Airfix

Airfix 01366 M36/M36B2 'Battle of the Bulge'

M36/M36B2 Battle of the Bulge - Image 1
Échelle: 1:35
Fabricant: Airfix
Code de produit: afx01366
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 8.4.2021
€32.50 ou 21200 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantAirfix
Code de produitafx01366
Poids:0.74 kg
Ean:5055286662300
Échelle1:35
Ajouté au catalogue:28.1.2020
Tags:M36-Jackson
M36 Jackson lub Slugger (ang. piêœciarz) to amerykañski niszczyciel czo³gów z okresu II wojny œwiatowej. M36 zosta³ wprowadzony do walki w drugiej po³owie 1944 roku. Mimo tak póŸnego terminu zd¹¿y³ ws³awiæ siê zniszczeniem du¿ej iloœci pojazdów nieprzyjaciela, zw³aszcza w czasie niemieckiej ofensywy w Ardenach. Wiêksza czêœæ konstrukcji oparta by³a na sprawdzonym M10, wprowadzono jednak typow¹ wie¿yczkê wspó³pracuj¹c¹ z najlepsz¹ ówczesn¹ armat¹ przeciwpancern¹ M3 kal.90mm z arsena³u amerykañskiego. Razem z dopiero co wprowadzonymi pociskami nowego typu HVAP, by³a ona w stanie przebiæ bez wyj¹tku ka¿dy z niemieckich pancerzy. W istocie M36 Jackson by³ jedynym amerykañskim pojazdem pancernym zdolnym samodzielnie poradziæ sobie z niemieckimi Tygrysami i Panterami. Efektem skutecznoœci by³o du¿e zapotrzebowanie i produkcja, która osi¹gnê³a 1400 egzemplarzy w ci¹gu niespe³na roku. Po II wojnie œwiatowej M36 by³ nadal wykorzystywany podczas walk w Korei, w wojnie Indii z Pakistanem, a nawet konfliktach ba³kañskich. Oprócz podstawowej wersji produkowano dwie inne: M36B1 ( wie¿yczka zamontowana na nadwoziu Shermana M4A3 ) i M36B2 ( M10 z wie¿yczk¹ M36 oraz silnikiem wysokoprê¿nym). Dane techniczne: d³ugoœæ (z luf¹): 7,46m, szerokoœæ: 3,05m, wysokoœæ: 3,28m, masa 29t, moc silnika: 450KM, prêdkoœæ: 42km/h, uzbrojenie: 1 armata M3 kal.90 mm, 1 karabin maszynowy Browning HB M2 kal.12,7mm.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: M36/M36B2 'Battle of the Bulge'
Ajouté au catalogue: 28.1.2020
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Fabricant: Eureka XXL
Code de produit: EU-ER-3522
Disponibilité: disponible!

€2.65 ou 1700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: RB-Model
Code de produit: RBM35B148
Disponibilité: disponible!

€4.24 ou 2800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZRE35-150
Disponibilité: disponible!

€21.91 ou 14300 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Star-Decals
Code de produit: SRD-35-C1003
Disponibilité: disponible!

€9.69 ou 6300 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Star-Decals
Code de produit: SRD-35-C1142
Disponibilité: disponible!

€9.69 ou 6300 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: AFV Club
Code de produit: afv35111
Disponibilité: disponible!

€12.75 ou 8300 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduXT112
Disponibilité: disponible!

€3.01 ou 1900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A116
Disponibilité: disponible!

€5.90 ou 3800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZSU35-001
Disponibilité: sur commande

€4.40 ou 2900 pts.

-5%

Échelle: 1:35
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam35230
Disponibilité: disponible!

€149.50 €141.88
ou 92700 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abePP05
Disponibilité: disponible!

€7.11 ou 4600 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeS-04
Disponibilité: disponible!

€5.90 ou 3800 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:35
Fabricant: Airfix
Code de produit: afx01356
Disponibilité: disponible!

€37.60 ou 24500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Academy
Code de produit: aca13501
Disponibilité: disponible!

€34.92 ou 22700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita6538
Disponibilité: disponible!

€29.01 ou 18900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: AFV Club
Code de produit: afv35058
Disponibilité: disponible!

€36.53 ou 23800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Academy
Code de produit: aca13279
Disponibilité: disponible!

€42.71 ou 27800 pts.