Royal Model di R. Reale

Royal Model di R. Reale 546 M13/ 40 Tanker WWII

M13/ 40 Tanker WWII - Image 1
Échelle: 1:35
Code de produit: RLM546
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: vendredi, 28.1.2022
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€18.26 ou 12900 pts.

Contient 20% de la TVA
lors de l'expédition dans le pays: FRANCE
Pour changer de pays cliquez ici

Informations de base

FabricantRoyal Model di R. Reale
Code de produitRLM546
Poids:0.01 kg
Échelle1:35
Ajouté au catalogue:31.5.2021
Tags:Carro-Armato Italian-World-War-II-Tank-Crew

Królestwo W³och przyst±pi³o do II wojny ¶wiatowej w 1940 roku, od konfliktu zbrojnego z Francj± i Wielk± Brytani±. Jednym z istotniejszych rodzajów w³oskich wojsk l±dowych by³y jednostki pancerne, których korzenie i geneza siêgaj± schy³ku I wojny ¶wiatowej, a ich ca³kiem intensywny rozwój przypada na lata 20. i 30. XX wieku. Nale¿y tutaj jednak dodaæ, ¿e pomimo ciekawych rozwa¿añ teoretyczno-wojskowych, po³o¿ono w armii w³oskiej nacisk na rozwój lekkich czo³gów, czêsto w Polsce nazywanych tankietkami, takich jak chocia¿by L3/33 czy L3/35, które by³y co prawda mobilne i ³atwe do ukrycia, ale ca³kowicie nie nadawa³y siê do walki z wozami przeciwnika. Dopiero do¶wiadczenia wojny domowej w Hiszpanii (1936-1939) wyra¼nie to uzmys³owi³y i doprowadzi³y do pewnych korekt w rozwoju w³oskiej broni pancernej, a w 1939 r. postanowiono utworzyæ pierwsze dywizje pancerne z prawdziwego zdarzenia – by³y to 131 Dywizja Pancerna „Centauro” oraz 132 Dywizja Pancerna „Ariete”. Dywizje te liczy³y w chwili sformowania etatowo po ok. 7440 ¿o³nierzy, a ich g³ównym uzbrojeniem by³y czo³gi lekkie CV33 i CV35 oraz pewna liczba wozów M11/39. Dywizje sk³ada³y siê z pu³ku pancernego, pu³ku bersalierów na motocyklach i ciê¿arówkach oraz broni pododdzia³ów wsparcia – jednostek przeciwpancernych, przeciwlotniczych czy saperskich. Nale¿y dodaæ, ¿e w okresie 1940-1943 armia w³oska dysponowa³a sprzêtem pancernym ustêpuj±cym jako¶ci± i walorami bojowymi odpowiednikom niemieckim czy brytyjskim. W niektórych oddzia³ach szwankowa³o te¿ wyszkolenie. Jednak trudno w³oskich czo³gistów oskar¿aæ o skrajny defetyzm czy masowe akty tchórzostwa, bowiem w toku kampanii w Afryce Pó³nocnej – po przyswojeniu niektórych niemieckich rozwi±zañ taktycznych – okazywali siê warto¶ciowymi ¿o³nierzami.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: M13/ 40 Tanker WWII
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
vendredi, 28.1.2022

plus de 1 pcs.
jeudi, 10.3.2022

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 2.2.2022
-
jeudi, 3.2.2022

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 15.3.2022
-
mercredi, 16.3.2022

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 3.2.2022
-
lundi, 7.2.2022

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 16.3.2022
-
vendredi, 18.3.2022

Poste - lettre recommandée

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 3.2.2022
-
mercredi, 9.2.2022

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 16.3.2022
-
mardi, 22.3.2022

Fedex Economy

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 2.2.2022
-
lundi, 7.2.2022

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 15.3.2022
-
vendredi, 18.3.2022

Fedex International Priority

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 31.1.2022
-
mercredi, 2.2.2022

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 11.3.2022
-
mardi, 15.3.2022

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 2.2.2022
-
jeudi, 3.2.2022

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 15.3.2022
-
mercredi, 16.3.2022

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 31.5.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:35
Fabricant: Royal Model di R. Reale
Code de produit: RLM606
Disponibilité: disponible!

€17.71 ou 12500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Asuka model
Code de produit: ASU-35-L14
Disponibilité: disponible!

€11.06 ou 7800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: MiniArt
Code de produit: mna35586
Disponibilité: disponible!

€12.25 ou 8600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Asuka model
Code de produit: ASU-35-L29
Disponibilité: disponible!

€13.79 ou 9700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLM295
Disponibilité: disponible!

€14.34 ou 10100 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLM305
Disponibilité: disponible!

€16.79 ou 11800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: VoyagerModel.Co.Ltd
Code de produit: VOY-PEA330
Disponibilité: sur commande

€6.84 ou 4800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A123
Disponibilité: disponible!

€9.45 ou 6700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A021
Disponibilité: disponible!

€7.76 ou 5500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A124
Disponibilité: disponible!

€9.45 ou 6700 pts.

-5%

Échelle: 1:35
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam35025
Disponibilité: disponible!

€4.82 €4.56
ou 3200 pts.

-5%

Échelle: 1:35
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam35026
Disponibilité: disponible!

€4.82 €4.56
ou 3200 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:35
Fabricant: Royal Model di R. Reale
Code de produit: RLM851
Disponibilité: disponible!

€36.71 ou 25900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Royal Model di R. Reale
Code de produit: RLM486
Disponibilité: disponible!

€19.70 ou 13900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Royal Model di R. Reale
Code de produit: RLM192
Disponibilité: disponible!

€19.70 ou 13900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Royal Model di R. Reale
Code de produit: RLM485
Disponibilité: disponible!

€15.45 ou 10900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Royal Model di R. Reale
Code de produit: RLM798
Disponibilité: disponible!

€23.94 ou 16900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Royal Model di R. Reale
Code de produit: RLM191
Disponibilité: disponible!

€18.26 ou 12900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Royal Model di R. Reale
Code de produit: RLM567
Disponibilité: sur commande

€42.42 ou 29900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Glowel Miniatures
Code de produit: GLW-35028
Disponibilité: disponible!

€9.60 ou 6800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Glowel Miniatures
Code de produit: GLW-35035
Disponibilité: disponible!

€5.36 ou 3800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: MiniArt
Code de produit: mna35093
Disponibilité: disponible!

€10.44 ou 7400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: The Bodi Miniatures
Code de produit: TBM-35060
Disponibilité: disponible!

€12.92 ou 9100 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Alpine Miniatures
Code de produit: ALP-35102
Disponibilité: disponible!

€14.04 ou 9900 pts.