Germania-Figuren

NEW! Germania-Figuren 72-CW-1029 Bundeswehr basic attitudes: Equal step

Bundeswehr basic attitudes: Equal step - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: Germania-Figuren
Code de produit: GER-72-CW-1029
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 6.12.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€18.28 ou 13200 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantGermania-Figuren
Code de produitGER-72-CW-1029
Poids:0.01 kg
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:30.8.2021
Tags:German-Modern-Infantry

Bundeswehra (niem. Bundeswehr) zosta³a sformowana w 1955 roku i w okresie Zimnej Wojny stanowi³a si³y zbrojne Niemiec Zachodnich (RFN). Natomiast po upadku komunizmu w NRD i zburzeniu muru berliñskiego sta³a siê si³ami zbrojnymi ju¿ zjednoczonych Niemiec. Jej komponent l±dowy to rzecz jasna wojska l±dowe (niem. Heer). W toku Zimnej Wojny postrzegano j± jako armiê, która jako pierwsza wejdzie w interakcjê z przewidywanym sowieckim atakiem i która bêdzie ponosi³a spory ciê¿ar prowadzenia dzia³añ przeciwko radzieckiej inwazji. Z tego wzglêdy k³adziono w niej ogromny nacisk na rozwój wojsk pancernych i zmechanizowanych. Na pocz±tku lat 70. XX wieku zachodnioniemiecka dywizja piechoty zmechanizowanej posiada³a trzy brygady: dwie zmechanizowane i jedn± brygadê pancern±. Na stanie posiada³a ona miêdzy innymi 252 czo³gi, 190 bojowych wozów piechoty (BWP), 124 transportery opancerzone czy 63 haubice samobie¿ne. W sumie liczy³a ok. 26.600 ludzi. Warto dodaæ, ¿e w szczytowym momencie Zimnej Wojny Bundeswehra liczy³a ok. 495 tys. ¿o³nierzy i 170 tys. pracowników cywilnych. Sk³ada³a siê z 12 dywizji podzielonych na 3 korpusy ogólno-wojskowe – wiêkszo¶æ z nich stanowi³y w³a¶nie dywizje zmechanizowane. Po 1989 roku Bundeswehra przesz³a liczne reformy, które zmierza³y do jej redukcji oraz wprowadzenia na wyposa¿enie nowego sprzêtu. Przyk³adowo w 2011 r. poniechano poboru do wojska, a w tym samym roku wdro¿ono reformê, która mia³a zmniejszyæ Bundeswehrê do 185 tys. ¿o³nierzy s³u¿by czynnej i 40 tys. rezerwistów. Wycofano siê z formowania dywizji piechoty zmechanizowanej, a niemiecka piechota (pomijaj±c wojska spadochronowe oraz specjalne) s³u¿y teraz w batalionach piechoty zmotoryzowanej (Brygada Wielonarodowa) oraz w brygadach grenadierów pancernych (piechota zmechanizowana) w 1 i 10 Dywizji Pancernej. Warto dodaæ, ¿e piechota pos³uguje siê nowoczesnymi ko³owymi transporterami opancerzonymi (KTO) Boxer oraz bojowymi wozami piechoty (BWP) Puma, które zastêpuj± w linii BWP Marder. Podstawow± broni± strzeleck± niemieckiej piechoty jest karabinek Heckler und Koch G36 kal. 5,56 mm, a podstawowym rêcznym karabinem maszynowym - Heckler und Koch MG4 tak¿e kal. 5,56 mm.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Bundeswehr basic attitudes: Equal step
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
lundi, 6.12.2021

plus de 1 pcs.
vendredi, 21.1.2022

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 26.1.2022
-
jeudi, 27.1.2022

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 26.1.2022
-
jeudi, 27.1.2022

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
mardi, 14.12.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 27.1.2022
-
lundi, 31.1.2022

Poste - lettre recommandée

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
jeudi, 16.12.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 27.1.2022
-
mercredi, 2.2.2022

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 30.8.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: Germania-Figuren
Code de produit: GER-72-CW-1500
Disponibilité: disponible!

€14.26 ou 10300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Germania-Figuren
Code de produit: GER-72-CW-1111
Disponibilité: disponible!

€10.37 ou 7500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Germania-Figuren
Code de produit: GER-72-CW-2600
Disponibilité: disponible!

€14.26 ou 10300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Germania-Figuren
Code de produit: GER-72-CW-2601
Disponibilité: disponible!

€14.26 ou 10300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Germania-Figuren
Code de produit: GER-72-CW-1501
Disponibilité: sur commande

€14.26 ou 10300 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: Germania-Figuren
Code de produit: GER-72-CW-1028
Disponibilité: disponible!

€18.28 ou 13200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Germania-Figuren
Code de produit: GER-72-CW-1025
Disponibilité: disponible!

€18.28 ou 13200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Germania-Figuren
Code de produit: GER-72-CW-1027
Disponibilité: disponible!

€18.28 ou 13200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Germania-Figuren
Code de produit: GER-72-CW-1026
Disponibilité: disponible!

€18.28 ou 13200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Germania-Figuren
Code de produit: GER-72-CW-1109
Disponibilité: disponible!

€23.16 ou 16800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Germania-Figuren
Code de produit: GER-72-CW-1119
Disponibilité: disponible!

€18.28 ou 13200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Germania-Figuren
Code de produit: GER-72-CW-1118
Disponibilité: disponible!

€18.28 ou 13200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Germania-Figuren
Code de produit: GER-72-CW-1107
Disponibilité: disponible!

€18.28 ou 13200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Germania-Figuren
Code de produit: GER-72-CW-1021
Disponibilité: disponible!

€23.16 ou 16800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Germania-Figuren
Code de produit: GER-72-CW-1015
Disponibilité: disponible!

€18.28 ou 13200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Germania-Figuren
Code de produit: GER-72-CW-1106
Disponibilité: disponible!

€23.16 ou 16800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Germania-Figuren
Code de produit: GER-72-CW-1108
Disponibilité: disponible!

€23.16 ou 16800 pts.