paint after only 4 – 6 hours. The paint is completely dry after 24 hours.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: 371 Light Grey, Silk RAL 7035
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 - 6 pcs.
mardi, 28.9.2021

plus de 6 pcs.
mercredi, 29.9.2021

GLS

1 - 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 4.10.2021
-
mardi, 5.10.2021

plus de 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 5.10.2021
-
mercredi, 6.10.2021

UPS

1 - 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 4.10.2021
-
mardi, 5.10.2021

plus de 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 5.10.2021
-
mercredi, 6.10.2021

DHL

1 - 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 5.10.2021

plus de 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 6.10.2021

Poste - lettre recommandée

1 - 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 4.10.2021
-
mardi, 5.10.2021

plus de 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 5.10.2021
-
mercredi, 6.10.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 18.8.2006
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Fabricant: Revell
Code de produit: rev36371
Disponibilité: disponible!

€2.70 ou 1900 pts.

Fabricant: Mr.Hobby
Code de produit: GUN-H338
Disponibilité: disponible!

€2.87 ou 2000 pts.

Fabricant: Pactra
Code de produit: pac044
Disponibilité: disponible!

€1.18 ou 800 pts.

Fabricant: Mr.Hobby
Code de produit: GUN-H311
Disponibilité: disponible!

€2.87 ou 2000 pts.

Fabricant: Humbrol
Code de produit: hum196
Disponibilité: disponible!

€2.47 ou 1700 pts.

Fabricant: Vallejo
Code de produit: VAL71045
Disponibilité: disponible!

€2.75 ou 1900 pts.