NEW! Ugears 70136 Kasa Fiskalna

Kasa Fiskalna - Image 1
Fabricant: Ugears
Code de produit: UGE70136
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 28.9.2020
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€66.08 ou 43000 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantUgears
Code de produitUGE70136
Poids:1.18 kg
Ean:4820184121119
Ajouté au catalogue:11.8.2020

Wszyscy wiemy, ¿e prawdziwe warto¶ci w ¿yciu nie maj± odpowiednika pieniê¿nego, ale je¶li zdarzy siê, ¿e bêdziesz potrzebowa³ przechowywania swojej gotówki, UGEARS mo¿e zaoferowaæ Ci co¶, co wi±¿e siê z zabaw± i  nauk±. Przedstawiamy Twoj± now± mechaniczn± skarbonkê, Kasê Fiskaln±.

Zabytkowa bry³a modelu Art Deco sprawia, ¿e jest to wykwintny detal dekoracyjny do ka¿dego wnêtrza, a tak¿e mile widziany prezent dla przyjaciela lub kolegi. Ten sprytny, mechaniczny model pomo¿e Ci nauczyæ dzieci liczyæ w prosty i zabawny sposób. Wykorzystaj go w swoim biznesie sprzeda¿y lemoniady. Z Kas± Fiskaln± od UGEARS mo¿esz zobaczyæ wzrost sprzeda¿y - a tak¿e znacz±cy wzrost w sektorze zabawy!

Jak to dzia³a

Twój bank gotówkowy przyjmuje monety o ¶rednicy od 10 do 35 mm - co odpowiada wiêkszo¶ci rozmiarów monet znajduj±cych siê w obiegu na ¶wiecie. Aby móc ¶ledziæ swoje finanse, Kasa Fiskalna jest wyposa¿ona w licznik i automatyczny wykrywacz monet. Tryby pracy zmieniaj± siê w zale¿no¶ci od tego, czy w szczelinie na monety znajduje siê moneta, czy nie. Je¶li chcesz w³o¿yæ monetê do kasy, w³ó¿ j± do specjalnego otworu, podnie¶ i opu¶æ d¼wigniê. Odpowiednio zarejestrowana przez licznik, moneta zniknie w kasie. Je¶li chodzi o przechowywanie banknotów, Twoja Kasa Fiskalna oferuje automatyczny akceptor banknotów. Aby uruchomiæ mechanizm, nale¿y nakrêciæ silnik gumowy, poci±gaj±c d¼wigniê w górê i w dó³ dziesiêæ razy. To wystarczy, aby Kasa Fiskalna wci±gnê³a 3-4 banknoty, które w³o¿ysz do szczeliny na banknoty.

Je¶li potrzebujesz dostêpu do swoich oszczêdno¶ci, wprowad¼ tajny kod, aby odblokowaæ Kasê Fiskaln± i przekrêæ klucz a¿ do momentu, gdy kaseta wyjdzie na zewn±trz. Spowoduje to równie¿ zresetowanie licznika.

Design

Ten oryginalny i sprytny mechaniczny bank zosta³ zaprojektowany jako zabytkowa kasa, aby zapewniæ bezpieczeñstwo Twoich finansów. Podobnie jak jego prawdziwy prototyp, model ten posiada pude³ka na monety i banknoty. Dla dodatkowej ochrony, s± one zabezpieczone zamkiem szyfrowym. Mo¿esz aktualizowaæ swój kod w dowolny sposób za pomoc± mechanizmu kodowego.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Kasa Fiskalna
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 28.9.2020

GLS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 2.10.2020
-
lundi, 5.10.2020

UPS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 2.10.2020
-
lundi, 5.10.2020

DHL


Délai de livraison prévu:
lundi, 5.10.2020

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 11.8.2020
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?