Adammed

Adammed PA7A_9 Pêseta uniwersalna zagiêta

Pêseta uniwersalna zagiêta - Image 1
Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-PA7A_9
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 14.6.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€2.73 ou 1800 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantAdammed
Code de produitDMM-PA7A_9
Poids:0.01 kg
Ajouté au catalogue:1.7.2019
Tags:Angled-Tweezers

Pêseta (pinceta) modelarska wykonana z wysokiej jako¶ci, polerowanej stali o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu 90 mm. Jej koñcówki s± ³ukowo wygiête, ostre i spiczaste. Warto dodaæ, ¿e od wewnêtrznej strony nie s± ¿³obkowane (z±bkowane). Pomimo tego, ¿e czê¶æ chwytna pêsety nie jest ani profilowana, ani powlekana, to jednak dziêki dobremu wywa¿eniu i niewielkim rozmiarom ca³kiem pewnie le¿y w d³oni i umo¿liwia ergonomiczn± oraz sprawn± pracê. Generalnie cechuje siê niez³± jako¶ci± oraz precyzj± wykonania. Oka¿e siê bardzo przydatna w wielu pracach modelarskich. Przede wszystkim mo¿na j± zastosowaæ do monta¿u ma³ych detali modelarskich, takich jak chocia¿by: elementy kabiny pilota, czê¶ci silników lotniczych (chocia¿by w skali 1:48 albo 1:72), maszty statków i okrêtów (zw³aszcza w skali 1:350 i 1:700) albo drobne elementy wyposa¿ania zewnêtrznego wozów bojowych. Dziêki zakrzywionym koñcówkom pozwala na ich monta¿ tak¿e w miejscach trudniej dostêpnych oraz zag³êbionych. Oka¿e siê równie¿ przydatna w toku przyklejania oporz±dzenia na figurkach – zw³aszcza w skali 1:16 i 1:35 czy o wielko¶ci 90 mm albo 54 mm. Mo¿na j± równie¿ zastosowaæ przy nak³adaniu kalkomanii na modele plastikowe, zw³aszcza na etapie wyci±gania kalek z wody albo w czasie ich przenoszenia na powierzchniê modelu, jak równie¿ z powodzeniem przy nak³adaniu albo zdejmowaniu modelarskiej ta¶my maskuj±cej – zw³aszcza z pok³adów okrêtów! Inne mo¿liwe zastosowanie to zaginanie oraz wyginanie drutu miedzianego albo aluminiowanego z pomoc± takich narzêdzi jak chocia¿by Handle bending tool. Mo¿e te¿ zostaæ wykorzystana przy zaginaniu oraz formowaniu elementów fototrawionych na specjalistycznych zaginarkach modelarskich (na przyk³ad: 18cm long Photo Etch tool albo 135 mm long PIRANHA PE Tool). Oka¿e siê równie¿ bardzo u¿yteczna przy pracy z modelami R/C, jak i w modelarstwie kolejowym oraz drewnianym - tak¿e przy monta¿u olinowania i takielunku. Bez w±tpienia mo¿liwo¶ci jej zastosowania s± bardzo szerokie! Powi±zane produkty to na przyk³ad: Slant Point Tweezers (Polished), Pêseta PERRY zagiêta 130mm DD.978.130 albo Precision Tweezer-curved.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Pêseta uniwersalna zagiêta
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 - 18 pcs.
lundi, 14.6.2021

plus de 18 pcs.
lundi, 21.6.2021

GLS

1 - 18 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

plus de 18 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 25.6.2021
-
lundi, 28.6.2021

UPS

1 - 18 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

plus de 18 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 25.6.2021
-
lundi, 28.6.2021

DHL

1 - 18 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021

plus de 18 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 28.6.2021

Poste - lettre recommandée

1 - 18 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

plus de 18 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 25.6.2021
-
lundi, 28.6.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 1.7.2019
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-PASZP_9
Disponibilité: disponible!

€4.40 ou 2900 pts.

Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-PA6_9
Disponibilité: disponible!

€3.46 ou 2300 pts.

Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-PASSP_9
Disponibilité: disponible!

€2.73 ou 1800 pts.

Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-PAPS_9
Disponibilité: disponible!

€3.27 ou 2100 pts.

Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-PAMM
Disponibilité: disponible!

€3.27 ou 2100 pts.

Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-PA773
Disponibilité: disponible!

€4.64 ou 3000 pts.

Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-PA7A
Disponibilité: disponible!

€3.54 ou 2300 pts.

Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-PALUT_9
Disponibilité: disponible!

€3.27 ou 2100 pts.

Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-PAZS
Disponibilité: disponible!

€3.54 ou 2300 pts.

Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-PA6
Disponibilité: disponible!

€4.18 ou 2700 pts.

Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-PASZP
Disponibilité: disponible!

€4.40 ou 2900 pts.

Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-PA3
Disponibilité: disponible!

€3.89 ou 2500 pts.