FineMolds

FineMolds WA38 Fire Control System Antenna & ECM antenna (for JMSDF)

Fire Control System Antenna & ECM antenna (for JMSDF) - Image 1
Échelle: 1:700
Fabricant: FineMolds
Code de produit: fin-WA38
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 6.12.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€12.91 ou 9300 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantFineMolds
Code de produitfin-WA38
Poids:0.04 kg
Ean:4536318770381
Échelle1:700
Ajouté au catalogue:16.5.2019

AN/SPG 62 to wspó³czesny radar kontroli ognia produkcji amerykañskiej, za którego rozwój i wytwarzanie jest obecnie odpowiedzialny koncern Raytheon. ¦rednica anteny radaru wynosi 2,29 metra, a czêstotliwo¶æ pracy radaru to pasma od I do J, czyli 8-20 GHz. Radar stanowi integraln± czê¶æ systemu kierowania ogniem Mark 99. G³ównym zadaniem AN/SPG 62 jest pod¶wietlanie celu w ostatniej fazie naprowadzania pocisków SM-2. Tym samym stanowi element systemu kontroli powietrznej na jednostkach, które go przenosz±. Najczê¶ciej radar AN/SPG 62 jest ¶ci¶le powi±zany równie¿ z radarem dozoru powietrznego AN/SPY-1, który stanowi jeden z najwa¿niejszych elementów systemu AEGIS. Przyjmuje siê, ¿e jeden radar AN/SPY-1 jest w stanie wspó³pracowaæ równocze¶nie z czterema radarami kontroli ognia AN/SPG 62. Uznaje siê, ¿e radar AN/SPG 62 jest wysoce efektywnym urz±dzeniem, o wysokiej niezawodno¶ci i pozwalaj±cym zapewniæ bardzo wysokie prawdopodobieñstwo trafienia pociskiem w cel. Radar ten jest równie¿ eksportowany do kilku krajów na ¶wiecie, w tym do Japonii.

FCS-2 to wspó³czesny radar kontroli ognia artyleryjskiego i rakietowego produkcji japoñskiej, który zosta³ opracowany przy znacz±cym udziale Instytutu Badañ Technicznych i Rozwoju (ang. Technical Research and Development Institute). Pierwsze prace nad radarem rozpoczê³y siê w 1967 r., w zwi±zku z obserwacjami poczynionymi przez dowództwo japoñskiej marynarki w toku wojny sze¶ciodniowej. Do¶wiadczenia te jasno wskazywa³y na konieczno¶æ posiadania urz±dzeñ elektronicznych (w tym radarów kontroli ognia) o bardzo krótkim czasie reakcji, zdolnych do naprowadzenia ognia przeciwko nadlatuj±cym pociskom rakietowym. Pierwsze, prototypowe egzemplarze radaru FCS-2 zosta³y zainstalowane w 1975 roku, a produkcja a szerok± skalê ruszy³a dwa lata pó¼niej (1977 r.). Radary tego typu by³y lub s± montowane na jednostkach takich klas jak na przyk³ad: Haruna, Shirane, Kongo, Hatakaze, ale te¿ Yubrai czy Hayabusa.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Fire Control System Antenna & ECM antenna (for JMSDF)
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 6.12.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
mardi, 14.12.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 16.5.2019
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Fabricant: Plastruct
Code de produit: PLS90661
Disponibilité: disponible!

€2.58 ou 1900 pts.

Fabricant: Plastruct
Code de produit: PLS90671
Disponibilité: disponible!

€2.60 ou 1900 pts.

Échelle: 1:700
Fabricant: Aber
Code de produit: abe1-700-10
Disponibilité: disponible!

€6.59 ou 4800 pts.

Échelle: 1:700
Fabricant: Aber
Code de produit: abe1-700-04
Disponibilité: disponible!

€6.59 ou 4800 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeSV-03
Disponibilité: disponible!

€6.59 ou 4800 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeSV-05
Disponibilité: disponible!

€6.59 ou 4800 pts.

Échelle: 1:700
Fabricant: Aber
Code de produit: abe1-700-03
Disponibilité: disponible!

€6.59 ou 4800 pts.

Échelle: 1:700
Fabricant: Aber
Code de produit: abe1-700-06
Disponibilité: disponible!

€6.59 ou 4800 pts.

Échelle: 1:700
Fabricant: Aber
Code de produit: abe1-700-05
Disponibilité: disponible!

€6.59 ou 4800 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeSV-09
Disponibilité: disponible!

€6.59 ou 4800 pts.

Échelle: 1:700
Fabricant: Aber
Code de produit: abe1-700-02
Disponibilité: disponible!

€6.59 ou 4800 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeSV-04
Disponibilité: disponible!

€6.59 ou 4800 pts.