NEW! Modellers World E001 Easy Chipping Medium

Easy Chipping Medium - Image 1
Fabricant: Modellers World
Code de produit: MDW-E001
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 18.1.2021
€4.48 ou 2900 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantModellers World
Code de produitMDW-E001
Poids:0.08 kg
Capacité30ml
Ajouté au catalogue:13.1.2021

PL:

Produkt do tworzenia imitacji zadrapañ na modelach redukcyjnych. Os³abia pow³okê farby, umo¿liwia jej zdrapywanie i tworzenie odprysków.

Instrukcja u¿ycia:

Krok 1. Pomaluj model kolorem, jaki chcesz uzyskaæ dla zadrapañ, Pozostaw do ca³kowitego wyschniêcia.

Krok 2. Spryskaj model „Easy Chipping Medium” za pomoc± atomizera* mgie³kami z odleg³o¶ci oko³o 30-40 cm. Im grubsz± warstwê na³o¿ysz, tym wiêksze i rozleglejsze bêd± otarcia. Spryskuj rozs±dnie, aby model nie by³ zbytnio zalany medium. Pozostaw do wyschniêcia na oko³o 30 minut. Nie u¿ywaj suszarki. Lepiej na³o¿yæ 1 grubsz± warstwê ni¿ wiele cienkich.

Krok 3. Pomaluj model na docelowe kolory za pomoc± sprayu lub aerografu. Produkt zadzia³a tylko z farbami akrylowymi, nie wspó³pracuje z lakierami czy emaliami. Mo¿esz stosowaæ modulacjê i k³a¶æ wiele warstw ale nie u¿ywaj ta¶m maskuj±cych. Pozostaw do wyschniêcia minimum 30 minut, nie d³u¿ej ni¿ kilka godzin.

Krok 4. Zwil¿ powierzchniê za pomoc± czystej wody. ¦cieraj farbê za pomoc± szorstkiego szczecinowego pêdzla (rekomendujemy), wyka³aczek, czy innych podobnych narzêdzi. Pracuj z wyczuciem.

*Produkt mo¿esz przelaæ do aerografu dla precyzyjniejszej aplikacji.

EN:

Product for creating imitation of scratches on reduction models. It weakens the coating of paint, allows it to be scratched and chipped.

Instructions for use:

Step 1. Paint the model with the color you want for the scratches. Allow it to dry completely. 

Step 2. Apply the „Easy Chipping Medium” on the model with a spray mist from a distance of about 30-40 cm. The thicker the layer you apply, the larger and more extensive the chipping will be. Spray sensibly so that the model is not too flooded. Let it dry for about 30 minutes. Do not use a hair dryer. Better to apply 1 thicker coat than many thin ones.

Step 3. Paint the model in the target colors using a spray or airbrush. The product will only work with acrylic paints, does not wor with lacquer base or enamel You can modulate and lay multiple layers, but don’t use masking tape. Leave to dry for min. 30 minutes, not more than a few hours.

Step 4. Moisten the surface with clean water. Rub off the paint with a hard, rough brush (recommended), toothpicks, or other similar tools.

*You can pour the product into the airbrush for more precise application.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Easy Chipping Medium
Ajouté au catalogue: 13.1.2021
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?