Mr.Hobby

Mr.Hobby C039 Dark Yellow (Sandy Yellow) - (Flat)

C039 Dark Yellow (Sandy Yellow) - (Flat) - Image 1
Fabricant: Mr.Hobby
Code de produit: GUN-C039
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mercredi, 27.10.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€2.87 ou 2000 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantMr.Hobby
Code de produitGUN-C039
Poids:0.05 kg
Ean:4973028535976
Capacité10ml
Ajouté au catalogue:18.8.2006

Farba celulozwa Mr. Hobby Seria C (10 ml)

Farba akrylowa, w której jako spoiwo zosta³a wykorzystana dobrej jako¶ci ¿ywica, natomiast jako rozpuszczalnik zastosowano rozpuszczalnik celulozowy. Z tego wzglêdu mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to farba na bazie celulozowej. W jêzyku angielskim jest ona nazywana „Lacquer Paint”. Jednocze¶nie jednak, mo¿na je traktowaæ jako swoiste ogniwo po¶rednie pomiêdzy farbami emaliowymi, a „typowymi” farbami akrylowymi na bazie wody lub alkoholu. Z jednej bowiem strony wykazuj± siê jednak mniej intensywnym zapachem od emalii (niemniej – zdecydowanie intensywniejszym od farb Mr. Hobby seria H), a z drugiej – nie wykazuj± tak silnej tendencji do zatykania aerografu jak wodne farby akrylowe. Prezentowana farba zosta³a umieszczona w szklanym pojemniku o okr±g³ej podstawie o objêto¶ci 10 ml z zakrêtk± wykonan± z tworzywa sztucznego. Ze wzglêdu na stosunkowo du¿± ¶rednicê podstawy, zachowuje siê stabilnie na blacie roboczym. Oka¿e siê u¿yteczna w przypadku malowania zw³aszcza miêkkich tworzyw sztucznych (na przyk³ad polistyrenu), ale tak¿e miêkkich metali czy niektórych innych tworzyw sztucznych. Jest dedykowana przede wszystkim do pracy z aerografem, ale przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci oraz odpowiednim rozcieñczeniu mo¿na j± równie¿ wykorzystaæ przy pracy z pêdzlem. Mo¿na w tym celu wykorzystaæ przede wszystkim pêdzle o w³osiu naturalnym (na przyk³ad: Painta Luxus, size 2, Pêdzel okr±g³y z w³osiem z czerwonego sobola 2/0 albo 2 PREMIUM MARTA KOLINSKY ROUND BRUSH), ale mo¿na te¿ u¿yæ takich o w³osiu syntetycznym (na przyk³ad: Italeri brush, synthetic, flat, 2, A.MIG 8612 2/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH albo Round Brushes 2 Synthetic). Rzecz jasna podobnie jak w przypadku ka¿dej innej farby nak³adanej pêdzlem, zaleca siê na³o¿enie raczej 2-3 cienkich warstw, ni¿ 1 grubej. Producent sygnalizuje, ¿e po¿±dane efekty w przypadku malowania pêdzlem mo¿na osi±gn±æ ju¿ po 1-2 warstwach, natomiast w przypadku malowania aerografem - po 2-3. Warto równie¿, dodaæ, ¿e dodanie do farb Mr. Hobby z serii C farby podk³adowej C030 Flat Base - (Flat) albo C188 Flat Base Rough w proporcji 1:10 lub 1:20, mo¿e doprowadziæ do zmiany ich "pow³oki" na matow± lub pó³matow±. Jednak przed malowaniem tak powsta³± substnacj±, zaleca siê jej przetestowanie na zbêdnym kawa³ku plastiku, aby sprawdziæ efekt finalny. Warto pamiêtaæ, aby prezentowan± farbê przed jej otwarciem (zw³aszcza pierwszym!) dobrze wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim: pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30 sekund. Podobnie jak w przypadku wielu innych farb, zaleca siê j± nak³adaæ na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Omawian± substancjê chemiczn± najlepiej rozcieñczaæ dedykowanymi do tego celu wyrobami firmy Mr.Hobby, takimi jak na przyk³ad: T-101 Mr.Color Thinner albo T-102 Mr.Color ThinnerNale¿y dodaæ, ¿e w przypadku malowania aerografem producent zaleca rozcieñczenie farby w propocji 1:1 lub 2:1. Mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ preparat firmy Hataka HTK-XP03 Lacquer Thinner, który wykazuje siê mniej intensywnym zapachem. Mieszanie omawianej farby oraz dowolnego z w/w rozcieñczalników najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: Plastic Paint Mixing, Paint Pallet - Basic Type albo Mr.Paint Tray 10szt.). Natomiast po zakoñczeniu malowania omawian± farb±, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym, szmatk± lub wacikiem bawe³nianym, zakrêtki od pojemnika w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jego dok³adne zamkniêcie. Bez w±tpienia, prezentowana farba modelarska to produkt bardzo wysokiej jako¶ci - jeden z najlepszych dostêpnych obecnie na rynku w swojej kategorii.

Mr.Color Lacquer Paint (series C) 10 ml

Mr.Color hobby paint is a paint that has long been regarded highly by modelers world wide as a model paint that delivers an outstanding finish. There are a large number of colors and color types available, which are suitable for painting almost all models.Generally, Mr.Color provides a wider range of paint colors and finishes than Aqueous Hobby Color, and will dry to a smoother and harder finish. The use of Mr Thinner (T-101 Mr.Color Thinner) is required to thin Mr. Color paint, both to thin paint if desired, and also to clean paint brushes and airbrushes. Mr Thinner is available in 3 types (standard Mr. Thinner, Mr.Rapid Thinner and also Mr.Levelling Thinner) and four sizes - 50ml, 110ml, 250ml and 400ml, see for example: T-102 Mr.Color ThinnerT-117 Rapid Thinner or T-108 Leveling Thinner.


When applying Mr.Color paint, 1 to 2 coats are recommended when using paint brushes, and 2 to 3 coats if using an airbrush to spray paint. If airbrushing Mr.Color paint, it should be thinned after diluting to a ratio of between 1 (Mr.Color) and 1 to 2 (Mr. Thinner), depending on the degree of paint viscosity required. Gloss levels obtained using gloss coat Mr.Color hobby paints can be adjusted by using Flat Base - mix approximately 5 to 10% of C030 Flat Base - (Flat) to convert gloss colors to a semi gloss finish, or 10 to 20% for a matt finish. The percentage of Flat Base used can be adjusted to vary the amount of gloss level obtained.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: C039 Dark Yellow (Sandy Yellow) - (Flat)
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 - 6 pcs.
mercredi, 27.10.2021

plus de 6 pcs.
jeudi, 28.10.2021

GLS

1 - 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

plus de 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 4.11.2021
-
vendredi, 5.11.2021

UPS

1 - 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

plus de 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 4.11.2021
-
vendredi, 5.11.2021

DHL

1 - 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 4.11.2021

plus de 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 5.11.2021

Poste - lettre recommandée

1 - 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

plus de 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 4.11.2021
-
vendredi, 5.11.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 18.8.2006
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?