AMMO of Mig Jimenez

NEW! AMMO of Mig Jimenez 8556 Sanding Sponge Shee (180)

Sanding Sponge Shee (180) - Image 1
Code de produit: AMM-8556
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mardi, 27.7.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€4.16 ou 2900 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantAMMO of Mig Jimenez
Code de produitAMM-8556
Poids:0.02 kg
Ean:8432074085560
Ajouté au catalogue:10.6.2021
Tags:Sanding-Sponge

Jednostronna g±bka ¶cierna (polerska) o gradacji (granulacji, gêsto¶ci) 180 w kszta³cie kwadratu. Cechuje siê dobr± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±, ale przede wszystkim bardzo wysok± elastyczno¶ci±, dziêki naniesieniu materia³u ¶ciernego na pod³o¿e piankowe. Warto dodaæ, ¿e materia³ ¶cierny jest ma³o podatny na wykruszanie siê, co bez w±tpienia wyd³u¿a jego ¿ywotno¶æ. Prezentowane narzêdzie modelarskie pozwala na równomierne szlifowanie powierzchni, jego wysoka elastyczno¶æ sprawia natomiast, ¿e jest u¿yteczne tak¿e przy obróbce tych fragmentów i czê¶ci modelu, które s± zakrzywione, ob³e, wypuk³e lub pofa³dowane. Jako przyk³ady mo¿na wskazaæ: kad³uby statków czy okrêtów, ko³a podwozia wozu bojowego czy kurtki i p³aszcze mundurowe figurek (zw³aszcza w skalach 1:16 i 1:35). Producent sygnalizuje, ¿e oka¿e siê u¿yteczne zarówno przy pracy zarówno „na sucho”, jak i „na mokro”. Omawian± g±bkê mo¿na zastosowaæ przy rêcznym szlifowaniu i polerowaniu: miêkkich gatunków drewna (na przyk³ad balsy), ¿ywicy, plastiku, czy miêkkich metali, jak równie¿: podk³adów, lakierów oraz wyschniêtej masy szpachlowej oraz wiêkszo¶ci innych mas modelarskich. Przy pracach z podk³adem nale¿y jednak zachowaæ ostro¿no¶æ, aby poprzez zbyt gwa³towne szlifowanie nie usun±æ za du¿ej jego ilo¶ci. Opisywane narzêdzie modelarskie, ze wzglêdu na swoj± gradacjê (granulacjê), oka¿e siê u¿yteczne przy szlifowaniu powierzchni i detali modelarskich z wykorzystaniem wyra¼nie wiêkszej si³y, na przyk³ad przy: usuwaniu sporych nadlewek, ¶ladów po zaschniêtym kleju czy du¿ych nadmiarów masy szpachlowej, ale te¿ przy wstêpnej obróbce elementu przed finalnym szlifowaniem papierem lub g±bk± ¶ciern± o mniejszej gradacji (granulacji). Prezentowan± g±bkê z powodzeniem mo¿na wykorzystaæ przy pracy z modelami plastikowymi, drewnianymi oraz przy budowie dioram. Bez problemu mo¿na j± podzieliæ na mniejsze czê¶ci za pomoc± no¿yczek albo no¿yka modelarskiego. Warto równie¿ dodaæ, ¿e na jej tylnej czê¶ci producent, poza swoim logo, naniós³ stosunkowo liczne oznaczenia jej gradacji. Produkty powi±zane to chocia¿by: Sanding Sponge Shee (100), Polishing Sanding Sponge Sheet P180 albo G±bka ¶cierna Sanding Sponge #180.

Sanding Sponge Shee (180)

This 180-grit sanding sponge is perfect for surfaces with imperfections or to refine the work done with the 100-grit. The flexibility of the material easily conforms to any shape including rounded surfaces or hard-to-reach recesses. It’s also highly useful for removing traces of glue or putty when filling gaps. It can be used both dry and moistened with water. We recommend cutting a piece of the size required for the job in order to avoid waste. The backside has the grit size printed over the entire surface so that once a piece has been cut, it is still easily identifiable. Ideal for use in combination with different grit sizes. Recommend products: Sanding Sponge Shee (100), Polishing Sanding Sponge Sheet P180 and G±bka ¶cierna Sanding Sponge #180.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Sanding Sponge Shee (180)
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
mardi, 27.7.2021

plus de 1 pcs.
mardi, 10.8.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 2.8.2021
-
mardi, 3.8.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 16.8.2021
-
mardi, 17.8.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 2.8.2021
-
mardi, 3.8.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 16.8.2021
-
mardi, 17.8.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 3.8.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 17.8.2021

Poste - lettre recommandée

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 2.8.2021
-
mardi, 3.8.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 16.8.2021
-
mardi, 17.8.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 10.6.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8558
Disponibilité: disponible!

€4.16 ou 2900 pts.

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8555
Disponibilité: disponible!

€4.16 ou 2900 pts.

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8557
Disponibilité: disponible!

€4.16 ou 2900 pts.

Fabricant: Zero Paints
Code de produit: ZER-6001
Disponibilité: disponible!

€6.54 ou 4600 pts.

Fabricant: Border Model
Code de produit: BOR-BD0105-D
Disponibilité: disponible!

€4.56 ou 3200 pts.

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ11230
Disponibilité: disponible!

€2.20 ou 1600 pts.

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ15184
Disponibilité: disponible!

€2.20 ou 1600 pts.

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ12527
Disponibilité: disponible!

€2.20 ou 1600 pts.

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ17584
Disponibilité: disponible!

€2.20 ou 1600 pts.

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ17416
Disponibilité: disponible!

€2.20 ou 1600 pts.

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ16457
Disponibilité: disponible!

€2.20 ou 1600 pts.

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ15689
Disponibilité: disponible!

€2.20 ou 1600 pts.