NEW! Modellers World E008 Spill - wet effect: Diesel fuel

E008 Spill - wet effect: Diesel fuel - Image 1
Fabricant: Modellers World
Code de produit: MDW-E008
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 27.9.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€4.93 ou 3500 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantModellers World
Code de produitMDW-E008
Capacité30ml
Ajouté au catalogue:8.7.2021

Zalecane u¿ycie:

 • podstawki i dioramy jako wyciek paliwa
 • wokó³ wlewu paliwa na pojazdach
 • zacieki i mokre powierzchnie na podzespo³ach silnika

Produkt do wykonania p³askich efektów mokrych powierzchni, plam i zacieków. Transparentny po wyschniêciu w odcieniu wskazanym na opakowaniu. Grubsze warstwy daj± wiêksze nasycenie kolorem. Dziêki temu wykonasz zarówno delikatne zawilgocenia, jak i wiêksze plamy, a nawet efekt ka³u¿y. Nale¿y pamiêtaæ przy tym, ¿e produkt nie s³u¿y do wylañ grubo¶ci powy¿ej 1 milimetra.

Porady dotycz±ce u¿ytkowania:

 • Produkt lepiej wymieszaæ, na przyk³ad za pomoc± do³±czonej pipety, ni¿ wstrz±saæ. Wstrz±sanie wytwarza pianê, która utrudnia pracê z produktem. Wstrz±¶niêcie jest wskazane, tylko gdy produkt d³ugo sta³ i kolor widocznie osiad³ na dnie.
 • Wilgotne powierzchnie: delikatne zacieki i smugi maluj za pomoc± pêdzelka, wyka³aczki, lub podobnego narzêdzia. Mo¿na u¿ywaæ w aerografie i rozcieñczaæ wod± lub najlepiej „Modellers World – Acrylic Doctor”.
 • Aplikacja z pipety: Wiêksze plamy i wylania wygodnie zaaplikujesz przy pomocy pipety. Po zassaniu „Spill – Wet effect” upewnij siê, ¿e po pipecie nie sp³ywa piana, je¶li tak jest, wytrzyj j±. Zakraplaj±c, staraj siê nie zasysaæ powietrza. Je¶li z pipety zaczn± wychodziæ b±ble powietrza, nabierz p³yn ponownie.
 • Produkt rozetrzyj za pomoc± wyka³aczki, cienkiego pêdzla lub podobnego narzêdzia formuj±c chciany kszta³t plamy, zacieku.
 • Ewentualne pêcherzyki powietrza najpro¶ciej usuniesz, delikatnie dmuchaj±c w plamê, ewentualnie u¿yj ig³y do przebicia.
 • Produkt potrzebuje od paru godzin do doby na pe³ne wyschniêcie w temperaturze pokojowej, w zale¿no¶ci od grubo¶ci warstwy.

Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: E008 Spill - wet effect: Diesel fuel
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 27.9.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 1.10.2021
-
lundi, 4.10.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 1.10.2021
-
lundi, 4.10.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
lundi, 4.10.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 8.7.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
 • produit disponible
 • produit indisponible
 • produit disponible sur commande
 • approvisionnement
 • manque
 • 1 unité
 • 2 unités
 • 3-5 unités
 • 6-10 unités
 • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?