AK-Interactive

AK-Interactive 9161 HG ANGLED TWEEZERS 01 THIN TIPPED

HG ANGLED TWEEZERS 01 THIN TIPPED - Image 1
Fabricant: AK-Interactive
Code de produit: AKI-9161
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 25.10.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€10.71 ou 7600 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantAK-Interactive
Code de produitAKI-9161
Poids:0.03 kg
Ean:8435568307964
Ajouté au catalogue:9.2.2021
Tags:Angled-Tweezers

Pêseta (pinceta) modelarska wykonana z polerowanej, wysokiej jako¶ci stali nierdzewnej o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu 140 mm. Jej koñcówki s± delikatnie ³ukowo zagiête, p³askie i spiczasto zakoñczone. Warto dodaæ, ¿e nie s± ¿³obkowane (z±bkowane) po wewnêtrznej stronie. Prezentowane narzêdzie zosta³o równie¿ starannie zaprojektowane i cechuje siê bardzo dobrym wywa¿eniem, przez co pomimo braku profilowania czê¶ci chwytnej czy braku powlekania, dobrze le¿y w d³oni i umo¿liwia wysoce ergonomiczn± pracê. Generalnie, cechuje siê wysok± jako¶ci± wykonania oraz co najmniej niez³± ogóln± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Prezentowana pêseta oka¿e siê bardzo przydatna w wielu pracach modelarskich. Przede wszystkim mo¿na j± zastosowaæ do monta¿u niewielkich detali modelarskich, takich jak chocia¿by: elementy podwozia samolotu czy kabiny pilota, drobne czê¶ci nadbudówek statków i okrêtów (zw³aszcza w skali 1:700) czy niewielkie czê¶ci wyposa¿enia zewnêtrznego wozów bojowych. Oka¿e siê równie¿ przydatna przy monta¿u oporz±dzenia na figurkach – zw³aszcza w skali 1:16 i 1:35 czy o wielko¶ci 90 mm albo 54 mm. Ze wzglêdu na swój kszta³t pozwala na ³atwiejsze osadzanie elementów w zag³êbieniach i miejscach trudno dostêpnych. Mo¿e te¿ znale¼æ zastosowanie przy nak³adaniu kalkomanii na modele plastikowe, zw³aszcza na etapie wyci±gania kalek z wody albo w czasie ich przenoszenia na powierzchniê modelu. Inne mo¿liwe zastosowanie to zaginanie oraz wyginanie drutu miedzianego albo aluminiowanego z pomoc± takich narzêdzi jak chocia¿by Handle bending tool. Mo¿e te¿ zostaæ wykorzystana przy zaginaniu oraz formowaniu elementów fototrawionych na specjalistycznych zaginarkach modelarskich (na przyk³ad: Photo-etched Parts Bender albo 135 mm long PIRANHA PE Tool). Oka¿e siê równie¿ u¿yteczna przy pracy z modelami R/C, jak i w modelarstwie kolejowym oraz drewnianym – równie¿ przy monta¿u takielunku i olinowania. Bez w±tpienia mo¿liwo¶ci jej zastosowania s± bardzo szerokie! Powi±zane produkty to na przyk³ad: HG ANGLED TWEEZERS 02 FLAT-END, Curved Tip Model Tweezers albo HG Angled Tweezers Round Tip.

HG Angled Tweezers 01Thin Tipped

High-precision tweezers specially designed for scale modelling purposes. They allow to grab and hold small parts and handle them with precision. This tweezers are made of stainless steel with a polished surface, providing an extremely delicate and smooth feel. Their thickness guarantees the stability of the tweezers during use. The arch-shaped design ensures a good grip on the workpiece. Size: 140 mm long. Recommend products: HG ANGLED TWEEZERS 02 FLAT-END, Curved Tip Model Tweezers and HG Angled Tweezers Round Tip.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: HG ANGLED TWEEZERS 01 THIN TIPPED
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
lundi, 25.10.2021

plus de 1 pcs.
mardi, 9.11.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 29.10.2021
-
mardi, 2.11.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 16.11.2021
-
mercredi, 17.11.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 29.10.2021
-
mardi, 2.11.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 16.11.2021
-
mercredi, 17.11.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 2.11.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 17.11.2021

Poste - lettre recommandée

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 29.10.2021
-
mardi, 2.11.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 16.11.2021
-
mercredi, 17.11.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 9.2.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Fabricant: AK-Interactive
Code de produit: AKI-9162
Disponibilité: disponible!

€10.71 ou 7600 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74102
Disponibilité: disponible!

€20.96 €19.89
ou 14100 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74109
Disponibilité: disponible!

€17.63 €16.74
ou 11800 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74108
Disponibilité: disponible!

€17.63 €16.74
ou 11800 pts.

Fabricant: Excel Hobby Tools
Code de produit: exc30420
Disponibilité: disponible!

€6 ou 4200 pts.

Fabricant: Falcon
Code de produit: FLC906050
Disponibilité: disponible!

€5.30 ou 3700 pts.

Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-PAPS_9
Disponibilité: disponible!

€3.02 ou 2100 pts.

Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-PASSP_9
Disponibilité: disponible!

€3.02 ou 2100 pts.

Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-PA7A_9
Disponibilité: disponible!

€2.85 ou 2000 pts.

Fabricant: Vallejo
Code de produit: VALT12004
Disponibilité: disponible!

€6.72 ou 4700 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR515
Disponibilité: disponible!

€2.20 ou 1600 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR514
Disponibilité: disponible!

€2.13 ou 1500 pts.