Zebrano

NEW! Zebrano Z100-113 Pz.Kpfw IF

Pz.Kpfw IF - Image 1
Échelle: 1:100
Fabricant: Zebrano
Code de produit: ZBRZ100-113
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 14.10.2021
€8.33 ou 5900 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantZebrano
Code de produitZBRZ100-113
Échelle1:100
Ajouté au catalogue:12.10.2021
Tags:VK-1801

Panzerkampfwagen I Ausf. F (inne oznaczenie: VK 18.01) to niemiecki czo³g lekki, pe³ni±cy rolê wozu wsparcia piechoty, z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze samojezdne prototypy tego pojazdu powsta³y w 1942 r., a niewielka produkcja seryjna wystartowa³a w tym samym roku. D³ugo¶æ wozu wynosi³a 4,38 m, przy szeroko¶ci rzêdu 2,64 m oraz wysoko¶ci dochodz±cej do 2,05 metra. Masa czo³gu nie przekracza³a 21 ton. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik Maybach o mocy 150 KM. Uzbrojenie wozu sk³ada³o siê jedynie z 2 karabinów maszynowych MG 34 kal. 7,92 mm.

Czo³g lekki Panzerkampfwagen I Ausf. F zosta³ opracowany, jako w swej istocie, bardzo daleko id±ca modyfikacja wozów Panzer I wcze¶niejszych wersji. Ju¿ do¶wiadczenia wyniesione z wojny domowej w Hiszpanii (1936-1939) oraz kampanii wrze¶niowej (1939) wskazywa³y na niewielk± przydatno¶æ na polu walki tych wozów. Z tego te¿ powodu na prze³omie lat 1939/1940 rozpoczêto prace nad zupe³nie now± wersj± czo³gu Panzer I, która mia³a de facto pe³niæ rolê wozu wsparcia piechoty. Z tego wzglêdu w nowym czo³gu wydatnie zwiêkszono grubo¶æ pancerz (a¿ do 80 mm w przedniej czê¶ci wozu!), zastosowano ponad dwutonie mocniejszy silnik, ani¿eli w pierwszych wersjach Panzer I, jak równie¿ zastosowano zupe³nie inne zawieszenie. De facto powsta³ niemal zupe³nie nowy czo³g podobny do innych wozów Panzer I jedynie w niewielkim stopniu. Jednak stosunkowo wysokie koszty produkcji, bardzo s³abe uzbrojenie, jak równie¿ niska prêdko¶æ maksymalna wozu sprawi³y, ¿e Pz.Kpfw I Ausf. F powsta³ w jedynie ok. 30 egzemplarzach, a jego produkcja zosta³a szybko poniechana.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Pz.Kpfw IF
Ajouté au catalogue: 12.10.2021
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Fabricant: Aber
Code de produit: abeTCS12
Disponibilité: disponible!

€4.18 ou 3000 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abePP05
Disponibilité: disponible!

€6.57 ou 4600 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeS-04
Disponibilité: disponible!

€5.45 ou 3800 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeS-24
Disponibilité: disponible!

€5.45 ou 3800 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:25
Fabricant: WAK
Code de produit: WAK10-2006
Disponibilité: disponible!

€7.01 ou 5000 pts.