Tamiya

Tamiya 87046 High Finish Flat Brush No.0

High Finish Flat Brush No.0 - Image 1
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87046
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 6.12.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€4.08 -6% €3.85 ou 2800 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantTamiya
Code de produittam87046
Poids:0.01 kg
Ean:4950344870462
Ajouté au catalogue:4.4.2008
Tags:Brush Flat-Brush Synthetic-Brush

Pêdzel modelarski o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu ok. 180 mm oraz o p³askim w³osiu, którego szeroko¶æ wynosi 4 mm. Wielko¶æ tego ostatniego zosta³a oznaczona przez producenta numerem „0”. Posiada trzonek w kolorze czarnym, który jest nie¼le wywa¿ony oraz zapewnia niez³y komfort w czasie pracy i jej w³a¶ciw± ergonomiê. Do jego wytworzenia zastosowano wysokiej jako¶ci barwione, polistyrenowe w³osie sztuczne (ang. resin bristles), które w stosunku do w³osi naturalnych cechuje siê wiêksz± odporno¶ci± na rozpuszczalniki i ogólnie lepsz± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Mo¿e byæ z powodzeniem stosowane do nak³adania takich farb jak na przyk³ad: emaliowe, olejne czy tzw. metalizery, bez ryzyka szybszego zu¿ycia siê w³osia. Warto dodaæ, ¿e mo¿na je równie¿ stosowaæ do malowania farbami akrylowymi, jednak do tego typu zadañ lepiej nadaj± siê pêdzle o w³osiu naturalnym. Rzecz jasna g³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest malowanie figurek (na przyk³ad w skali 1:16 albo 1:35 lub o wielko¶ci 90 mm czy 54 mm), jak równie¿ modeli plastikowych. W tym ostatnim przypadku oka¿e siê szczególnie przydatne przy malowaniu raczej ma³ych p³askich powierzchni, takich jak chocia¿by nadbudówki okrêtów w skali 1:700 albo wnêtrze kabiny pilota w samolotach w skali 1:72. Mo¿na równie¿ spróbowaæ go wykorzystaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów, jednak mo¿e to powodowaæ jego szybsze zu¿ywanie siê. Do tego typu zadañ rekomenduje siê raczej takie narzêdzia jak na przyk³ad: Flat Brush No.0 - DC715 albo Flat Brush No.3 - DC714. Warto równie¿ dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê (element metalowy ³±cz±cy w³osie z trzonkiem). W tym ostatnim przypadku mo¿e to prowadziæ do nie zachowywania przez w³osie odpowiedniego kszta³tu. Po¿±danym dzia³aniem przy mieszaniu farb jest równie¿ ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: PIPETTE SET S-L X3EACH albo Pipette Set 8 pcs + 2 pc Gratis) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.) albo Paleta do mieszania farb 13x9cm) i mieszanie dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by WET PALETTE lub Mokra Paleta – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego, p³askiego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: X-20A Acrylic Thinner / Rozcieñczalnik do farb akrylowych lub PERFECT CLEANER. Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego uformowanie w pierwotny, p³aski kszta³t i odstawienie go w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: High Finish Flat Brush No.02, High Finish Flat Brush No.2 albo A.MIG 8620 4 SYNTHETIC FLAT BRUSH

High Finish Flat Brush No.0

High Finish (HF) brushes feature specially designed resin bristles for use with plastic model paint. This flat brush features stiff, evenly-aligned bristles. Brush width: 4mm. Recommend products: High Finish Flat Brush No.02, High Finish Flat Brush No.2 and A.MIG 8620 4 SYNTHETIC FLAT BRUSH

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: High Finish Flat Brush No.0
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 - 2 pcs.
lundi, 6.12.2021

plus de 2 pcs.
mardi, 7.12.2021

GLS

1 - 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

plus de 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
lundi, 13.12.2021

UPS

1 - 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

plus de 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
lundi, 13.12.2021

DHL

1 - 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
mardi, 14.12.2021

plus de 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 13.12.2021
-
mercredi, 15.12.2021

Poste - lettre recommandée

1 - 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
jeudi, 16.12.2021

plus de 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 13.12.2021
-
vendredi, 17.12.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 4.4.2008
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ14002
Disponibilité: disponible!

€2.24 ou 1600 pts.

Produits similaires
-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87045
Disponibilité: disponible!

€4.28 €4.06
ou 3000 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87047
Disponibilité: disponible!

€5.30 €5.02
ou 3700 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74163
Disponibilité: disponible!

€14.52 €13.78
ou 10000 pts.

-6%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87013
Disponibilité: disponible!

€2.66 €2.51
ou 1800 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87156
Disponibilité: disponible!

€9.82 €9.31
ou 6800 pts.

-6%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87028
Disponibilité: disponible!

€1.62 €1.52
ou 1100 pts.

-6%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87014
Disponibilité: disponible!

€2.05 €1.92
ou 1400 pts.

-6%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87015
Disponibilité: disponible!

€1.62 €1.52
ou 1100 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87155
Disponibilité: disponible!

€9.21 €8.73
ou 6400 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87154
Disponibilité: disponible!

€10.23 €9.69
ou 7100 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87153
Disponibilité: disponible!

€10.23 €9.69
ou 7100 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87050
Disponibilité: disponible!

€5.10 €4.82
ou 3500 pts.