AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez A.MIG 8610 5/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH

A.MIG 8610 5/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH - Image 1
Code de produit: AMM-8610
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 6.12.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€1.42 ou 1000 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantAMMO of Mig Jimenez
Code de produitAMM-8610
Poids:0.01 kg
Ean:8432074086109
Ajouté au catalogue:30.10.2017
Tags:Brush Pointed-Brush Synthetic-Brush

Pêdzel modelarski o bardzo cienkim, okr±g³ym w³osiu typu pointed brush, któremu producent nada³ oznaczenie „5/0”. Posiada trzonek w kolorze ¿ó³tym, który jest poprawnie wywa¿ony oraz zapewnia nienajgorsz± ergonomiê oraz komfort pracy. Do wytworzenia jego w³osia zastosowano w³ókna syntetyczne, które w stosunku do w³osi naturalnych cechuj± siê wyra¼nie wiêksz± odporno¶ci± na rozpuszczalniki oraz ogólnie lepsz± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Nale¿y tak¿e podkre¶liæ ich stosunkowo d³ug± ¿ywotno¶æ. Omawiany pêdzel mo¿na z powodzeniem zastosowaæ do nak³adania takich farb jak na przyk³ad: emaliowe, olejne czy tzw. metalizery, bez ryzyka szybszego zu¿ycia siê w³osia. Warto dodaæ, ¿e mo¿na go równie¿ stosowaæ do malowania farbami akrylowymi, jednak do tego typu zadañ lepiej nadaj± siê pêdzle o w³osiu naturalnym. Rzecz jasna g³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest bardzo precyzyjne malowanie figurek (na przyk³ad w skali 1:35, 1:32 i 1:72 lub o wielko¶ci 90 mm, 75 mm czy 54 mm), jak równie¿ ma³ych detali modeli plastikowych, takich jak chocia¿by: niewielkie elementy wyposa¿enia kabiny pilota w skali 1:48 i 1:72 albo szczegó³y wyposa¿enia pok³adowego statków i okrêtów w skali 1:700. Ze wzglêdu na w³a¶ciwo¶ci jego w³osia, prezentowany pêdzel mo¿na równie¿ z powodzeniem wykorzystaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów. W przypadku realizowania zadañ zwi±zanych z weatheringiem uzupe³nieniem omawianego narzêdzia mog± byæ na przyk³ad, takie pêdzle jak: A.MIG 8585 8 SYNTHETIC SAW BRUSH albo A.MIG 8590 3/0 SYNTHETIC LINER BRUSH. Warto równie¿ dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê (element metalowy ³±cz±cy w³osie z trzonkiem). W tym ostatnim przypadku mo¿e to prowadziæ do nie zachowywania przez w³osie odpowiedniego kszta³tu. Po¿±danym dzia³aniem przy mieszaniu farb jest równie¿ ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: PIPETTE SET S-L X3EACH albo Zestaw Pipet - 8 szt 3 ml) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: ALUMINIUM PALLET (6 WELLS) lub 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.)) i mieszanie substancji dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by WET PALETTE lub Mr. Wet Palette – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: CLEANER (100ml) albo PERFECT CLEANER. Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: LACQUER THINNER AND CLEANER ALC307), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego delikatne uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: A.MIG 8611 3/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH, Round Brush 5/0 Synthetic albo Painta Luxus, size 5/0.

Synthetic Round Brush 5/0

AMMO by MIg Jimenez Synthetic Brush range made of high-quality fibers, offers great spring and color carrying capacity, making them an excellent option to paint medium and large areas of our models. The ideal brush for working with military vehicles, aircraft, groundwork, and all manner of scale models. Thanks to the fine point, smaller sizes are also suitable for detail painting. They are solvent-resistant and can be used with any paint type including acrylics, enamels, and oils. These are heavy duty brushes at a very economic price, making them a great option for all types of painting and weathering techniques and tasks. Can be used to apply washes, filters, pigments, splashes, mud, and a wide range of weathering effects. Recommend products: A.MIG 8611 3/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH, Round Brush 5/0 Synthetic and Painta Luxus, size 5/0.

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: A.MIG 8610 5/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 - 30 pcs.
lundi, 6.12.2021

plus de 30 pcs.
lundi, 20.12.2021

GLS

1 - 30 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

plus de 30 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 23.12.2021
-
lundi, 27.12.2021

UPS

1 - 30 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

plus de 30 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 23.12.2021
-
lundi, 27.12.2021

DHL

1 - 30 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
mardi, 14.12.2021

plus de 30 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 27.12.2021
-
mercredi, 29.12.2021

Poste - lettre recommandée

1 - 30 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
jeudi, 16.12.2021

plus de 30 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 27.12.2021
-
lundi, 3.1.2022

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 30.10.2017
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ14002
Disponibilité: disponible!

€2.24 ou 1600 pts.

Produits similaires

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8611
Disponibilité: disponible!

€1.49 ou 1100 pts.

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8614
Disponibilité: disponible!

€1.83 ou 1300 pts.

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8613
Disponibilité: disponible!

€1.71 ou 1200 pts.

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8591
Disponibilité: disponible!

€1.71 ou 1200 pts.

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8590
Disponibilité: disponible!

€1.30 ou 900 pts.

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8615
Disponibilité: disponible!

€1.90 ou 1400 pts.

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8612
Disponibilité: disponible!

€1.59 ou 1200 pts.

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8616
Disponibilité: disponible!

€2.31 ou 1700 pts.

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8601
Disponibilité: disponible!

€12.93 ou 9400 pts.

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8617
Disponibilité: disponible!

€3.11 ou 2300 pts.

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8712
Disponibilité: disponible!

€7.42 ou 5400 pts.

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8713
Disponibilité: disponible!

€8.63 ou 6200 pts.