MisterCraft

MisterCraft F19 Iljushin IL-4 Bob

Iljushin IL-4 Bob - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscF19
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 5.5.2021
€12.81 ou 8300 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantMisterCraft
Code de produitmscF19
Poids:0.25 kg
Ean:5903852060190
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:26.7.2017
Tags:Ilyushin-IL-4
Iljuszyn I³-4 (DB-3F) to sowiecki, dwusilnikowy, œredni bombowiec w uk³adzie dolnop³ata z okresu II wojny œwiatowej. I³-4 by³ daleko id¹c¹ modernizacj¹ samolotu DB-3. Zmiany dotyczy³y min. konstrukcji p³atowca i skrzyd³a oraz przede wszystkim zastosowania na zdecydowanie wiêksz¹ skalê duralu zamiast stali. Oblot maszyny I³-4 mia³ miejsce w 1940 roku, a wejœcie do s³u¿by nast¹pi³o rok póŸniej. Produkcja seryjna trwa³a do 1944 roku. W jej toku pojawi³y siê równie¿ dalsze udoskonalenia-samouszczelniaj¹ce siê zbiorniki paliwa, zastosowanie uzbrojenia ochronnego o wiêkszym kalibrze, a przede wszystkim zastosowanie silników 14-cylindrowych Tumanski M-88B o mocy 1100KM, w miejsce silników Tumanski M-88 o mocy 1000KM. Iljuszyn I³-4 by³ podstawowym, œrednim samolotem bombowym radzieckich si³ powietrznych przez ca³¹ wojnê. Wykorzystywano go w wielu operacjach na froncie wschodnim, zw³aszcza w okresie 1942-1943, jak równie¿ do kilku nag³aœnianych przez propagandê rajdów bombowych nad Berlin. Samolot I³-4T by³ równie¿ wykorzystywany jako bombowiec torpedowy dalekiego zasiêgu. Globalnie wyprodukowano ok. 5256 egzemplarzy tej maszyny. Dane techniczne: d³ugoœæ: 14,76m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 21,44m, wysokoœæ: 4,1m, prêdkoœæ maksymalna: 410km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 6,9m/s, zasiêg maksymalny: 3800km, pu³ap maksymalny 8700m, uzbrojenie (wczesne serie produkcyjne): sta³e-trzy karabiny maszynowe SzKAS kal. 7,62 mm , podwieszane-do 2700kg bomb.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Iljushin IL-4 Bob
Ajouté au catalogue: 26.7.2017
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: AML
Code de produit: AMLD72011
Disponibilité: disponible!

€7.62 ou 5000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Tally HO!
Code de produit: TLHS72-009
Disponibilité: disponible!

€4.02 ou 2600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Zvezda
Code de produit: zve6187
Disponibilité: disponible!

€4.37 ou 2900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF72047
Disponibilité: disponible!

€10.58 ou 6900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduSS602
Disponibilité: disponible!

€5.94 ou 3700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu73008
Disponibilité: disponible!

€5.94 ou 3700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Tally HO!
Code de produit: TLHE72-005
Disponibilité: disponible!

€4.80 ou 3100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Techmod
Code de produit: tch72102
Disponibilité: disponible!

€6.39 ou 4200 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeR-01
Disponibilité: disponible!

€4.53 ou 3000 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscF20
Disponibilité: disponible!

€12.81 ou 8300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscF21
Disponibilité: disponible!

€12.81 ou 8300 pts.