Haliñski

Haliñski MM-SET-1-2-2000 F-117A Nighthawk

F-117A Nighthawk - Image 1
Échelle: 1:33
Fabricant: Haliñski
Code de produit: HAL-MM-SET-1-2-2000
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 6.12.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€27.08 ou 19600 pts.

Contient 8.00% de la TVA

Informations de base

FabricantHaliñski
Code de produitHAL-MM-SET-1-2-2000
Poids:0.27 kg
Échelle1:33
Ajouté au catalogue:16.11.2016
Tags:F-117

Zestaw sk³ada siê z zeszytu z modelem, oraz wrêg wycinanych laserem.

Lockheed F-117 Nighthawk to jedna z najbardziej nowatorskich konstrukcji w dziejach lotnictwa i pierwszy seryjnie produkowany samolot o w³aœciwoœciach Stealth. Koncepcja niewidzialnego dla radarów samolotu pojawi³a siê ju¿ w czasie II wojny œwiatowej, ale dopiero w latach 70 rozwój technologii umo¿liwi³ jej wprowadzenie w ¿ycie. W samolocie F-117 osi¹gniêto j¹ dziêki zastosowaniu wielu, równoleg³ych dzia³añ. Przede wszystkim zastosowano niespotykany aerodynamicznie kszta³t samolotu o profilu smuk³ego piêciok¹ta z wieloma p³askimi powierzchniami z usterzeniem Rudlickiego. Samolot pokryty specjalnymi materia³ami RAM (Radar Absorbent Material), które „poch³aniaj¹” fale radarowe. Z wielk¹ starannoœci¹ dopracowano wszelkie zewnêtrzne elementy, kszta³t kabin, zrezygnowano równie¿ z aktywnych œrodków wykrywania. Tak¿e silniki (dwa turbowentylatorowe General Electric F404-GE-F1D2) maksymalnie wyciszono i odizolowano od siebie. W rezultacie powsta³ myœliwiec bombarduj¹cy Stealth nadaj¹cy siê idealnie do niszczenia stacji radarowych przeciwnika. Historia F-117 siêga roku 1977 kiedy zademonstrowano pierwszy przedprototyp, a w 1981 roku ruszy³a produkcja seryjna. Samoloty osi¹gnê³y gotowoœæ bojow¹ dwa lata póŸniej. Do 1991 roku wyprodukowano 59 egzemplarzy F-117A. Ca³oœæ uzbrojenia jest przenoszona w komorze bombowej, najczêœciej s¹ to kierowane laserowo bomby GBU-27A Paveway III, pociski powietrze-ziemia AGM-65 Maverick lub pociski AGM-130. F-117A by³ wykorzystywany bojowo w Panamie w 1989 roku oraz przede wszystkim w czasie operacji Pustynna Burza w 1991 roku, w której wykaza³ siê zdumiewaj¹c¹ skutecznoœci¹, w czasie operacji Allied Force w 1999 roku oraz w wojnie w Afganistanie (2001-2002) i Iraku (2003). W 2008 roku F-117 zosta³ oficjalnie wycofany z linii. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 1040 km/h, pu³ap operacyjny 13700 m, zasiêg maksymalny: 1850 km, uzbrojenie: sta³e-samolot nie posiada uzbrojenia sta³ego.
Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: F-117A Nighthawk
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 6.12.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
mardi, 14.12.2021

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
jeudi, 16.12.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 16.11.2016
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:33
Fabricant: Haliñski
Code de produit: HAL-MM-1-2-2000-ac
Disponibilité: disponible!

€11.07 ou 8000 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:33
Fabricant: Haliñski
Code de produit: HAL-MM-1-2-2000
Disponibilité: disponible!

€18.76 ou 13600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscE07
Disponibilité: disponible!

€6.96 ou 5000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscE11
Disponibilité: disponible!

€6.96 ou 5000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Revell
Code de produit: rev03899
Disponibilité: disponible!

€19.99 ou 14500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscE05
Disponibilité: disponible!

€6.96 ou 5000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Aeroplast
Code de produit: ARP90014
Disponibilité: disponible!

€7.44 ou 5400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscE07s
Disponibilité: disponible!

€10.44 ou 7600 pts.