Tamiya

Tamiya 61037 Focke-Wulf Fw190 A-3

Focke-Wulf Fw190 A-3 - Image 1
Échelle: 1:48
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam61037
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mercredi, 12.5.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€24.53 -5% €23.29 ou 15200 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantTamiya
Code de produittam61037
Poids:0.22 kg
Ean:4950344996315
Échelle1:48
PeintureX-1,X-10,X-11,X-18,X-5,X-7,XF-1,XF-15,XF-16,XF-2,XF-22,XF-23,XF-24,XF-27,XF-3,XF-4,XF-49,XF-51,XF-56,XF-57,XF-63,XF-64,XF-66,
Ajouté au catalogue:30.6.2005
Tags:Focke-Wulf-Fw-190
Focke-Wulf Fw-190 to niemiecki, jednosilnikowy, samolot myœliwski o konstrukcji w pe³ni metalowej, z zakryta kabin¹ w uk³adzie dolnop³ata z okresu II wojny œwiatowej. Fw-190 by³ uwa¿any przez pilotów za samolot lepszy od Messerschmitta Bf-109. Wolnonoœny dolnop³at z pracuj¹cym pokryciem Fw-190 opracowano na zamówienie Luftfahrtministerium, z³o¿one jesieni¹ 1937 roku. Kurt Tank przed³o¿y³ dwie propozycje napêdu - w pierwszej - przewiduj¹c ch³odzony ciecz¹ silnik Daimler-Benz DB 601, a w drugiej - nowy silnik gwiazdowy BMW 139. Wybrano ten ostatni, a rozpoczêtymi wiosn¹ 1938 roku pracami kierowa³ Obering R. Blaser. Pierwszy prototyp Fw-190V1 by³ gotowy w maju 1939 roku, a oblata³ go w Bremie 1 czerwca 1939 roku kapitan Hans Sander. Drugi prototyp, FW-190V2, uzbrojony w dwa karabiny maszynowe MG131 i dwa MG17 - wszystkie kal. 7.92 mm, oblatano w paŸdzierniku 1939 roku. Dla zmniejszenia oporów aerodynamicznych oba by³y wyposa¿one w tunelowy wlot powietrza w ko³paku œmig³a, lecz problemy z przegrzewaniem siê silnika spowodowa³y powrót do sprawdzonego rozwi¹zania os³on w postaci pierœcienia NACA. Zanim na dobre rozpoczêto testy owych prototypów juz zapad³a decyzja o zast¹pienia silnika BMW 139 mocniejszym, lecz d³u¿szym i ciê¿szym BMW 810. Wymaga³o to wielu zmian, wzmocnienia struktury i przesuniêcia kabiny do ty³u, co póŸniej sta³o siê z kolei Ÿród³em k³opotów z po³o¿eniem œrodka ciê¿koœci. Plusem okaza³o siê usuniêcie problemów z przenikaniem spalin i przegrzewaniem wnêtrza kabiny wskutek bezpoœredniego jej s¹siedztwa z silnikiem BMW 139. Z trzeciego i czwartego prototypu zrezygnowano, a Fw-190V5 z nowym silnikiem zosta³ ukoñczony na pocz¹tku 1940 roku. PóŸniej otrzyma³ on skrzyd³a o powiêkszonej o metr rozpiêtoœci ( z pierwotnej 9.5 m ), przez co sta³ siê o 10km/h wolniejszy, lecz wzros³a za to prêdkoœæ wznoszenia i poprawi³a siê zwrotnoœæ. Oznaczono go Fw-190V5g, a wariant z krótszym skrzyd³em Fw-190V5k. Pierwszych siedem maszyn serii informacyjnej Fw-190A-0 mia³o krótkie skrzyd³o, pozosta³e - d³u¿sze. Pierwsza jednostka operacyjna wyposa¿ona w Fw-190 - 6./JG 26 stacjonuj¹ca w Le Bourget, zg³osi³a gotowoœæ operacyjna w sierpniu 1941 roku i juz od pierwszego spotkania nowego myœliwca z brytyjskimi Supermarine Spitfire jego przewaga nad nimi sta³a siê widoczna. W toku wojny powsta³o kilkanaœcie wersji tego œwietnego samolotu. Maszyny wersji „A”, wraz s kilkunastoma modernizacjami, pe³ni³y funkcje samolotów myœliwskich. Wersje oznaczone jako „B” oraz „C” by³y tylko prototypami myœliwców wysokoœciowych, przeznaczonych do zwalczania bombowców strategicznych, jednak nie wesz³y do produkcji seryjnej. Wariant „D”, jako jedyny z samolotów Fw-190, by³ napêdzany nowym silnikiem Jumo 213A o mocy 1750KM i stanowi³ niemieck¹ odpowiedŸ na samolot P-51 Mustang. Nowy silnik spowodowa³ wyd³u¿enie kad³uba o kilkadziesi¹t centymetrów. Ten wariant tak¿e pe³ni³ zadania przede wszystkim myœliwskie oraz myœliwca wysokoœciowego. Liczne warianty wersji „F” pe³ni³y zadania myœliwsko-bombowe, jako bezpoœrednie wsparcia pola walki. Wersja „G” pe³ni³a taka sam¹ rolê jak „F”, ale cechowa³a siê wiêkszym zasiêgiem. W toku ca³ej wojny powsta³o ponad 20000 egzemplarzy tego jednego z najlepszych myœliwców II wojny œwiatowej. Dane techniczne (wersja Fw-190A-8): d³ugoœæ: 9m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 10,51m, wysokoœæ: 3,95m, prêdkoœæ maksymalna: 656km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 15m/s, zasiêg maksymalny: 800km, pu³ap maksymalny 11410m, uzbrojenie: sta³e-2 karabiny maszynowe MG131 kal.13mm oraz 4 dzia³ka MG151 kal.20mm.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Focke-Wulf Fw190 A-3
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 - 3 pcs.
mercredi, 12.5.2021

