FPW Model

FPW Model 72507 Kobieta z Women Auxiliary Air Force (lub WATS)

Kobieta z Women Auxiliary Air Force (lub WATS) - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: FPW Model
Code de produit: FPW-72507
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 29.11.2021
€3.96 ou 2900 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantFPW Model
Code de produitFPW-72507
Poids:0.01 kg
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:3.2.2021
Tags:British-World-War-II-WAAF

Women's Auxiliary Air Force (w skrócie WAAF) to brytyjska, ¿eñska s³u¿ba pomocnicza dzia³aj±ca w brytyjskich si³ach powietrznych (RAF) z okresu II wojny ¶wiatowej. S³u¿ba ta zosta³a powo³ana do ¿ycia w czerwcu 1939 roku, a swoj± najwiêksz± liczebno¶æ osi±gnê³a w 1943 r. kiedy to liczy³a ok. 180.000 osób. Warto dodaæ, ¿e w lecie 1939 r. liczy³a z trudem 2000 kobiet. Do g³ównych zadañ cz³onkiñ WAAF nale¿a³ miêdzy innymi nadzór nad balonami zaporowymi, ale ¶ledzenie, kontrolowanie, nanoszenie i przekazywanie informacji w specjalnych punktach dowodzenia, które to informacje nap³ywa³y z brytyjskiej sieci radarowej. To ostatnie zadanie sprawi³o, ¿e odegra³y cz³onkinie WAAF odegra³y bardzo du¿±, choæ czêsto niezauwa¿an±, rolê w brytyjskiej wiktorii w czasie Bitwy o Angliê z 1940 roku. Warto dodaæ, ¿e kobiety s³u¿±ce w WAAF nie pilotowa³y samolotów oraz nie walczy³y jako cz³onkinie za³óg lotniczych np. w toku wypraw bombowych nad Niemcami. Po zakoñczeniu II wojny ¶wiatowej WAAF zosta³ w ogromnym stopniu zdemobilizowany, a do 1949 r. w s³u¿bie pozosta³o jedynie kilkaset jego cz³onkiñ.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Kobieta z Women Auxiliary Air Force (lub WATS)
Ajouté au catalogue: 3.2.2021
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: Pavla Models
Code de produit: PVM72010
Disponibilité: disponible!

€1.90 ou 1400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Black Dog
Code de produit: BLD-D72060
Disponibilité: sur commande

€18.40 ou 13300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMMV060
Disponibilité: disponible!

€11.82 ou 8600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Aber
Code de produit: abe72A13
Disponibilité: disponible!

€6.40 ou 4600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMB72018
Disponibilité: disponible!

€3.48 ou 2500 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF72052
Disponibilité: disponible!

€9.52 ou 6900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: D-DAY miniature studio
Code de produit: DDA-35140
Disponibilité: disponible!

€17.16 ou 12400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF48100
Disponibilité: disponible!

€11.82 ou 8600 pts.