Trumpeter

Trumpeter 00508 American machine gun AR-15/M16/M4 FAMILY M4 R.I.S

American machine gun AR-15/M16/M4 FAMILY M4 R.I.S - Image 1
Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00508
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 14.6.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€2.09 ou 1400 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantTrumpeter
Code de produittru00508
Poids:0.03 kg
Ean:9580208005089
Échelle1:35
Ajouté au catalogue:3.2.2010
Tags:M16-gun
Karabin M16 powsta³ w biurze projektowym kalifornijskiej firmy Armalite. Opracowano go wed³ug za³o¿eñ taktyczno-technicznych dla nowego karabinu, wydanych przez amerykañski Komitet Piechoty (Infantry Board), który mia³by zast¹piæ wys³u¿one i przestarza³e karabiny M14. G³ównym konstruktorem broni by³ Eugenie Stoner, który now¹ konstrukcjê opar³ o swoje wczeœniejsze dzie³o, karabin AR-10. G³ówn¹ zmian¹ by³o zastosowanie innego kalibru, który z 7,62mm zmniejszono do 5,56mm. Zastosowany nabój od pocz¹tku budzi³ w¹tpliwoœci, dziœ niemal powszechnie uwa¿a siê, ¿e nie by³ on trafny, a nowy wówczas karabin powinien strzelaæ nabojami kalibru 6,6mm. Po przeprowadzeniu modernizacji broni, wskutek czego powsta³a wersja M16A2, zmieniono, miêdzy innymi, skok gwintu w lufie, co pozwoli³o na wykorzystywanie belgijskiego naboju kalibru 5,56 mm, zdecydowanie lepszego balistycznie od wczeœniej u¿ywanego naboju tego samego kalibru produkcji USA. Pierwsze dziesiêæ egzemplarzy trafi³o do prób 31 marca 1958 roku. Próby poligonowe, prowadzone w dwóch oœrodkach (Aberdeen Proving Ground - warunki normalne; Fort Greely - warunki arktyczne) okaza³y siê pomyœlne, wobec czego Komitet zaleci³ wprowadzenie karabinu M16 do uzbrojenia wojsk armii USA. Po wprowadzeniu koniecznych poprawek w styczniu 1959 roku, w firmie Colt Patent Firearms Company, która naby³a prawa licencyjne od Armalite, rozpoczêto produkcjê seryjn¹. Dostawy dla wojska rozpoczêto w 1961 roku. Pocz¹tkowo armia otrzyma³a 85000 sztuk, natomiast US Air Force 8500. W tym samym czasie zmieniono oznaczenie firmowe z AR-15 na M16. W roku 1967 prawa patentowe od firmy Colt odkupi³ rz¹d amerykañski. Wersjê M16A2 wprowadzono do uzbrojenia w roku 1984. Karabin dzia³a na zasadzie wykorzystania energii gazów prochowych, odprowadzanych z przewodu lufy. Gazy odprowadzane s¹ bezpoœrednio do suwad³a za pomoc¹ cienkiej rurki. Ryglowanie jest wykonywane za pomoc¹ zamka obrotowego, którego rygle wchodz¹ w gniazdo oporowe komory ryglowej, nakrêconej na lufê broni. Do zasilania wykorzystywane s¹ wymienne magazynki pude³kowe, o pojemnoœci 20 lub 30 nabojów, rozmieszczonych dwurzêdowo. Wyci¹g ³usek i ich wyrzutnik znajduj¹ siê w zamku. Mechanizm uderzeniowy kurkowy, z kurkiem zakrytym. Mechanizm spustowy umo¿liwia prowadzenie ognia pojedynczego i seryjnego. Celownik przeziernikowy, dwu-nastawowy: 0-300 m i 300-500 m. Na lufie broni mo¿na zamontowaæ bagnet-nó¿ M7 lub urz¹dzenie do strzelania œlep¹ amunicj¹. Pod luf¹ mo¿na podwiesiæ granatnik podwieszany "M203". Kaliber: 5.56mm. Odleg³oœæ strza³u maksymalnego:3,600 metrów. Maksymalny zasiêg skuteczny: cel powierzchniowy: 800 metrów; cel punktowy: 550 metrów. Prêdkoœæ wylotowa pocisku: 853 m/s. Szybkostrzelnoœæ teoretyczna: 800 pocisków na minutê. Pojemnoœæ magazynka: 20 i 30 nabojów.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: American machine gun AR-15/M16/M4 FAMILY M4 R.I.S
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 - 4 pcs.
lundi, 14.6.2021

plus de 4 pcs.
mardi, 15.6.2021

GLS

1 - 4 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

plus de 4 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021
-
mardi, 22.6.2021

UPS

1 - 4 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

plus de 4 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021
-
mardi, 22.6.2021

DHL

1 - 4 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021

plus de 4 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 22.6.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 3.2.2010
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00506
Disponibilité: disponible!

€2.09 ou 1400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00511
Disponibilité: disponible!

€2.09 ou 1400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00509
Disponibilité: disponible!

€2.25 ou 1500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00505
Disponibilité: disponible!

€2.09 ou 1400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00507
Disponibilité: disponible!

€2.25 ou 1500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00510
Disponibilité: disponible!

€2.25 ou 1500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00512
Disponibilité: disponible!

€2.25 ou 1500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLMEL008
Disponibilité: disponible!

€4.75 ou 3100 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu635012
Disponibilité: disponible!

€13.56 ou 8400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu635009
Disponibilité: disponible!

€13.56 ou 8400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: OKB Grigorov
Code de produit: OKB-W72004
Disponibilité: disponible!

€12.51 ou 8200 pts.