Airfix

Airfix 03088 Messerschmitt Me262A-1A Schwalbe

Messerschmitt Me262A-1A Schwalbe - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: Airfix
Code de produit: afx03088
Disponibilité actuelle: indisponible
Disponible pour la dernière fois: 11.9.2020
€15.82 ou 10300 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantAirfix
Code de produitafx03088
Poids:0.17 kg
Ean:5055288635579
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:6.10.2017
Tags:Me-262


Messerschmitt Me-262A Schwalbe (niem. jaskó³ka) to niemiecki, dwusilnikowy, odrzutowy samolot myœliwsko-bombowy o konstrukcji metalowej w uk³adzie dolnop³ata. Me-262 by³ pierwszym u¿ytym bojowo samolotem odrzutowym w dziejach lotnictwa. Pierwszy lot z silnikami t³okowymi mia³ miejsce w 1941 roku, a z silnikami turboodrzutowymi 18 lipca 1942. Pierwszy projekt p³atowca, oznaczonego jako P.1065, zosta³ przedstawiony ju¿ w 1939 roku i-o dziwo-nie ró¿ni³ siê w zasadniczy sposób od wersji finalnej. Bardzo szybko zdecydowano siê zastosowaæ skoœne skrzyd³a i przetestowaæ p³atowiec w locie z silnikami t³okowymi (Jumo210) co w 1941 zakoñczy³o siê powodzeniem. W wyniku problemów z docelow¹ jednostk¹ napêdow¹ (silnik BMW003) pierwszy lot odrzutowy na Me-262 mia³ miejsce z silnikami Junkers Jumo004. Co ciekawe, Me-262 by³ konstrukcyjnie gotowy do produkcji seryjnej ju¿ pod koniec 1942 roku. Jednak jego wejœcie do linii mocno siê opó¿ni³o. Po pierwsze z powodu niedostatków materia³owych (zw³aszcza braków wolframu i chromu), co wymusza³o zmiany technologiczne, po drugie z powodu awarii silników BMW003, po trzecie-z powodu oporu Hitlera, aby Me-262 by³ szybkim samolotem bombowym, a nie myœliwcem. W wyniku wszystkich czynników samolot wszed³ do linii dopiero w 1944 roku! Zwa¿ywszy na przygniataj¹c¹ ju¿ wtedy przewagê Aliantów w powietrzu, braki paliw i wyszkolonych za³óg Me-262 nie móg³ w wiêkszy sposób wp³yn¹æ na bieg wojny. Niew¹tpliwie jednak technologicznie górowa³ na samolotami przeciwnika, a stosunek strat wynosi³ 1:9 na korzyœæ Me-262. W sumie powsta³o ok.1400 maszyn, ale tylko ok.300 wesz³o do s³u¿by. Powsta³o kilka wersji rozwojowych tego rewolucyjnego samolotu min: wersja bombowa (A-2a), rozpoznawcza (A-1a/U3 oraz A-4a), myœliwska dzienna (A-1a) oraz myœliwska nocna (B-1a/U1). Dane techniczne (wersja Me-262A-1a): d³ugoœæ: 10,6m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 12,6m, wysokoœæ: 3,5m, prêdkoœæ maksymalna: 900km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 20m/s, zasiêg maksymalny: 1050km, pu³ap maksymalny 11450m, uzbrojenie: sta³e- 4 dzia³ka MK108 kal.30mm, podwieszane-24 rakiety R4M kal.55mm, do 1000kg bomb.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Messerschmitt Me262A-1A Schwalbe
Ajouté au catalogue: 6.10.2017
Disponibilité actuelle: indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu73600
Disponibilité: disponible!

€18.21 ou 11300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduCX486
Disponibilité: disponible!

€6.65 ou 4100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduSS600
Disponibilité: disponible!

€10.37 ou 6400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu672159
Disponibilité: disponible!

€5.94 ou 3700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Quickboost
Code de produit: QUB72242
Disponibilité: disponible!

€6.63 ou 4300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Yahu Models
Code de produit: YM-A7293
Disponibilité: disponible!

€2.92 ou 1900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Quickboost
Code de produit: QUB72233
Disponibilité: disponible!

€6.63 ou 4300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Pavla Models
Code de produit: PVU72007
Disponibilité: disponible!

€2.33 ou 1500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Pavla Models
Code de produit: PVV72034
Disponibilité: sur commande

€1.90 ou 1200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: KV Models
Code de produit: KVM-72924-1
Disponibilité: disponible!

€4.26 ou 2800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: KV Models
Code de produit: KVM-72532
Disponibilité: disponible!

€3.05 ou 2000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: KARAYA
Code de produit: KAR-E7208
Disponibilité: disponible!

€6.92 ou 4500 pts.

Produits similaires
-8%

Échelle: 1:48
Fabricant: Hobby Boss
Code de produit: HBB80379
Disponibilité: disponible!

€16.97 €15.60
ou 11100 pts.

-8%

Échelle: 1:48
Fabricant: Hobby Boss
Code de produit: HBB80378
Disponibilité: disponible!

€16.97 €15.60
ou 11100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Smer
Code de produit: sme0834
Disponibilité: disponible!

€6.52 ou 4300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Airfix
Code de produit: afx03090
Disponibilité: disponible!

€16.57 ou 10800 pts.

-8%

Échelle: 1:72
Fabricant: Hobby Boss
Code de produit: HBB80248
Disponibilité: disponible!

€6.44 €5.90
ou 4200 pts.

Échelle: 1:144
Fabricant: Mark I Models
Code de produit: MKM144117
Disponibilité: disponible!

€23.36 ou 15200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscD215
Disponibilité: disponible!

€6.23 ou 4100 pts.

-8%

Échelle: 1:48
Fabricant: Hobby Boss
Code de produit: HBB80380
Disponibilité: disponible!

€16.76 €15.39
ou 10900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscD215s
Disponibilité: disponible!

€10.09 ou 6600 pts.