Print Scale

Print Scale 48-020 Antonov An-2 Two sheets, the general complete set.

Antonov An-2 Two sheets, the general complete set. - Image 1
Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-020
Disponibilité actuelle: sur commande
Date prévue d'expédition: vendredi, 21.1.2022
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€18.45 ou 13400 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantPrint Scale
Code de produitPRI-48-020
Poids:0.01 kg
Échelle1:48
Ajouté au catalogue:12.2.2021
Tags:Antonov-An-2 Poland-Insignia Russian-Insignia

Oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na samolotach rosyjskich si³ powietrznych zaczêto stosowaæ od samego ich powstania, czyli od 1912 roku, kiedy to powsta³a Flota Powietrzna Jego Cesarskiej Wysoko¶ci (ang. Emperor's Military Air Fleet). Na u¿ywanych przez ni± maszynach, na kad³ubach i skrzyd³ach stosowano najczê¶ciej jednolity roundelle (ang. rondel) z³o¿ony z trzech ¶ci¶le do siebie przylegaj±cych okrêgów o barwach bia³ej, niebieskiej i czerwonej, z których okrêgiem o najwiêkszej ¶rednicy by³ czerwony. Warto dodaæ, ¿e najwiêksza powierzchniê w takim roundelle zajmowa³ kolor bia³y. Z kolei jako oznaczenie stateczników pionowych (ang. fin flash) stosowano najczê¶ciej stylizowan± flagê Imperium Rosyjskiego w kolorach takich samych jak roundelle o barwach (patrz±c od góry): bia³ej, czerwonej i niebieskiej. Takie oznaczenia stosowano do 1917 roku i czê¶ciowo w okresie wojny domowej (1917-1922). Swoistym sukcesorem si³ powietrznych imperialnej Rosji by³y sowieckie si³y powietrze (ros. Voyenno-Vozdushnye Sily), które sformowano ju¿ w 1918 roku. W ich przypadku jako insygnia maszyn stosowano czerwon±, piêcioramienn±, gwiazdê, któr± wykorzystywano zarówno do oznaczenia skrzyde³ i kad³ubów maszyn, ale te¿ jako oznaczenie stateczników pionowych (ang. fin flash). W okresie miêdzywojennym oraz w czasie II wojny ¶wiatowej stosowano najczê¶ciej jednolit± czerwon± gwiazdê albo czerwon± gwiazdê w bia³ej albo z³otej obwódce. Po 1945 roku, w³a¶ciwie do chwili obecnej, stosuje siê przede wszystkim wspomnian± gwiazdê w bia³ej obwódce. Warto dodaæ, ¿e od 2010 roku teoretycznie, oficjalnym insygnium statków powietrznych Federacji Rosyjskiej jest czerwona gwiazda z obwódkami bia³± i niebiesk±, a zatem nawi±zuj±c± kolorystkê do rosyjskiej flagi narodowej.

Polskie si³y powietrzne zaczê³y stosowaæ bia³o-czerwon± szachownicê jako swój znak rozpoznawczy ju¿ od koñca 1918 roku. W pierwszych dniach odzyskiwania niepodleg³o¶ci jako znaki rozpoznawcze stosowano np. tarczê herbow± w barwach bia³o-czerwonych czy te¿ skierowany ku do³owi (z czerwonym polem po prawej) sztandar polski. Warto dodaæ, ¿e bia³o-czerwona szachownica by³a pocz±tkowo osobistym god³em pilota Stefana Steca, które to god³o na jego samolocie zauwa¿y³ pp³k. Hipolit £ossowski i rekomendowa³ Sztabowi Generalnemu jako znak przynale¿no¶ci pañstwowej. Od 1 grudnia 1918 r. owa szachowania sta³a siê oficjalnym znakiem rozpoznawczym polskiego lotnictwa. W latach 1918-1921 stosowano stosunkowo prost± szachownicê o dwóch polach bia³ych i dwóch czerwonych bez obwoluty. W 1921 r. do pól bia³ych dodano czerwone obwoluty, a do czerwonych pól – obwoluty bia³e. Co ciekawe ten znak rozpoznawczy przetrwa³ a¿ do 1993 roku, kiedy to zmieniono jedynie kolejno¶æ pól w szachownicy zachowuj±c ogólny uk³ad znaku. Warto dodaæ, ¿e po klêsce kampanii wrze¶niowej polscy lotnicy nadal stosowali bia³o-czerwon± szachownicê dla podkre¶lenia przynale¿no¶ci pañstwowej swych samolotów. W przypadku maszyn wykorzystywanych we Francji w latach 1939-1940 szachownice malowano w ¶rodkowej czê¶ci kad³uba samolotu, natomiast w Wielkiej Brytanii (1940-1945) szachownica by³a znacznie mniejsza i malowana w nosie maszyny.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Antonov An-2 Two sheets, the general complete set.
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

vendredi, 21.1.2022

GLS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 26.1.2022
-
jeudi, 27.1.2022

UPS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 26.1.2022
-
jeudi, 27.1.2022

DHL


Délai de livraison prévu:
jeudi, 27.1.2022
-
lundi, 31.1.2022

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
jeudi, 27.1.2022
-
mercredi, 2.2.2022

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 12.2.2021
Disponibilité actuelle: sur commande
 • produit disponible
 • produit indisponible
 • produit disponible sur commande
 • approvisionnement
 • manque
 • 1 unité
 • 2 unités
 • 3-5 unités
 • 6-10 unités
 • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-013
Disponibilité: disponible!

€13.41 ou 9700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-172
Disponibilité: disponible!

€14.41 ou 10400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-018
Disponibilité: disponible!

€14.41 ou 10400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-177
Disponibilité: disponible!

€14.41 ou 10400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-130
Disponibilité: disponible!

€13.41 ou 9700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-143
Disponibilité: disponible!

€14.41 ou 10400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-095
Disponibilité: disponible!

€14.41 ou 10400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-057
Disponibilité: disponible!

€14.41 ou 10400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-161
Disponibilité: disponible!

€16.78 ou 12100 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-094
Disponibilité: disponible!

€14.41 ou 10400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-079
Disponibilité: disponible!

€13.41 ou 9700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-201
Disponibilité: sur commande

€14.41 ou 10400 pts.