NEW! Ugears 70045 Dyli¿ans pocztowy

Dyli¿ans pocztowy - Image 1
Fabricant: Ugears
Code de produit: UGE70045
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: jeudi, 24.9.2020
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€42.17 ou 27500 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantUgears
Code de produitUGE70045
Poids:0.74 kg
Ean:4820184120730
Ajouté au catalogue:10.7.2020

Poczuj swobodny wiatr Dzikiego Zachodu we w³osach, wyruszaj z ca³± rodzin± w ekscytuj±c± podró¿ Ameryk± Pó³nocn± z modelem "Dyli¿ans Pocztowy" od Ugears.

Ugears reprezentuje legendarny pojazd z koñca XVIII - XIX wieku. W tym w³a¶nie okresie dyli¿ans pocztowy sta³ siê jednym z najbardziej rozpowszechnionych w Ameryce ¶rodków lokomocji, przewo¿±cym pocztê, ma³e przesy³ki i oczywi¶cie pasa¿erów. Dyli¿ans sta³ siê nieod³±czn± czê¶ci± kultury Dzikiego Zachodu, której romantyka zosta³a odzwierciedlona w filmach i folklorze.

W trakcie tworzenia tego modelu in¿ynierowie Ugears kierowali siê dwiema podstawowymi zasadami: dyli¿ans powinien byæ atrakcyjny pod wzglêdem designu, a jednocze¶nie wystarczaj±co mocny, aby sprostaæ wyzwaniom Dzikiego Zachodu - na wypadek, gdyby¶ chcia³ odtworzyæ ten okres w domu z rodzin± lub przyjació³mi. Posiada wiêc masywn±, pewn± ramê i ko³a odpowiednie do gry oraz wyrafinowan± rze¼bion± kabinê w tradycyjnie eleganckim stylu Ugears.

Drzwi kabiny otwieraj± siê, pozwalaj±c pasa¿erom na wsiadanie i wysiadanie. Je¶li chcesz wys³aæ wiadomo¶æ, twój list wygodnie zmie¶ci siê w jednej z dwóch skrzynek na dachu dyli¿ansu. A je¶li twoje dziecko czeka na pude³ko s³odyczy przy drugim koñcu sto³u, mo¿esz wys³aæ kilka cukierek w kabinie klasy pasa¿erskiej. Gdyby s³odki ³adunek okaza³ siê za du¿y dla kabiny, skrzynki pocztowe mo¿na usun±æ z dachu i po³o¿yæ pude³ko na ich miejscu.

Twój dyli¿ans porusza siê do¶æ aktywnie - robi±c tylko kilka obrotów kluczem mo¿esz wys³aæ model w trasê. Uruchamiaj±c model, nie zapomnij o zablokowaniu tylnej osi, aby dyli¿ans nie uciek³ od Ciebie za wcze¶nie. 

Fascynuj±ca i niezawodna mechanika modelu czyni monta¿ ³atwym i zrozumia³ym dla wszystkich grup wiekowych. Model przeznaczony jest dla ca³ej rodziny – z³ó¿ Dyli¿ans z najbli¿szymi, niech atmosfera Dzikiego Zachodu pomo¿e Wam zbli¿yæ siê jeszcze bardziej.  

Kiedy wszystkie przesy³ki zosta³y dostarczone, listy wysy³ane, a gra zakoñczona, nie bêdziesz chcia³ odk³adaæ swojego dyli¿ansu na górn± pó³kê lub do szuflady - zostaw go na widoku. Dekoracyjne elementy kabiny, wyrafinowane rze¼bione czê¶ci i ciekawe mechaniczne detale sprawiaj±, ¿e model staje siê ozdob± ka¿dego wnêtrza.

Wykonany z wysokiej jako¶ci sklejki model jest montowany bez kleju i dodatkowych narzêdzi. Dyli¿ans przyniesie Tobie i Twoim bliskim niezapomniane wra¿enia, rado¶æ z tworzenia mechanicznego cudu w³asnymi rêkami, ³±cz±cego ludzi w ka¿dym wieku.

Mówi siê, ¿e kowboj jest jak biegacz pustynny: za du¿o wiatru w ¿y³ach, ¿eby siedzieæ na miejscu. Jednak bez wzglêdu na swoj± rolê w tym westernie, powie¶ kapelusz na haczyku i spêd¼ czas z rodzin± i Dyli¿ansem od Ugears.

 

Czê¶ci:                 248
Poziom:                ¦redni
Czas monta¿u:     4-5 godzin
Wymiary modelu: 40 x 12.5 x 16 cm
Opakowanie:        37 x 17 x 2.7 cmErreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Dyli¿ans pocztowy
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

jeudi, 24.9.2020

GLS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 30.9.2020
-
jeudi, 1.10.2020

UPS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 30.9.2020
-
jeudi, 1.10.2020

DHL


Délai de livraison prévu:
jeudi, 1.10.2020

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 10.7.2020
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?