Choroszy Modelbud

Choroszy Modelbud D06 LWS 5 HYDRO

LWS 5 HYDRO - Image 1
Échelle: 1:72
Code de produit: CHOD06
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mercredi, 27.10.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€48.86 ou 34500 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantChoroszy Modelbud
Code de produitCHOD06
Poids:0.16 kg
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:27.3.2017
Tags:LWS-5

LWS-5 Hydro by³ projektem polskiego wodnosamolotu rozpoznawczego i bombowo-torpedowym w uk³adzie dolnop³ata, z podwoziem sta³ym – p³ywakowym z okresu miêdzywojennego. Maszyna nigdy nie zosta³a oblatana, nigdy te¿ ca³kowicie nie ukoñczono jej prototypu. Napêd mia³y zapewniaæ dwa silniki Bristol Pegasus IIIM2o mocy do 750 KM ka¿dy. D³ugo¶æ samolotu wynosi³aby ok. 15,4 m, przy rozpiêto¶ci skrzyde³ rzêdu ok. 18,5 metra. Zak³adano, ¿e uzbrojenie pok³adowe bêdzie siê sk³adaæ z piêciu karabinów maszynowych kal. 7,92 mm. Samolot mia³ równie¿ przenosiæ torpedê o masie do 800 kg lub ³adunek bomb o masie – najpewniej – do 600-800 kilogramów. Samolot LWS-5 Hydro zosta³ opracowany w Lubelskiej Wytwórni Samolotów (w skrócie: LWS) jako swego rodzaju nastêpca nieudanej maszyny Lublin R-XX. Zak³adano, ¿e nowy samolot bêdzie stosunkowo prost± konwersj± bombowca LWS-6 ¯ubr do roli wodnosamolotu. G³ówna zmiana mia³a polegaæ na wzmocnieniu konstrukcji i dodaniu podwozia p³ywakowego. Prace, zainicjowane w 1937 r., znacz±co siê jednak przed³u¿a³y, a LWS nie by³a w stanie ponosiæ rosn±cych kosztów zwi±zanych z rozwojem projektu. Z tego wzglêdu g³ówny, potencjalny odbiorca maszyny czyli Marynarka Wojenna, postanowi³ wycofaæ siê z projektu i zakupiæ w³oskie maszyny Cant Z.506B, z których jednak pierwszy egzemplarz trafi³ do Polski na kilka dni przed wybuchem II wojny ¶wiatowej.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: LWS 5 HYDRO
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

mercredi, 27.10.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
jeudi, 4.11.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 27.3.2017
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: Tally HO!
Code de produit: TLHS72-009
Disponibilité: disponible!

€3.84 ou 2700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu73008
Disponibilité: disponible!

€5.67 ou 3800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Maestro Models
Code de produit: MAE-P7223
Disponibilité: disponible!

€8.77 ou 6200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Tally HO!
Code de produit: TLHE72-005
Disponibilité: disponible!

€4.56 ou 3200 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeR-01
Disponibilité: disponible!

€4.18 ou 3000 pts.