Modellers World P016 Muddy Trail

P016 Muddy Trail - Image 1
Fabricant: Modellers World
Code de produit: MDW-P016
Disponibilité actuelle: indisponible
Disponible pour la dernière fois: 25.4.2020
€3.97 ou 2600 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantModellers World
Code de produitMDW-P016
Poids:0.06 kg
Capacité35ml
Ajouté au catalogue:17.7.2019

PL
Zalecane stosowanie:

 • Nieutwardzone drogi
 • Pigment na suche lub mokre b³oto

Wysokiej jako¶ci pigment dla modelarzy do tworzenia realistycznych efektów b³ota, kurzu, piachu i podobnych. Kolory pigmentów Modellers World stworzyli¶my poprzez blendowanie wielu naturalnych, ziemistych odcieni. Dlatego te¿ charakteryzuj± siê szerokim spektrum tonalnym barw i realistycznym odwzorowaniem rzeczywisto¶ci.

Wygodna aplikacja: opakowanie pomy¶lane o komforcie modelarza, p³askie o du¿ej powierzchni zapobiega przypadkowemu przewróceniu i rozsypaniu pigmentu, a tak¿e u³atwia nabieranie go nawet przy pomocy szerokich pêdzli. Opakowania zawieraj± stalowe kulki, które przy ka¿dym poruszeniu opakowaniem rozbijaj± pigment, zachowuj±c jego puszysto¶æ. Dziêki temu nawet po latach u¿ywania i ch³oniêcia wilgoci z powietrza pigmenty Modellers World zachowaj± swoj± fakturê.

Oszczêdno¶æ miejsca: pude³ka pigmentów Modellers World posiadaj± frezowane krawêdzie, by móc je ustawiaæ nawet w wysokie s³upki bez ryzyka przewrócenia. Mo¿esz w ten sposób zaoszczêdziæ sporo miejsca na biurku lub segregowaæ kolory pigmentów w wybrane przez siebie schematy.

Wyprodukowano w Polsce.ENG
Recommended use:

 • Unpaved roads
 • Pigment for dry or wet mud

High-quality pigment for modelers to create realistic effects of mud, dust, sand and similar. We created the colors of Modellers World pigments by blending many natural, earthy shades. Therefore, they are characterized by a wide tonal spectrum of colors and a realistic representation of reality.

Comfortable application: the packaging is designed with the comfort for a modeler, flat with a large surface prevents accidental overturning and spilling of the pigment, and also makes it easy to get it even with wide brushes. The packages contain steel balls that break the pigment with each package, keeping it fluffy. Thanks to this, even after years of using and absorbing moisture from the air, Modellers World pigments will retain their texture.

Space-saving: Modellers' pigment boxes have milled edges to be able to set up even high posts without the risk of tipping. In this way, you can save a lot of desk space or segregate the colors of pigments in the diagrams you choose.

Made in Poland.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: P016 Muddy Trail
Ajouté au catalogue: 17.7.2019
Disponibilité actuelle: indisponible
 • produit disponible
 • produit indisponible
 • produit disponible sur commande
 • approvisionnement
 • manque
 • 1 unité
 • 2 unités
 • 3-5 unités
 • 6-10 unités
 • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?