PanzerArt

PanzerArt FI35-017 German tanker early war period (1939-40) No.2

German tanker early war period (1939-40) No.2 - Image 1
Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZFI35-017
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 19.9.2021
€11.03 ou 7800 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantPanzerArt
Code de produitPNZFI35-017
Poids:0.01 kg
Échelle1:35
Ajouté au catalogue:5.11.2018
Tags:German-World-War-II-Tank-Crew

Pierwsze czo³gi w armii niemieckiej pojawi³y siê ju¿ u schy³ku I wojny ¶wiatowej – by³y to maszyny A7V. Po podpisaniu traktatu wersalskiego niemieckim si³om zbrojnym zabroniono rozwoju broni pancernej, ale strona niemiecka nie honorowa³a tych ograniczeñ i potajemnie rozwija³a broñ pancern±. Natomiast po doj¶ciu Adolfa Hitlera do w³adzy w 1933 r. ów rozwój sta³ siê ju¿ ca³kowicie oficjalny, a w 1935 r. sformowana 1. Dywizjê Pancern±. W okresie 1935-1939 sformowano te¿ dalsze dywizje, a ich g³ównym sprzêtem by³y wozy Pz.Kpfw: I, II, III oraz IV. Pojedyncza dywizja pancerna w tym czasie by³a z³o¿ona z brygady czo³gów dzielonej na dwa regimenty pancerne, brygady piechoty zmotoryzowanej oraz pododdzia³ów wsparcia, miêdzy: rozpoznawczego, artylerii, przeciwlotniczego czy saperów. Etatowo liczy³a ok. 300 czo³gów. Warto równie¿ dodaæ, ¿e niemieckie wojska pancerne (niem. Panzerwaffe) by³y szkolone i przygotowywane do realizowania doktryny wojny b³yskawicznej, a nie – tak jak w wielu ówczesnych armiach – do wspierania dzia³añ piechoty. K³adziono zatem nacisk w szkoleniu „pancerniaków” na wymienno¶æ funkcji, samodzielno¶æ w podejmowaniu decyzji przez oficerów i podoficerów oraz jak najlepsze opanowanie techniczne posiadanych czo³gów. Wszystko to zaowocowa³o wielkimi sukcesami niemieckiej broni pancernej w Polsce w 1939 r., ale zw³aszcza na zachodzie Europy w 1940 roku. Tak¿e w toku walk w Afryce Pó³nocnej – zw³aszcza w okresie 1941-1942 – niemieckie wojska pancerne okazywa³y siê bardzo trudnym przeciwnikiem. Przed inwazj± na ZSRR liczba niemieckich dywizji pancernych wzros³a niemal dwukrotnie, ale liczba czo³gów w tych jednostkach zmala³a do ok. 150-200 wozów. Tak¿e w toku walk na froncie wschodnim – zw³aszcza w latach 1941-1942 – niemieckie wojska pancerne górowa³y wyszkoleniem i organizacj± nad swym sowieckim przeciwnikiem. Jednak kontakt z takimi wozami jak T-34 czy KW-1 wymusi³ wprowadzenie do linii w 1942 i 1943 r. czo³gów Pz.Kpfw V oraz VI. Rosn±ce straty na froncie wschodnim, jak równie¿ przegrane batalie – pod Stalingradem czy Kurskiem – sprawi³y, ¿e niemiecka Panzerwaffe zosta³a os³abiona. W jej strukturze pojawi³y siê bataliony czo³gów ciê¿kich (z 3 kompaniami czo³gów), a w 1943 r. powo³ano dywizje grenadierów pancernych. Dawa³a te¿ o sobie znaæ coraz wyra¼niejsza przewaga strony radzieckiej, a od 1944 r. – konieczno¶æ równoczesnej walki z wojskami radzieckimi na wschodzie oraz aliantami na zachodzie. Przyjmuje siê równie¿, ¿e to wtedy (w latach 1944-1945) wyszkolenie niemieckich wojsk pancernych by³o s³absze, ani¿eli w okresie wcze¶niejszym i nie stanowi³o ju¿ tak istotnej przewagi po stronie niemieckiej, ni¿ wcze¶niej. Ostatnimi, zakrojonymi na du¿± skalê, operacjami niemieckiej Panzerwaffe by³y ofensywy w Ardenach (1944-1945) oraz na Wêgrzech (1945 r.).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: German tanker early war period (1939-40) No.2
Ajouté au catalogue: 5.11.2018
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLM424
Disponibilité: disponible!

€10.96 ou 7700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Alpine Miniatures
Code de produit: ALP-H022
Disponibilité: disponible!

€11.01 ou 7800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Alpine Miniatures
Code de produit: ALP-H006
Disponibilité: disponible!

€9.84 ou 6900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Alpine Miniatures
Code de produit: ALP-H017
Disponibilité: disponible!

€9.84 ou 6900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A086
Disponibilité: disponible sur commande sous 2-6 semaines

€6.76 ou 4800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Alpine Miniatures
Code de produit: ALP-H021
Disponibilité: sur commande

€9.84 ou 6900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Alpine Miniatures
Code de produit: ALP-H003
Disponibilité: disponible!

€10.78 ou 7600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Alpine Miniatures
Code de produit: ALP-H001
Disponibilité: disponible!

€9.59 ou 6800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Alpine Miniatures
Code de produit: ALP-H005
Disponibilité: disponible!

€9.84 ou 6900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Rado Miniatures
Code de produit: RDM35PE01
Disponibilité: sur commande

€9.20 ou 6500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Legend
Code de produit: LEG-LF0113
Disponibilité: sur commande

€9.96 ou 7000 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: MiniArt
Code de produit: mna35247
Disponibilité: disponible!

€12.05 ou 8500 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZFI35-137
Disponibilité: disponible!

€32.24 ou 22700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZFI35-141
Disponibilité: disponible!

€11.03 ou 7800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZFI35-142
Disponibilité: disponible!

€11.03 ou 7800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZFI35-143
Disponibilité: disponible!

€21.25 ou 15000 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZFI35-144
Disponibilité: disponible!

€11.03 ou 7800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZFI35-145
Disponibilité: disponible!

€11.03 ou 7800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZFI35-100
Disponibilité: disponible!

€30.75 ou 21700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZFI35-081
Disponibilité: disponible!

€11.03 ou 7800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZFI35-069
Disponibilité: disponible!

€11.03 ou 7800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZFI35-019
Disponibilité: disponible!

€11.03 ou 7800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZFI35-027
Disponibilité: disponible!

€11.03 ou 7800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZFI35-021
Disponibilité: disponible!

€21.25 ou 15000 pts.