Revell

Revell 39643 Painta Standard, size 1

Painta Standard, size 1 - Image 1
Fabricant: Revell
Code de produit: rev39643
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: vendredi, 27.5.2022
€1.49 ou 1000 pts.

Contient 20% de la TVA
lors de l'expédition dans le pays: FRANCE
Pour changer de pays cliquez ici

Informations de base

FabricantRevell
Code de produitrev39643
Poids:0.01 kg
Ean:4009803036434
Ajouté au catalogue:25.3.2010
Tags:Pointed-Brush

Retuszerski pêdzel modelarski o okr±g³ym w³osiu, którego wielko¶æ zosta³a oznaczona przed producenta cyfr± „1” oraz o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu ok. 165 mm. Posiada lakierowany na czerwono trzonek, który jest nieznacznie zwê¿ony przy skuwce. Zapewnia on przyzwoity komfort oraz ergonomiê pracy. Natomiast do produkcji jego w³osia zastosowano w³ókna syntetyczne, które w stosunku do w³osi naturalnych co do zasady cechuj± siê wyra¼nie wiêksz± odporno¶ci± na rozpuszczalniki oraz lepsz± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Dziêki temu, omawiany pêdzel mo¿na z powodzeniem zastosowaæ do nak³adania takich farb jak na przyk³ad: emaliowe, olejne czy tzw. metalizery, bez ryzyka szybszego zu¿ycia siê w³osia. Oka¿e siê równie¿ przydatny przy pracy z washami. Rzecz jasna mo¿na go równie¿ zastosowaæ do malowania farbami akrylowymi, jednak przyjmuje siê, ¿e do tego typu zadañ lepiej nadaj± siê pêdzle o w³osiu naturalnym. G³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest malowanie niewielkich elementów modeli plastikowych, takich jak chocia¿by: dzia³ka przeciwlotnicze na okrêtach z okresu II wojny ¶wiatowej w skali 1:700, szczegó³y podwozia samolotów i ¶mig³owców w skali 1:72 lub 1:144 albo klocki hamulcowe samochodów osobowych w sakli 1:24. Jednak oka¿e siê ono równie¿ przydatne przy pracy z popiersiami, figurkami oraz ich oporz±dzeniem w skali 1:35, 1:48 i 1:72 lub o wielko¶ci 120 mm 90 mm, 75 mm czy 54 mm. Prezentowane narzêdzie mo¿na tak¿e wykorzystaæ przy malowaniu dioram lub winiet. Ze wzglêdu na w³a¶ciwo¶ci jego w³osia mo¿na je równie¿ z powodzeniem wykorzystaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów. Warto tak¿e dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê. Natomiast w toku mieszania farb, po¿±danym dzia³aniem jest ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: PIPETTE SET S-L X3EACH albo Zestaw Pipet - 8 szt 3 ml) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: Paleta do mieszania farb 13x9cm lub Paint Pallet - Basic Type) i mieszanie substancji dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Warto te¿ mieæ na uwadze, ¿e farbê dowolnego rodzaju nale¿y przed rozpoczêciem pracy dobrze wymieszaæ, jak równie¿ rozcieñczyæ do po¿±danego stopnia, w zale¿no¶ci od efektów jakie chce siê uzyskaæ. Zaleca siê równie¿ nak³adanie raczej 2-3 warstw farby rozcieñczonej, ni¿ 1 warstwy farby bez dodatku rozcieñczalnika. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by Mokra Paleta lub Mr. Wet Palette – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: PERFECT CLEANER albo Aqua Color Clean, 100ml. Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: LACQUER THINNER AND CLEANER ALC307), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego delikatne uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Round Brush 1 Synthetic, A.MIG 8613 1 SYNTHETIC ROUND BRUSH albo Brush Synthetic Round size 1.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Painta Standard, size 1
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

vendredi, 27.5.2022

GLS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 1.6.2022
-
jeudi, 2.6.2022

DHL


Délai de livraison prévu:
jeudi, 2.6.2022
-
lundi, 6.6.2022

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
jeudi, 2.6.2022
-
mercredi, 8.6.2022

Fedex Economy


Délai de livraison prévu:
mercredi, 1.6.2022
-
lundi, 6.6.2022

Fedex International Priority


Délai de livraison prévu:
lundi, 30.5.2022
-
mercredi, 1.6.2022

UPS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 1.6.2022
-
jeudi, 2.6.2022

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 25.3.2010
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Fabricant: Revell
Code de produit: rev39641
Disponibilité: disponible!

€1.49 ou 1000 pts.

Fabricant: Revell
Code de produit: rev39642
Disponibilité: disponible!

€1.49 ou 1000 pts.

Fabricant: Revell
Code de produit: rev39654
Disponibilité: disponible!

€5.43 ou 3800 pts.

Fabricant: Revell
Code de produit: rev39653
Disponibilité: disponible!

€5.43 ou 3800 pts.

Fabricant: Revell
Code de produit: rev39655
Disponibilité: disponible!

€5.43 ou 3800 pts.

Fabricant: Revell
Code de produit: rev39652
Disponibilité: disponible!

€5.43 ou 3800 pts.

Fabricant: Revell
Code de produit: rev39656
Disponibilité: disponible!

€6.87 ou 4800 pts.

Fabricant: Revell
Code de produit: rev39645
Disponibilité: disponible!

€1.49 ou 1000 pts.

Fabricant: Revell
Code de produit: rev39646
Disponibilité: disponible!

€1.49 ou 1000 pts.

Fabricant: Revell
Code de produit: rev39648
Disponibilité: disponible!

€1.49 ou 1000 pts.

Fabricant: Revell
Code de produit: rev39644
Disponibilité: disponible!

€1.49 ou 1000 pts.

Fabricant: Revell
Code de produit: rev39647
Disponibilité: disponible!

€1.49 ou 1000 pts.