Hat

Hat 8247 ALMORAVID HEAVY CAVALRY

ALMORAVID HEAVY CAVALRY - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: Hat
Code de produit: HAT8247
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 26.4.2021
€8.75 -8% €8.02 ou 5700 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantHat
Code de produitHAT8247
Poids:0.09 kg
Ean:696957082475
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:11.11.2013
Tags:Almoravid-Medieval-Army

Berberyjska dynastia Almorawidów zosta³a za³o¿ona przez Abdallaha ibn Yasina w po³owie XI wieku i stosunkowo szybko opanowa³a znaczne obszary dzisiejszego Maroka oraz po³udniow± czê¶æ dzisiejszej Hiszpanii i Portugalii. Dynastia ta panowa³a do po³owy XII wieku, a ostatnim w³adc± z tego rodu by³ Ishaq ibn Ali. Spor± rolê w wojskach dynastii Almorawidów odgrywa³a kawaleria – zarówno, ta poruszaj±ca siê na koniach, jak i na wielb³±dach. Na polu bitwy by³ najczê¶ciej ustawiana na skrzyd³ach w³asnej armii, a jej rol± by³o wyj¶cie na skrzyd³a i ty³y przeciwnika. G³ówn± broni± ofensywn± by³a w³ócznia, a w przypadku kawalerii lekkiej – tak¿e oszczep. Jako broñ boczn± stosowano dobre jako¶ciowo miecze jednorêczne, najczê¶ciej dwusieczne. Stosowano tak¿e okr±g³e tarcze wykonane przede wszystkim z drewna i czasami wzmacniane elementami ¿elaznymi. Stosunkowo rzadko kawaleria Almorawidów stosowa³a he³my. Kawaleria ta by³a bardzo dobrym narzêdziem na polu walki o czym ¶wiadczy zarówno zwyciêstwo pod Zalac± (1086), jak i – przede wszystkim – wiktoria pod Frag± (mianownik: Fraga) z 1134 roku, kiedy to wrêcz zdziesi±tkowa³a oddzia³y aragoñskie.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: ALMORAVID HEAVY CAVALRY
Ajouté au catalogue: 11.11.2013
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?