NEW! Ugears 70053 Awiator

Awiator - Image 1
Fabricant: Ugears
Code de produit: UGE70053
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: jeudi, 3.12.2020
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€76.29 ou 49700 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantUgears
Code de produitUGE70053
Poids:1.52 kg
Ean:4820184120839
Ajouté au catalogue:10.7.2020

Je¶li od dziecka marzysz o lataniu, ale raczej nie dostaniesz siê do szko³y lotniczej, nie ¶piesz siê z wyrzuceniem do ¶mieci he³mu i okularów lotniczych. Id±c za Twoim marzeniem Ugears zdobywa kolejn± wysoko¶æ i oferuje nie jeden, lecz dwa modele lotnicze w jednym zestawie "Awiator". Zestaw sk³ada siê z trzech modu³ów: samolotu, ¶mig³owca i g³ównego panelu sterowania.

Mechaniczny model "Awiator" jest wykonany z wysokiej jako¶ci sklejki, która zosta³a zbadana przez europejskie laboratoria i jest stosowana m.in. w produkcji mebli dzieciêcych. Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbêdne do sk³adania. Jako¶æ wykonania elementów jest bardzo wysoka, poniewa¿ wycinane s± one ze sklejki metod± laserow±.

Wewn±trz opakowania znajdziesz panele ze sklejki, z których wystarczy wyj±æ gotowe elementy i zmontowaæ z nich gotowy model.  Nie bêdziesz potrzebowaæ ani kleju, ani ¿adnych specjalnych narzêdzi. Sk³adanie modelu odbywa siê na podstawie szczegó³owej instrukcji z rysunkami sporz±dzonej w jêzyku polskim i 10 innych jêzykach.

Design

Sterowanie samolotem rozwijaj±cym du¿± szybko¶æ wymaga pewnej wprawy. Ten miniaturowy model jest zbudowany w oparciu o aerodynamiczny schemat dwup³atu z rozpórkami i ciêgnami oraz piêciot³okowym silnikiem rotacyjnym ch³odzonym powietrzem. Opanowanie nauki latania i sterowania tym niesfornym ptakiem nie nale¿y do ³atwych zadañ - mo¿e to zaj±æ kilka wylatanych godzin. Ale bêd± to godziny niezapomnianych wra¿eñ! Ponadto po krótkiej praktyce z ustêpliwym i wygodnym ¶mig³owcem uzyskasz odpowiednie do¶wiadczenie i bêdziesz posiadaæ umiejêtno¶ci bazowe.

Jak to dzia³a

Zestaw sk³ada siê z trzech modu³ów: samolotu, ¶mig³owca i g³ównego panelu sterowania. Wybierz statek lataj±cy, zamontuj go na dr±¿ku - i mo¿esz startowaæ! Je¶li jeste¶ pocz±tkuj±cym pilotem, warto zacz±æ od ¶mig³owca, który jest bardziej ³atwy w sterowaniu, ni¿ samolot, lecz nie mniej ciekawy. ¦mig³owiec ma kabinê pilota z otwieranymi drzwiczkami, ¶mig³o trzy³opatowe, wirnik no¶ny oraz wszystko, co jest niezbêdne dla wspania³ego lotu.

Miniaturowe modele Ugears s± jak zawsze fascynuj±ce i ciekawe, lecz g³ównym modu³em zestawu jest panel sterowania - skomplikowane urz±dzenie wyposa¿one w silnik szybkoobrotowy, który poprzez wie¿ê z tarcz± steruj±c± napêdza ruch obrotowy statku lataj±cego z przeciwciê¿arem. Sterowanie zapewniaj± d¼wignie:

- ko³o sterowe za pomoc± tarczy steruj±cej reguluje k±t przechylenia i ko³ysania wzd³u¿nego statku lataj±cego;

- dr±¿ek sterowy silnika (DSS) reguluje prêdko¶æ obrotow± silnika decyduj±c o prêdko¶ci statku.

Ponadto w celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania tarczy steruj±cej panel sterowania jest wyposa¿ony w uk³ad precyzyjnego regulowania rêcznego.

Po zmontowaniu wszystkich trzech modu³ów i zainstalowaniu modelu na dr±¿ku mo¿na nareszcie rozprostowaæ skrzyd³a i uruchomiæ silnik. Maksymalne nakrêcenie modelu - to 25 pó³obrotów zaworu. Po³ó¿ lew± rêkê na DSS, praw± na ko³o sterowe, serdecznym i ¶rodkowym palcami lewej rêki podnie¶ do góry blokadê po³o¿enia DSS i za pomoc± p³ynnego ruchu do przodu uruchom model pilota¿owy.

Zostaw wszelkie obawy na ziemi - tylko naprzód i tylko do góry, opanuj niebo z modelem "Lotnik" Ugears.

 

Czê¶ci:                    726
Poziom:                   Bardzo ciê¿ko
Czas monta¿u:        14-16 godziny
Wymiary modelu:    40 x 34 x 31 cm
Opakowanie:          37.8 x 17 x 5 cm
Waga wysy³ki:         1.700Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Awiator
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
jeudi, 3.12.2020

plus de 1 pcs.
jeudi, 17.12.2020

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 9.12.2020
-
jeudi, 10.12.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 23.12.2020
-
lundi, 28.12.2020

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 9.12.2020
-
jeudi, 10.12.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 23.12.2020
-
lundi, 28.12.2020

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 10.12.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 28.12.2020

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 10.7.2020
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?