Tamiya

Tamiya 80350 Enamel XF-50 Field Blue Matt

Enamel XF-50 Field Blue Matt - Image 1
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam80350
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mercredi, 27.10.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€1.92 -5% €1.82 ou 1300 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantTamiya
Code de produittam80350
Poids:0.04 kg
Ean:45135613
Capacité10ml
Ajouté au catalogue:17.12.2013

Farba matowa

Farba emaliowa, która zosta³a umieszczona w niewielkim szklanym pojemniku o objêto¶ci 10 ml z plastikow± zakrêtk±. Oka¿e siê u¿yteczna w przypadku malowania zw³aszcza tworzyw sztucznych, ale te¿ miêkkich rodzajów drewna lub metali. Mo¿na j± nak³adaæ zarówno za pomoc± aerografu, jak i pêdzla. W przypadku malowania pêdzlem zaleca siê raczej stosowanie takiego z w³osiem syntetycznym (na przyk³ad: High Finish Pointed Brush - (Small), High Finish Flat Brush No.02 albo A.MIG 8595 SYNTHETIC FILBERT BRUSH 4). Wykorzystanie pêdzla o w³osiu naturalnym mo¿e prowadziæ do jego szybszego zu¿ywania siê. Przed otwarciem farby, zaleca siê dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim: pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30-40 sekund. Zaleca siê nak³adaæ j± na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e minimalny czas jaki powinien min±æ pomiêdzy na³o¿eniem pierwszej oraz drugiej warstwy to 4-6 h w zale¿no¶ci od temperatury otoczenia, przy czym czas potrzebny do ca³kowitego wyschniêcia to ok. 24 h. W przypadku rozcieñczania farby nale¿y do tego celu zastosowaæ odpowiedni p³yn, a przede wszystkim dedykowane do tego celu wyroby firmy Tamiya, takie jak: X-20 Enamel Thinner / Rozcieñczalnik do farb olejnych albo X-20 Enamel Thinner / Rozcieñczalnik do farb olejnych. Przygotowuj±c farbê do pracy z aerografem nale¿y j± rozcieñczyæ w proporcji 1:5, czyli na 1 czê¶æ wskazanego wy¿ej rozcieñczalnika zastosowaæ 5 czê¶ci farby. Mieszanie obu substancji najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.), Paint Pallet - Basic Type albo Pallete Droper Stirrer). Po zakoñczeniu pracy, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub szmatk±, wieczka od pojemnika w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jej dok³adne zamkniêcie. Z kolei czyszczenie narzêdzi zaleca siê przeprowadziæ p³ynami specjalistycznymi, takim jak chocia¿by Brush Cleaner Painta Clean 100ml. Mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Tamiya opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Work Station w/Magnifying Lens, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± farb±.

Matt Paint

Tamiya Enamel Paints are used for brush or spray painting, and can be applied to almost any surface of wood, metal or plastic. Each bottle contains 10ml of color and comes in 23 glossy colors, 48 matt colors and 7 translucent finishes plus an exclusive thinner and flat base. When spray painting enamels, best results are achieved by adding 2 parts of thinner to 10 parts of paint.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Enamel XF-50 Field Blue Matt
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 - 5 pcs.
mercredi, 27.10.2021

plus de 5 pcs.
jeudi, 28.10.2021

GLS

1 - 5 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

plus de 5 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 4.11.2021
-
vendredi, 5.11.2021

UPS

1 - 5 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

plus de 5 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 4.11.2021
-
vendredi, 5.11.2021

DHL

1 - 5 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 4.11.2021

plus de 5 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 5.11.2021

Poste - lettre recommandée

1 - 5 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

plus de 5 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 4.11.2021
-
vendredi, 5.11.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 17.12.2013
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires
-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam81350
Disponibilité: disponible!

€2.96 €2.81
ou 2000 pts.

-6%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tamxf50
Disponibilité: disponible!

€2.31 €2.18
ou 1600 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam80318
Disponibilité: disponible!

€1.92 €1.82
ou 1300 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam81318
Disponibilité: disponible!

€3.01 €2.86
ou 2000 pts.

-6%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tamxf18
Disponibilité: disponible!

€2.34 €2.21
ou 1600 pts.

Fabricant: Vallejo
Code de produit: VAL70898
Disponibilité: disponible!

€2.75 ou 1900 pts.

Fabricant: Humbrol
Code de produit: hum077
Disponibilité: disponible!

€2.47 ou 1700 pts.

Fabricant: Revell
Code de produit: rev36169
Disponibilité: disponible!

€2.70 ou 1900 pts.

Fabricant: Revell
Code de produit: rev36179
Disponibilité: disponible!

€2.70 ou 1900 pts.

Fabricant: Mr.Hobby
Code de produit: GUN-H055
Disponibilité: disponible!

€2.87 ou 2000 pts.

Fabricant: Revell
Code de produit: rev32169
Disponibilité: disponible!

€1.90 ou 1300 pts.

Fabricant: Revell
Code de produit: rev32179
Disponibilité: disponible!

€1.90 ou 1300 pts.