Tamiya

Tamiya 87158 HG Flat Brush - Small

HG Flat Brush - Small - Image 1
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87158
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: vendredi, 28.1.2022
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€9.45 -5% €8.96 ou 6400 pts.

Contient 20% de la TVA
lors de l'expédition dans le pays: FRANCE
Pour changer de pays cliquez ici

Informations de base

FabricantTamiya
Code de produittam87158
Poids:0.01 kg
Ean:4950344871582
Ajouté au catalogue:23.5.2014
Tags:Brush Flat-Brush

Pêdzel modelarski o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu ok. 155 mm oraz o cienkim i p³askim w³osiu, które przez producenta zosta³o okre¶lone jako „ small”. Posiada specjalnie uformowany trzonek w kolorze czarnym, który jest dobrze wywa¿ony oraz zapewnia bardzo wysoki komfort w czasie pracy, jak równie¿ jej w³a¶ciw± ergonomiê. Do jego wytworzenia zastosowano naturalne w³osie koñskie, które jednak zosta³o nieznacznie zmiêkczone i które uformowano w taki sposób, ¿e tu¿ przy skuwce jest wyra¼nie gêstsze, ni¿ przy swoim wierzcho³ku. Dziêki temu rozwi±zaniu zapewnia dobre krycie nak³adan± farb±. Ponadto, w³osie omawianego pêdzla, cechuje siê wiêksz± odporno¶ci± na przetarcia i dobr±, ogóln± odporno¶ci± mechaniczn± w stosunku do innych w³osi naturalnych. Rzecz jasna g³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest tradycyjne malowanie popiersi, figurek albo ich oporz±dzenia (na przyk³ad w skali 1:16 i 1:35 lub o wielko¶ci 90 mm czy 54 mm), jak równie¿ niewielkich, p³askich powierzchni modeli plastikowych, takich jak chocia¿by elementy nadbudówek okrêtów w skali 1:700 albo niektóre elementy wyposa¿enia kabiny pasa¿erskiej samochodów w skali 1:24. Mo¿na równie¿ spróbowaæ je wykorzystaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów. Podobnie jak w przypadku innych pêdzli o w³osiu naturalnym rekomenduje siê jego wykorzystanie przede wszystkim do pracy z farbami akrylowymi. Oczywi¶cie mo¿na go u¿ywaæ z farbami emaliowymi, olejnymi czy tzw. metalizerami, ale wówczas jego w³osie bêdzie ulega³o szybszemu zu¿yciu. Warto dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê (element metalowy ³±cz±cy w³osie z trzonkiem). W tym ostatnim przypadku mo¿e to prowadziæ do nie zachowywania przez w³osie odpowiedniego kszta³tu. Po¿±danym dzia³aniem przy mieszaniu farb jest równie¿ ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: Pippetes (small size) albo Zestaw Pipet - 8 szt 3 ml) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: ALUMINIUM PALLET (6 WELLS) albo Mr.Paint Tray 10szt.) i mieszanie dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by WET PALETTE lub Mr. Wet Palette – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego, p³askiego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: X-20A Acrylic Thinner / Rozcieñczalnik do farb akrylowych lub PERFECT CLEANER. Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie go do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: HG Flat Brush - Extra Small, HG Flat Brush - Medium albo . 

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: HG Flat Brush - Small
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
vendredi, 28.1.2022

plus de 1 pcs.
lundi, 31.1.2022

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 2.2.2022
-
jeudi, 3.2.2022

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 3.2.2022
-
vendredi, 4.2.2022

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 3.2.2022
-
lundi, 7.2.2022

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 4.2.2022
-
mardi, 8.2.2022

Poste - lettre recommandée

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 3.2.2022
-
mercredi, 9.2.2022

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 4.2.2022
-
jeudi, 10.2.2022

Fedex Economy

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 2.2.2022
-
lundi, 7.2.2022

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 3.2.2022
-
mardi, 8.2.2022

Fedex International Priority

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 31.1.2022
-
mercredi, 2.2.2022

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 1.2.2022
-
jeudi, 3.2.2022

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 2.2.2022
-
jeudi, 3.2.2022

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 3.2.2022
-
vendredi, 4.2.2022

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 23.5.2014
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ14002
Disponibilité: disponible!

€2.30 ou 1600 pts.

Produits similaires
-6%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87028
Disponibilité: disponible!

€1.66 €1.56
ou 1100 pts.

-6%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87014
Disponibilité: disponible!

€2.11 €1.98
ou 1400 pts.

-6%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87015
Disponibilité: disponible!

€1.66 €1.56
ou 1100 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87013
Disponibilité: disponible!

€2.73 €2.58
ou 1800 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87159
Disponibilité: disponible!

€9.45 €8.96
ou 6400 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87157
Disponibilité: disponible!

€9.87 €9.35
ou 6600 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74163
Disponibilité: disponible!

€14.90 €14.14
ou 10000 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87045
Disponibilité: disponible!

€4.40 €4.17
ou 3000 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87047
Disponibilité: disponible!

€5.44 €5.15
ou 3700 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87046
Disponibilité: disponible!

€4.19 €3.96
ou 2800 pts.

-6%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87029
Disponibilité: disponible!

€2.32 €2.19
ou 1600 pts.

-6%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87016
Disponibilité: disponible!

€2.32 €2.19
ou 1600 pts.