Meng Model

Meng Model HS005 French FT-17 light tank crew & ordery

French FT-17 light tank crew & ordery - Image 1
Échelle: 1:35
Fabricant: Meng Model
Code de produit: MNG-HS005
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 12.4.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€21.08 ou 13700 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantMeng Model
Code de produitMNG-HS005
Poids:0.13 kg
Ean:4897038551026
Échelle1:35
Ajouté au catalogue:11.7.2016
Tags:FT-17 French-World-War-I-Tank-Crew

Renault FT-17 by³ francuskim czo³giem lekkim z okresu I wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy pojazdu powsta³y pod koniec 1916 roku, a produkcja seryjna rozpoczê³a siê w 1917 r. i trwa³a do 1919 roku, koñcz±c siê wytworzeniem ok. 3700-4000 wozów. Czo³g by³ napêdzany pojedynczym silnikiem ga¼nikowym Renault 18CV o mocy 35 KM. Jego uzbrojenie g³ówne stanowi³a albo pojedyncza armata Puteaux L/21 kal. 37 mm albo 1 karabin maszynowy Hotchkiss kal. 7,92 mm. Uzbrojenie by³o montowane w okr±g³ej wie¿y odlewanej produkcji firmy Renault lub sto¿kowej wie¿y nitowanej produkcji firmy Berliet.

Renault FT-17 by³ jedn± z najbardziej rewolucyjnych konstrukcji czo³gowych I wojny ¶wiatowej, poniewa¿ jako pierwszy pojazd w historii posiada³ klasyczny dla czo³gu uk³ad konstrukcyjny: w przodzie ulokowano stanowisko kierowcy, w ¶rodku umieszczono przedzia³ bojowy z obrotow± wie¿±, a z ty³u – przedzia³ silnikowy. Taki uk³ad zachowa³ siê w czo³gach do dnia dzisiejszego, ze wzglêdu na swoj± wysok± funkcjonalno¶æ. Renault FT-17 cechowa³ siê równie¿ niewielkimi rozmiarami oraz za³og± ograniczon± tylko do dwóch osób, co w porównaniu z innymi czo³gami tego okresu by³o niespotykane! Renault FT-17 otrzyma³ równie¿ z ty³u kad³uba specjalny „ogon”, który u³atwia³ mu pokonywanie okopów na polu walki. Pojazd, który zadebiutowa³ na polu bitwy 31 maja 1918 roku, walczy³ a¿ do koñca wojny okazuj±c siê najskuteczniejszym i najbardziej niezawodnym czo³giem armii francuskiej. Po 1918 roku by³ szeroko eksportowany (np. do Polski czy USA), czêsto stanowi±c pierwszy czo³g w historii si³ zbrojnych danego kraju. Na jego konstrukcji zosta³ równie¿ oparty czo³g w³oski FIAT 3000 oraz radziecki MS-1. Renault FT-17 zachowa³ siê w arsena³ach armii francuskiej czy polskiej a¿ do wybuchu II wojny ¶wiatowej, ale by³ wówczas postrzegany jako konstrukcja ca³kowicie przestarza³a.

Pierwsze czo³gi oraz oddzia³y z nich z³o¿one pojawi³y siê w armii francuskiej w toku I wojny ¶wiatowej, jako remedium na impas wojny pozycyjnej frontu zachodniego. Co ciekawe jednak, w przeciwieñstwie do Wielkiej Brytanii z inicjatyw± ich budowy wychodzi³y raczej francuskie podmioty gospodarcze oraz firmy zbrojeniowe, ani¿eli armia francuska. Z drugiej jednak strony, w¶ród oficerów francuskich by³ niejeden zwolennik wprowadzenia nowej broni do linii, a na szczególne podkre¶lenie zas³uguje pu³kownik Estienne. Przyjmuje siê, ¿e pierwszymi czo³gami francuski si³ zbrojnych by³y ma³o udane wozy Schneider CA1, a od kwietnia 1917 r. zaczêto dostarczaæ do jednostek inny czo³g ciê¿ki – Saint-Chamond. W  tym samym 1917 r. do s³u¿by wprowadzono te¿ prawdziwie rewolucyjny pojazd – czo³g lekki Renault FT-17, uznawany do¶æ powszechnie za najbardziej udany czo³g w swej klasie w Wielkiej Wojnie. Wóz ten posiada³ obrotow± wie¿ê z uzbrojeniem g³ównym, by³ znacznie tañszy w produkcji od wozów Schneider CA1 czy Saint-Chamond oraz nadawa³ siê od nich lepiej do walki w realiach wojny okopowej. Czo³gi te odegra³y wielk± rolê we francuskich oraz alianckich ofensywach z koñcowego okresu I wojny ¶wiatowej, w niema³ym stopniu przyczyniaj±c siê do pobicia armii niemieckiej.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: French FT-17 light tank crew & ordery
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
lundi, 12.4.2021

plus de 1 pcs.
mercredi, 14.4.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 19.4.2021
-
mardi, 20.4.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 20.4.2021
-
mercredi, 21.4.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 16.4.2021
-
lundi, 19.4.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 20.4.2021
-
mercredi, 21.4.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 19.4.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 21.4.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 11.7.2016
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:35
Fabricant: Scibor Monstrous Miniatures
Code de produit: SCI-35HM0013
Disponibilité: disponible!

€16.57 ou 10800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A088
Disponibilité: disponible!

€30.89 ou 20100 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Scibor Monstrous Miniatures
Code de produit: SCI-35HM0001
Disponibilité: disponible!

€9.31 ou 6100 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Scibor Monstrous Miniatures
Code de produit: SCI-35HM0010
Disponibilité: disponible!

€9.31 ou 6100 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35L-195
Disponibilité: disponible!

€10.82 ou 7100 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35087
Disponibilité: disponible!

€18.13 ou 11800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35088
Disponibilité: disponible!

€17.32 ou 11300 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeS-04
Disponibilité: disponible!

€5.90 ou 3800 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abePP05
Disponibilité: disponible!

€7.11 ou 4600 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeTCS12
Disponibilité: disponible!

€4.53 ou 3000 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeS-24
Disponibilité: disponible!

€5.90 ou 3800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLM076
Disponibilité: sur commande

€11.25 ou 7300 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:35
Fabricant: Meng Model
Code de produit: MNG-TS008
Disponibilité: disponible!

€56.68 ou 36900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: JSC
Code de produit: JSC805
Disponibilité: disponible!

€1.47 ou 1000 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: RPM
Code de produit: rpm35067
Disponibilité: disponible!

€17.91 ou 11700 pts.

-12%

Échelle: 1:35
Fabricant: Master Box
Code de produit: mbx35134
Disponibilité: disponible!

€12.75 €11.20
ou 8300 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: M-Model
Code de produit: MMO35137
Disponibilité: disponible!

€42.71 ou 27800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: M-Model
Code de produit: MMO35138
Disponibilité: disponible!

€7.54 ou 4900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: M-Model
Code de produit: MMO35139
Disponibilité: disponible!

€8.62 ou 5600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: RPM
Code de produit: rpm72204
Disponibilité: disponible!

€6.71 ou 4400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: RPM
Code de produit: rpm72200
Disponibilité: disponible!

€6.71 ou 4400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: First to Fight
Code de produit: FTFPL013
Disponibilité: disponible!

€7.51 ou 4900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: First to Fight
Code de produit: FTFPL021
Disponibilité: disponible!

€7.51 ou 4900 pts.

-5%

Échelle: 1:76
Fabricant: Revell
Code de produit: rev03278
Disponibilité: disponible!

€18.34 €17.40
ou 12000 pts.