Airfix

NEW! Airfix 04021 Bristol Beaufort Mk.I

Bristol Beaufort Mk.I - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: Airfix
Code de produit: afx04021
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 21.9.2021
€23.46 ou 16600 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantAirfix
Code de produitafx04021
Poids:0.30 kg
Ean:5055286671562
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:19.7.2021
Tags:Bristol-Beaufort
Bristol Beaufort to brytyjski samolot bombowo-torpedowy œredniego zasiêgu o konstrukcji w pe³ni metalowej. Samolot zosta³ zaprojektowany dla lotnictwa obrony wybrze¿a (Coastal Command) w 1936r., a oblot prototypu mia³ miejsce 15 paŸdziernika 1938 roku. W sumie powsta³y tylko dwie wersje samolotu: Mk.I (955 egzemplarzy) oraz Mk.II (450 sztuk). W zwi¹zku z tym, ¿e samolot by³ przeznaczony do dzia³añ nadmorskich, w dolnej czêœci kad³uba umieszczono komorê powietrzn¹, przed³u¿aj¹c¹ p³ywalnoœæ na wypadek zestrzelenia nad morzem. Samolot by³ dodatkowo wyposa¿ony w niezbêdny sprzêt na wypadek wodowania, m.in. ³ódkê ratunkow¹. Po rozpoczêciu wojny samolot zaopatrzono tak¿e w radar, który zwiêksza³ efektywnoœæ samolotu w tropieniu okrêtów podwodnych. Samoloty Bristol Beaufort prowadzi³y operacje minowania wód nieprzyjaciela, patrolowa³y szlaki ¿eglugowe na Atlantyku, Morzu Pó³nocnym i kanale La Manche. Prowadzi³y operacje bojowe nad Morzem Œródziemnym i na Pustyni Zachodniej. Z powodzeniem atakowa³y okrêty Kriegsmarine i w³oskiej marynarki wojennej. Samoloty te u¿ywane by³y tak¿e w Australii i w latach 1941-1944 stanowi³y podstawowy sprzêt lotnictwa australijskiego. U¿ywano ich jako samolotów patrolowych, bombowców, bombowo-myœliwskich itp., przy czym szczególnie skutecznie okaza³y siê byæ w tropieniu japoñskich okrêtów podwodnych podczas walk na obszarze Wysp Salomona i na Nowej Gwinei. W s³u¿bie Beauforty pozostawa³y do koñca wojny na Pacyfiku. W lotnictwie australijskim jako samoloty treningowe Beauforty pozostawa³y do 1946 roku. PóŸniej sporadycznie wykorzystywano je w lotnictwie cywilnym. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 425 km/h, pu³ap maksymalny 5030 m, zasiêg maksymalny: 1660 km, uzbrojenie: sta³e- 4 karabiny maszynowe Browning kal. 7,7 mm, podwieszane-do 906 kg bomb lub torpeda o tej wadze.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Bristol Beaufort Mk.I
Ajouté au catalogue: 19.7.2021
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduCX588
Disponibilité: disponible!

€8.56 ou 5800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu672251
Disponibilité: disponible!

€5.67 ou 3800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduBIG72163
Disponibilité: disponible!

€55.99 ou 37600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu72712
Disponibilité: disponible!

€25.26 ou 17000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu73725
Disponibilité: disponible sur commande sous 2-6 semaines

€18.67 ou 12500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduSS725
Disponibilité: disponible sur commande sous 2-6 semaines

€15.39 ou 10300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu72711
Disponibilité: disponible sur commande sous 2-6 semaines

€18.67 ou 12500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-72-327
Disponibilité: disponible!

€11.30 ou 8000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-72-328
Disponibilité: disponible!

€11.30 ou 8000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Montex
Code de produit: MT-SM72123
Disponibilité: disponible!

€2.80 ou 2000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduCX208
Disponibilité: disponible!

€4.84 ou 3300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Tally HO!
Code de produit: TLHS72-009
Disponibilité: disponible!

€3.84 ou 2700 pts.