plus de 3 pcs.
jeudi, 13.5.2021

GLS

1 - 3 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 18.5.2021
-
mercredi, 19.5.2021

plus de 3 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 19.5.2021
-
jeudi, 20.5.2021

UPS

1 - 3 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 18.5.2021
-
mercredi, 19.5.2021

plus de 3 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 19.5.2021
-
jeudi, 20.5.2021

DHL

1 - 3 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 19.5.2021

plus de 3 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 20.5.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 30.6.2005
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:48
Fabricant: Dream Model
Code de produit: DMO-CDM48018
Disponibilité: disponible!

€15.47 ou 10100 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Master
Code de produit: MAS-AM-48-017
Disponibilité: disponible!

€8.32 ou 5400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduFE863
Disponibilité: disponible!

€5.94 ou 3700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu648150
Disponibilité: disponible!

€5.94 ou 3700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu648152
Disponibilité: disponible!

€5.94 ou 3700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Montex
Code de produit: MT-SM48025
Disponibilité: disponible!

€3.03 ou 2000 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduFE214
Disponibilité: disponible!

€5.94 ou 3700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Quickboost
Code de produit: QUB48304
Disponibilité: disponible!

€6.63 ou 4300 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduEX054
Disponibilité: disponible!

€3.72 ou 2300 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Quickboost
Code de produit: QUB48120
Disponibilité: disponible!

€3.83 ou 2500 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Yahu Models
Code de produit: YM-A4863
Disponibilité: disponible!

€4.91 ou 3200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu648357
Disponibilité: disponible!

€26.54 ou 16500 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu84112
Disponibilité: disponible!

€19.60 ou 12200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu82144
Disponibilité: disponible sur commande sous 2-6 semaines

€32.15 ou 19900 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Hasegawa
Code de produit: hasJT90
Disponibilité: sur commande

€32.50 ou 21200 pts.

-12%

Échelle: 1:72
Fabricant: Heller
Code de produit: hlr56235
Disponibilité: disponible!

€15.14 €13.32
ou 9900 pts.

-5%

Échelle: 1:72
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam60766
Disponibilité: disponible!

€15.68 €14.89
ou 9700 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Hasegawa
Code de produit: hasTH11
Disponibilité: disponible!

€9.37 ou 6100 pts.

Échelle: 1:33
Fabricant: Betexa
Code de produit: BET218
Disponibilité: disponible!

€4.32 ou 2800 pts.

-12%

Échelle: 1:72
Fabricant: Heller
Code de produit: hlr53014
Disponibilité: disponible!

€37.60 €33.04
ou 24500 pts.

Échelle: 1:32
Fabricant: Revell
Code de produit: rev03874
Disponibilité: disponible!

€44.32 ou 28900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Plastyk
Code de produit: PLK013
Disponibilité: disponible!

€3.62 ou 2400 pts.

Échelle: 1:33
Fabricant: Haliñski
Code de produit: HAL-KA-SET-3-2014
Disponibilité: disponible!

€25.46 ou 16600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Mirage-Hobby
Code de produit: mir872062
Disponibilité: disponible!

€10.50 ou 6800 pts.