AMMO of Mig Jimenez

NEW! AMMO of Mig Jimenez 8557 Sanding Sponge Sheet (220)

Sanding Sponge Sheet (220) - Image 1
Code de produit: AMM-8557
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mardi, 27.7.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€4.16 ou 2900 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantAMMO of Mig Jimenez
Code de produitAMM-8557
Poids:0.02 kg
Ean:8432074085577
Ajouté au catalogue:10.6.2021
Tags:Sanding-Sponge

Jednostronna g±bka ¶cierna (polerska) o gradacji (granulacji, gêsto¶ci) 220 w kszta³cie kwadratu. Cechuje siê dobr± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±, ale przede wszystkim bardzo wysok± elastyczno¶ci±, dziêki naniesieniu materia³u ¶ciernego na pod³o¿e piankowe. Warto dodaæ, ¿e materia³ ¶cierny jest ma³o podatny na wykruszanie siê, co bez w±tpienia wyd³u¿a jego ¿ywotno¶æ. Prezentowane narzêdzie modelarskie pozwala na równomierne szlifowanie powierzchni, jego wysoka elastyczno¶æ sprawia natomiast, ¿e jest u¿yteczne tak¿e przy obróbce tych fragmentów i czê¶ci modelu, które s± zakrzywione, ob³e, wypuk³e lub pofa³dowane. Jako przyk³ady mo¿na wskazaæ: kad³uby statków czy okrêtów, ko³a podwozia wozu bojowego czy kurtki i p³aszcze mundurowe figurek (zw³aszcza w skalach 1:16 i 1:35). Producent sygnalizuje, ¿e oka¿e siê u¿yteczne zarówno przy pracy zarówno „na sucho”, jak i „na mokro”. Omawian± g±bkê mo¿na zastosowaæ przy rêcznym szlifowaniu i polerowaniu: miêkkich gatunków drewna (na przyk³ad balsy), ¿ywicy, plastiku, czy miêkkich metali, jak równie¿: podk³adów, lakierów oraz wyschniêtej masy szpachlowej oraz wiêkszo¶ci innych mas modelarskich. Opisywane narzêdzie modelarskie, ze wzglêdu na swoj± gradacjê (granulacjê), oka¿e siê u¿yteczne przy szlifowaniu powierzchni o du¿ej i ¶redniej wielko¶ci z wykorzystaniem raczej wiêkszej si³y, na przyk³ad przy usuwaniu nadlewek, przy wstêpnej obróbce elementu przed finalnym szlifowaniem papierem lub g±bk± ¶ciern± o mniejszej gradacji (granulacji). Prezentowan± g±bkê z powodzeniem mo¿na wykorzystaæ przy pracy z modelami plastikowymi, drewnianymi oraz przy budowie dioram. Bez problemu mo¿na j± podzieliæ na mniejsze czê¶ci za pomoc± no¿yczek albo no¿yka modelarskiego. Warto równie¿ dodaæ, ¿e na jej tylnej czê¶ci producent, poza swoim logo, naniós³ stosunkowo liczne oznaczenia jej gradacji. Produkty powi±zane to chocia¿by: Sanding Sponge Shee (180), Polishing Sanding Sponge Sheet P240 albo MEDIUM SANDING PADS 220 GRIT. 4 UNITS..
 

Sanding Sponge Sheet (220)

This 220-grit sanding sponge is perfect for surfaces with small defects or to refine the work done with the 180-grit, especially when smoothing out gaps sealed with glue and/or putty. It can also be very useful as a first step in removing small blemishes or imperfections from clear parts. The flexibility of the material easily conforms to any shape including rounded surfaces or hard-to-reach recesses. Can be used on a full range of materials including resin, metal, wood and, of course plastic. It’s also highly useful for removing traces of glue or putty when filling gaps. It can be used both dry and moistened with water. We recommend cutting a piece of the size required for the job in order to avoid waste. The backside has the grit size printed over the entire surface so that once a piece has been cut, it is still easily identifiable. Ideal for use in combination with different grit sizes. Recommend products: Sanding Sponge Shee (180), Polishing Sanding Sponge Sheet P240 and MEDIUM SANDING PADS 220 GRIT. 4 UNITS..

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Sanding Sponge Sheet (220)
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
mardi, 27.7.2021

plus de 1 pcs.
mardi, 10.8.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 2.8.2021
-
mardi, 3.8.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 16.8.2021
-
mardi, 17.8.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 2.8.2021
-
mardi, 3.8.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 16.8.2021
-
mardi, 17.8.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 3.8.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 17.8.2021

Poste - lettre recommandée

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 2.8.2021
-
mardi, 3.8.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 16.8.2021
-
mardi, 17.8.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 10.6.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires
-8%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87149
Disponibilité: disponible!

€4.81 €4.42
ou 3200 pts.

-8%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87147
Disponibilité: disponible!

€4.81 €4.42
ou 3200 pts.

-8%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87148
Disponibilité: disponible!

€5.15 €4.73
ou 3500 pts.

Fabricant: Border Model
Code de produit: BOR-BD0105-G
Disponibilité: disponible!

€4.56 ou 3200 pts.

Fabricant: Border Model
Code de produit: BOR-BD0105-Z
Disponibilité: disponible!

€4.56 ou 3200 pts.

Fabricant: AK-Interactive
Code de produit: AKI-9016
Disponibilité: disponible!

€4.36 ou 3100 pts.

-8%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87150
Disponibilité: disponible!

€4.81 €4.42
ou 3200 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR571
Disponibilité: sur commande

€1.65 ou 1200 pts.