Trumpeter

Trumpeter 05364 SMS Viribus Unitis Austro-Hungarian Navy

SMS Viribus Unitis Austro-Hungarian Navy - Image 1
Échelle: 1:350
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru05364
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 8.4.2021
€68.50 ou 44600 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantTrumpeter
Code de produittru05364
Poids:0.67 kg
Ean:9580208053646
Échelle1:350
Ajouté au catalogue:8.9.2020
Tags:SMS-Viribus-Unitis

SMS Viribus Unitis by³ austrowêgierskim pancernikiem (tzw. drednotem) z kresu I wojny ¶wiatowej. Stêpka pod tê jednostkê zosta³a po³o¿ona w 1910 r., wodowanie nast±pi³o w czerwcu 1911 r., a wej¶cie do s³u¿by w Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine – w 1912 roku. D³ugo¶æ okrêtu wynosi³a 152,2 m, przy szeroko¶ci 27,3 metrów. Wyporno¶æ pe³na dochodzi³a do ok. 21.600 ton, a prêdko¶æ maksymalna – do ok. 20 wêz³ów. Uzbrojenie pok³adowe, w chwili wodowania, sk³ada³o siê miêdzy innymi z: 12 dzia³ kal. 305 mm umieszczonych w czterech wie¿ach po trzy dzia³a, 12 dzia³ kal. 150 mm czy 18 dzia³ kal. 70 mm.

SMS Viribus Unitis by³ jednym z czterech pancerników nale¿±cych do klasy Tegethoff. Jednostki tego typu by³y pierwszymi, i zarazem ostatnimi, drednotami, które s³u¿y³y w marynarce Austro-Wêgier. Jednostki tego typu posiada³y nowoczesne jak na owe czasy wie¿e trójdzia³owe, z wysokiej jako¶ci armatami produkcji Skody. Równie¿ ich opancerzenie czy ogólne w³a¶ciwo¶ci bojowe by³y zbli¿one do potencjalnego przeciwnika, czyli w³oskiego pancernika typu Dante Allighieri. Natomiast wyra¼nie ustêpowa³y prêdko¶ci± w³oskim drednotom typu Conte di Cavour. Jednym z pancerników tego w³a¶nie typu by³ SMS Viribus Unitis, który zosta³ zbudowany w stoczni w Stabilimento Tecnico Triestino w Trie¶cie. Jednostka, tu¿ przed wybuchem I wojny ¶wiatowej, os³ania³a ucieczkê niemieckich jednostek SMS Goebben oraz SMS Breslau do Turcji. W 1915 roku jednostka wziê³a udzia³ w bombardowaniu Ankony, by pó¼niej – a¿ do czerwca 1918 r. – pozostawaæ w porcie w Puli. W czerwcu 1918 r. jednostka podjê³a próbê przerwania blokady na cie¶ninie Otranto – by³a  to jego ostatnia operacja bojowa w toku wojny. Jednostka zosta³a zatopiono w nocy z 31 pa¼dziernika na 1 listopada 1918 roku, przez w³oskich p³etwonurków, gdy okrêt by³ ju¿ formalnie przekazany pañstwu Serbów, Chorwatów i S³oweñców.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: SMS Viribus Unitis Austro-Hungarian Navy
Ajouté au catalogue: 8.9.2020
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:350
Fabricant: Master
Code de produit: MAS-SM-350-076
Disponibilité: disponible!

€14.98 ou 9800 pts.

Échelle: 1:350
Fabricant: Master
Code de produit: MAS-SM-350-077
Disponibilité: disponible!

€17.29 ou 11300 pts.

Échelle: 1:350
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu53262
Disponibilité: disponible!

€36.66 ou 22700 pts.

Échelle: 1:350
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu53263
Disponibilité: disponible!

€10.37 ou 6400 pts.

Échelle: 1:350
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduBIG5358
Disponibilité: disponible!

€60.92 ou 37800 pts.

Échelle: 1:350
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu53264
Disponibilité: disponible sur commande sous 2-6 semaines

€29.61 ou 18400 pts.

Fabricant: Plastruct
Code de produit: PLS90661
Disponibilité: disponible!

€2.87 ou 1900 pts.

Échelle: 1:350
Fabricant: Hasegawa
Code de produit: has72129
Disponibilité: disponible!

€35.19 ou 22900 pts.

Échelle: 1:350
Fabricant: Fujimi
Code de produit: fjm112206
Disponibilité: disponible!

€41.36 ou 26900 pts.

Échelle: 1:350
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu17501
Disponibilité: disponible!

€8.99 ou 5600 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeSV-07
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Échelle: 1:350
Fabricant: Aber
Code de produit: abe1-350-07
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:250
Fabricant: JSC
Code de produit: JSC259
Disponibilité: disponible!

€12.03 ou 7800 pts.

Échelle: 1:700
Fabricant: Armo
Code de produit: ARM-700-15
Disponibilité: disponible!

€57.75 ou 37600 pts.