Zvezda

Zvezda 8058 ARTILLERY OF PETER THE GREAT

ARTILLERY OF PETER THE GREAT - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: Zvezda
Code de produit: zve8058
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 14.6.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€11.84 ou 7700 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantZvezda
Code de produitzve8058
Poids:0.16 kg
Ean:4600327080585
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:1.7.2009
Tags:Peter-The-Great-Army

Do¶æ powszechnie przyjmuje siê, ¿e jednym z najwybitniejszych, o ile nie najwybitniejszym, w³adc± Rosji w jej dziejach by³ Piotr I Wielki z dynastii Romanowów, który panowa³ w latach 1682-1725. Bez w±tpienia jego rozliczne reformy na polu administracji centralnej i lokalnej, szkolnictwa czy ¿ycia ekonomicznego wywar³y na Rosji swe spore piêtno i pchnê³y j± naprzód. Równie donios³e zmiany zasz³y w rosyjskiej armii -  tak¿e w jej artylerii. Przede wszystkim, podobnie jak w kawalerii i piechocie, wzorowa³ j± na rozwi±zaniach zachodnich d±¿±c z ¿elazn± konsekwencj± do ujednolicenia jej wagomiarów oraz zwiêkszenia jej mobilno¶ci na polu bitwy. Warto dodaæ, ¿e Piotr Wielki zadba³ te¿ o budowê odpowiednio licznych ludwisarni produkuj±cych na potrzeby armii rosyjskiej. Doda³ równie¿ armaty do regimentu piechoty. W 1700 r. pojedynczy regiment rosyjskiej piechoty dysponowa³ bateri± dwóch 3-funtowych dzia³, której obs³uga liczy³a w sumie 12 osób. Warto dodaæ, ¿e artyleria rosyjska od czasów Piotra Wielkiego zaczê³a byæ znana z dobrego wyszkolenia, wysokich walorów bojowych, a przede wszystkim – z dysponowania parkiem artyleryjskiej dobrej jako¶ci. T± swoist± renomê kontynuowa³a a¿ do koñca XVIII wieku. O tym, ¿e nowa rosyjska armia Piotra Wielkiego, w tym jej artyleria, okaza³a siê skutecznym orê¿em niech ¶wiadczy jej wielkie zwyciêstwo w bitwie pod Po³taw± z 1709 roku oraz zwyciêskie zakoñczenie Wielkiej Wojny Pó³nocnej.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: ARTILLERY OF PETER THE GREAT
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
lundi, 14.6.2021

plus de 1 pcs.
mardi, 15.6.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021
-
mardi, 22.6.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021
-
mardi, 22.6.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 22.6.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 1.7.2009
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita6030
Disponibilité: disponible!

€12.08 ou 7900 pts.