Academy

Academy 12610 F-16

F-16 - Image 1
Échelle: 1:144
Fabricant: Academy
Code de produit: aca12610
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 6.12.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€4.49 ou 3300 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantAcademy
Code de produitaca12610
Poids:0.07 kg
Ean:603550044366
Échelle1:144
Ajouté au catalogue:16.4.2005
Tags:General-Dynamics-F-16-Fighting-Falcon

General-Dynamics F16 Falcon to amerykañski, jednosilnikowy, wielozadaniowy lekki myœliwiec i szturmowiec. Prace nad projektem F-16 rozpoczêto w 1971 roku w koncernie General Dynamics (który w 1993 roku wszed³ w sk³ad giganta Lockheed Martin), przystêpuj¹c do konkursu na lekki myœliwiec wielozadaniowy (LWF) dla amerykañskich si³ powietrznych. Prototyp YF-16 oblatano 2 lutego 1974 roku. Prze³omowym pod wzglêdem technicznym rozwi¹zaniem by³o zastosowanie w nim komputerowego elektrycznego uk³adu sterowania fly-by-wire, który umo¿liwia³ zmniejszenie powierzchni skrzyde³ i usterzenia, a tym samym obni¿a³ masê ca³ego samolotu. F-16 by³ pierwszym myœliwcem na œwiecie, na którym zastosowano taki system. Pierwsze wersje w bardzo du¿ym stopniu by³y zbudowane ze stopów aluminium (ok.83% ca³oœci konstrukcji), jednak z czasem ustêpowa³y one miejsca kompozytom. Ró¿ne wersje F-16 s¹ napêdzane trzema wersjami silników: Pratt-Whitney F-100-PW-200, General Electric F110-GE100 oraz Pratt-Whitney F-100-PW-2020. „Mózgiem” systemu naprowadzania by³ radar APG-66, zast¹piony póŸniej przez radar APG-68(V). Warto zaznaczyæ, i¿ konstrukcja YF-16 okaza³¹ siê na tyle udana, ¿ê zwyciê¿y³a nie tylko w konkursie na LWF w USA (w konkurencji z samolotem Northrop YF-17), lecz wygra³a tak¿e kontrakt stulecia na myœliwiec wielozadaniowy dla europejskich krajów NATO. Jego rywalami by³y maszyny Dassault Mirage F.1 i SAAB J-37 Viggen. Produkcjê seryjn¹ F-16 rozpoczêto w 1975 roku. Uczestniczy³y w niej tak¿e europejskie kraje NATO, dla których by³a ona zastrzykiem nowych technologii lotniczych. Monta¿u ostatecznego dokonywano w USA, Belgii i Holandii. Pierwszy seryjny F-16A Fighting Falcon oblatano 7 sierpnia 1978 roku. Jest to wersja szturmowa F-16, przeznaczona przede wszystkim do zwalczana celów naziemnych. F-16 sprawdzi³ siê równie¿ bojowo, odnosz¹c szereg zwyciêstw powietrznych w wojnie w Libanie (1982) oraz w trakcie operacji Pustynna Burza (1991). Do koñca XX stulecia wyprodukowano ponad 4000 sztuk tego udanego samolotu. Powsta³o szeœæ podstawowych wersji samolotu F-16 o oznaczeniach A, C, E (wersje jednomiejscowe) oraz B, D, F (wersje dwumiejscowe). Na bazie tych szeœciu modeli tworzone s¹ liczne modernizacja powi¹zane najczêœciej z wymian¹ awioniki, oznaczone jako „Block”. Od 2006 roku F-16 s³u¿y równie¿ w polskim lotnictwie. Polskie Ministerstwo Obrony zdecydowa³o, ¿e w³aœnie F-16 stanowiæ bêdzie trzon modernizowanych si³ powietrznych, odrzucaj¹c oferty tak¿e Dessault i SAAB, choæ w tym wypadku ich przedmiotem by³y myœliwce Mirrage F2000 i JAS-39 Grippen. Niew¹tpliwie du¿e znaczenie przy podejmowaniu decyzji mia³a najwy¿sza suma zaproponowana przez amerykañski koncern w ramach tzw. transakcji offsetowej. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 2170 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 254 m/s, pu³ap maksymalny 15240m, zasiêg maksymalny: 3890km, uzbrojenie: sta³e-jedno dzia³ko szeœciolufowe M61A-1 kal.20mm, podwieszane-do 9275kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: F-16
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 6.12.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
mardi, 14.12.2021

Vérifier la liste des frais d'expédition



Si un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 16.4.2005
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:144
Fabricant: Master
Code de produit: MAS-AM-144-008
Disponibilité: disponible!

€2.46 ou 1800 pts.

Fabricant: New Ware
Code de produit: NWR-AM0028
Disponibilité: disponible!

€5.48 ou 4000 pts.

Échelle: 1:144
Fabricant: WandD STUDIO
Code de produit: WAN-WDD144021
Disponibilité: disponible!

€17.62 ou 12800 pts.

Échelle: 1:144
Fabricant: WandD STUDIO
Code de produit: WAN-WDD144020
Disponibilité: disponible!

€7.54 ou 5500 pts.

Échelle: 1:144
Fabricant: Brengun
Code de produit: BRE-L144154
Disponibilité: sur commande

€6.23 ou 4500 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeR-01
Disponibilité: disponible sur commande sous 2-6 semaines

€4.08 ou 3000 pts.

Produits similaires
-5%

Échelle: 1:48
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam61106
Disponibilité: disponible!

€69.06 €65.51
ou 47600 pts.

-25%

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscD116s
Disponibilité: disponible!

€9.09 €6.79
ou 6600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita0188
Disponibilité: disponible!

€12.98 ou 9400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscD35
Disponibilité: disponible!

€5.60 ou 4100 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Kinetic
Code de produit: KIN48004
Disponibilité: disponible!

€58.28 ou 42200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscD115s
Disponibilité: disponible!

€9.09 ou 6600 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscG115
Disponibilité: disponible!

€26.11 ou 18900 pts.

-5%

Échelle: 1:48
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam61101
Disponibilité: disponible!

€60.94 €57.64
ou 42000 pts.

-5%

Échelle: 1:72
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam60701
Disponibilité: disponible!

€17.79 €16.88
ou 12300 pts.

-25%

Échelle: 1:48
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscG21
Disponibilité: disponible!

€26.11 €19.56
ou 18900 pts.

Échelle: 1:33
Fabricant: Orlik
Code de produit: orl167
Disponibilité: disponible!

€19.19 ou 13900 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita2786
Disponibilité: disponible!

€24.90 ou 18000 pts.