Ugears 70032 Kolejowy Manipulator

Kolejowy Manipulator - Image 1
Fabricant: Ugears
Code de produit: UGE70032
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: jeudi, 21.10.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€39.93 ou 28200 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantUgears
Code de produitUGE70032
Poids:0.63 kg
Ean:4820184120600
Ajouté au catalogue:10.7.2020

Opracowuj±c swoj± now± fascynuj±c± seriê Mechanical Town, Ugears prezentuje kolejny dodatek do kolekcji: Manipulator szyny. Manipulator jest urz±dzeniem czysto utylitarnym, umieszczonym w doku mechanicznego miasta niedaleko fabryki robotów, co nie czyni go mniej rozrywkowym ni¿ inne modele z tej serii. Podobnie jak pozosta³e modele Ugears, Manipulator zosta³ zaprojektowany, aby zapewniæ zabawê po zakoñczeniu monta¿u. Dziêki wielu dodatkom, które wchodz± w sk³ad zestawu, model gwarantuje godziny ekscytuj±cej nowej rozrywki. Mówi±c o dodatkach, z samym Manipulatorem, otrzymujesz równie¿ dwie sekcje szyn, budkê w trakcie budowy, dwie skrzynie transportowe z drzwiami, d¼wig, fracht i piêæ znaków.Projekt Manipulator jest mechanicznym pazurem z trzema d¼wigniami, które znajduj± siê na platformie na szynach. Szyny mo¿na ³±czyæ równolegle lub w jednej linii. Uzupe³nieniem scenografii jest pseudo-metalowa budka zbudowana z gigantycznych kratownic, które przyby³y prosto z epoki industrialnej z jednym z bohaterów, dekarzem z m³otkiem, siedz±cym na belce szopy. Flagi sygna³owe gospodarstwa pracownika pomagaj± operatorowi manipulatora w kontrolowaniu procesu, podczas gdy pracownik z ³opat± i robotnikiem z kluczem zajmuje siê w³asnymi sprawami w dokach. Model zawiera tak¿e jedno z najwa¿niejszych urz±dzeñ doków, ¯uraw. Mo¿na go zdemontowaæ i z³o¿yæ razem niemal za pomoc± fali rêki. Wa¿nym dodatkiem do otoczenia jest wózek towarowy z bokami opuszczanymi. Wszystkie czê¶ci zestawu wykonane s± z wysokiej jako¶ci sklejki i nie wymagaj± ¿adnych dodatkowych materia³ów ani narzêdzi do monta¿u.

Jak to dzia³a?

Sam pazur znajduje siê na platformie, która mo¿e siê obracaæ rêcznie lub za pomoc± zaworu. Kabina operatora wyposa¿ona w pokrywê zabezpieczaj±c± i regulowany reflektor znajduje siê w przedniej czê¶ci modelu. Obrót kabiny w lewo prze³±cza tryby Manipulatora: 1) pozycja pocz±tkowa (tryb jazdy) - zablokowana platforma obrotowa pazura, model porusza siê po torze; 2) Obrót o 90 stopni (tryb dowolny) - platforma obrotu jest odblokowana; 3) Obrót o 180 stopni (tryb ³adowania) - ko³a modeli s± zablokowane wraz z ko³em zêbatym na przedniej osi, która ³±czy siê z pó³k± na szynach. Z ty³u modelu znajduje siê d¼wignia steruj±ca podnoszeniem, opuszczaniem i trzymaniem czterech podparæ stóp, zapewniaj±cych dodatkow± stabilno¶æ podczas obs³ugi pazura. Manipulator Ugears z przegubowym pazurem mo¿e ³adowaæ i przenosiæ skrzynie ³adunkowe w Wózku z niezwyk³± precyzj± - do 1 cm. Bazuj±c na oryginalnych prototypach, Manipulator nauczy Ciê o operacyjnych i konstrukcyjnych osobliwo¶ciach prawdziwych maszyn, takich jak ¿urawie, koparki, ramiona robotów itp.

 

Czê¶ci:                  354
Poziom:                 Ciê¿ko
Czas monta¿u:      8-10 godzin
Wymiary modelu:  45 x 50 x 21 cm
Opakowanie:        37 x 14 x 3 cmErreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Kolejowy Manipulator
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
jeudi, 21.10.2021

plus de 1 pcs.
vendredi, 5.11.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 27.10.2021
-
jeudi, 28.10.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 12.11.2021
-
lundi, 15.11.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 27.10.2021
-
jeudi, 28.10.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 12.11.2021
-
lundi, 15.11.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 28.10.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 15.11.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 10.7.2020
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?