Fine Art 602 Mieszad³o do farb #2

Mieszad³o do farb #2 - Image 1
Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR602
Disponibilité actuelle: sur commande
€4.37 ou 2900 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantFine Art
Code de produitFNR602
Poids:0.02 kg
Ean:5903002050057
Ajouté au catalogue:4.7.2017
Tags:Paint-tray Paint-Stirrer

Zestaw 2 narzêdzi modelarskich przeznaczonych przede wszystkim do mieszania farb akrylowych i emaliowych (tzw. mieszade³ko), które zosta³y wykonane ze stali nierdzewnej. Koñcówka ka¿dego z narzêdzi kszta³tem przypomina niewielk± ³y¿eczk±. Warto jednak dodaæ, ¿e ich r±czki s± p³askie i tak¿e mog± okazaæ siê u¿yteczne w pracach modelarskich. Ka¿de z narzêdzi zosta³o poprawnie wywa¿one, dziêki czemu ca³kiem nie¼le le¿y w d³oni, pomimo braku wyprofilowania czy powlekania r±czki (czê¶ci chwytnej). Bez w±tpienia, mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do innych prac modelarskich, ani¿eli mieszanie farb. Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ w pierwszej kolejno¶ci mo¿liwo¶æ  nak³adaniu bardzo ma³ych ilo¶ci mas modelarskich na powierzchnie dioram. Znajd± tak¿e z powodzeniem zastosowanie przy przesypywaniu albo nanoszeniu na model lub dioramê materia³ów sypkich – na przyk³ad suchych pigmentów. Warto dodaæ, ¿e sp³aszczona koñcówka oka¿e siê u¿yteczna przy rozgniataniu grudek pigmentu w farbie. Rzecz jasna wy¿ej wskazane to jedynie przyk³ady mo¿liwo¶ci zastosowania tych wysoce u¿ytecznych narzêdzi modelarskich! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Zestaw do mieszania farb, Mieszade³ko do farb i mas szerokie albo MODELING STIRRING BARS

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Mieszad³o do farb #2
Ajouté au catalogue: 4.7.2017
Disponibilité actuelle: sur commande
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR601
Disponibilité: disponible!

€2.49 ou 1600 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR600
Disponibilité: sur commande

€5.53 ou 3600 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74017
Disponibilité: disponible!

€5.89 €5.58
ou 3700 pts.

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ14187
Disponibilité: disponible!

€2.76 ou 1800 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90301
Disponibilité: disponible!

€6.33 ou 4100 pts.

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ18970
Disponibilité: disponible!

€2.89 ou 1900 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST91023
Disponibilité: disponible!

€1.36 ou 900 pts.

Fabricant: Adler
Code de produit: ADL-AD-7613
Disponibilité: disponible!

€4.18 ou 2700 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90018
Disponibilité: disponible!

€7.11 ou 4600 pts.

Fabricant: AK-Interactive
Code de produit: AKI-8207
Disponibilité: disponible!

€5.45 ou 3600 pts.

Fabricant: Mr.Hobby
Code de produit: GUN-GT-28
Disponibilité: disponible!

€11.11 ou 7200 pts.

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ18987
Disponibilité: disponible!

€2.89 ou 1900 pts.