Balaton Modell

NEW! Balaton Modell BM3522 Smoking men, 1930-45 (civil) x1 fig.

Smoking men, 1930-45 (civil) x1 fig. - Image 1
Échelle: 1:35
Fabricant: Balaton Modell
Code de produit: BAL-BM3522
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 28.2.2021
€4.67 ou 3000 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantBalaton Modell
Code de produitBAL-BM3522
Poids:0.01 kg
Échelle1:35
Ajouté au catalogue:11.12.2020
Tags:WW2-Civilian

Resin figure set. Paint and glue are not included!
You can use sharp tools (Sniccer, jigsaw or electric mini drill with cutter disk, thick is max. 0,5-1mm.)
to take apart the parts from the resin blocks.
Please use careful, and note that this requires a little more experience,
such than to injection molded plastic kits!
Recommended glue for it is super glue.
If you have any further questions, please contact us by email.
Height: 5cm

W toku II wojny ¶wiatowej stosunek pañstw Osi, zw³aszcza Niemiec, do ludno¶ci cywilnej zamieszkuj±cej podbite przez te pañstwa obszary Europy by³ bardzo ró¿ny. Mo¿na przyj±æ, ¿e im bardziej na zachód tym polityka ta by³a mniej ludobójcza i mniej brutalna. Za przyk³ad mo¿e tu pos³u¿yæ Francja, która w 1940 r. zosta³a podzielona na dwie czê¶ci – okupowan± przez wojska niemieckie i w³oskie oraz tzw. Pañstwo Vichy, które zachowa³o pozory niezale¿no¶ci i które zreszt± ¶ci¶le kolaborowa³o z III Rzesz±. Na terenach okupowanej Francji Niemcy rekwirowali na potêgê, starali siê wykorzystaæ tamtejsz± bazê przemys³ow± we w³asnym wysi³ku wojennym, wymuszali dostarczanie kontyngentów pracowników przymusowych i bezpardonowo rozprawiali siê z ruchem oporu, nie d±¿yli jednak do wymordowania i unicestwienia francuskiego narodu. Inne przyk³ady to chocia¿by utworzenie rz±dów w mniejszym lub wiêkszym stopniu wspó³pracuj±cych z Niemcami w Holandii albo Norwegii. Natomiast im dalej na wschód Europy, tym bardziej polityka niemiecka okazywa³a siê bardzie ludobójcza. Za przyk³ad mo¿e tu pos³u¿yæ polityka niemiecka w Polsce, gdzie okupant d±¿y³ do germanizacji czê¶ci ludno¶ci, a Generalne Gubernatorstwo traktowa³ jako rezerwuar darmowej si³y roboczej. Wraz z wprowadzeniem tzw. Generalplan Ost z 1941 r. III Rzesza zak³ada³a, ¿e spora czê¶æ spo³eczeñstwa polskiego zostanie albo wymordowano albo przymusowo przesiedlona. Podobnie ludobójcz± politykê III Rzesza prowadzi³a te¿ na zachodnich terenach ZSRR okupowanych od 1941 roku. Makabrycznym, wspólnym mianownikiem niemieckiej polityki okupacyjnej w zachodniej i wschodniej  Europie by³o d±¿enie do wymordowania ludno¶ci ¿ydowskiej mieszkaj±cej na tych obszarach. Zbrodnia przesz³a do historii jako Holocaust albo Szoah (hebr. Zag³ada). Bezpieczne i zapewne zani¿one szacunki podaj±, ¿e w toku ca³ej II wojny ¶wiatowej zmar³o lub zosta³o zamordowanych ok. 23,7 miliona cywilów….


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Smoking men, 1930-45 (civil) x1 fig.
Ajouté au catalogue: 11.12.2020
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLMEL011
Disponibilité: disponible!

€4.75 ou 3100 pts.

-12%

Échelle: 1:35
Fabricant: Vallejo
Code de produit: VALSC227
Disponibilité: disponible!

€11.36 €9.99
ou 7400 pts.

-12%

Échelle: 1:35
Fabricant: Vallejo
Code de produit: VALSC226
Disponibilité: disponible!

€10.87 €9.56
ou 7100 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLM207
Disponibilité: disponible!

€22.16 ou 14400 pts.

-12%

Échelle: 1:35
Fabricant: Bronco
Code de produit: BROAB3521
Disponibilité: disponible!

€7.97 €7
ou 5200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A036
Disponibilité: disponible!

€12.46 ou 8100 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLMEL018
Disponibilité: disponible!

€4.75 ou 3100 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLM113
Disponibilité: disponible!

€20.19 ou 13200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Mantis Miniatures
Code de produit: MAN-MAC09
Disponibilité: disponible!

€16.08 ou 10500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLM396
Disponibilité: disponible!

€10.85 ou 7100 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLM412
Disponibilité: disponible!

€9.77 ou 6400 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:35
Fabricant: MiniArt
Code de produit: mna38048
Disponibilité: disponible!

€13.42 ou 8700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: The Bodi Miniatures
Code de produit: TBM-35098
Disponibilité: disponible!

€14.04 ou 9200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: The Bodi Miniatures
Code de produit: TBM-35100
Disponibilité: disponible!

€27.13 ou 17700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: The Bodi Miniatures
Code de produit: TBM-35035
Disponibilité: disponible!

€13.56 ou 8800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: MiniArt
Code de produit: mna38006
Disponibilité: disponible!

€11.89 ou 7800 pts.

-8%

Échelle: 1:35
Fabricant: Master Box
Code de produit: mbx3588
Disponibilité: disponible!

€12.32 €11.33
ou 8000 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: MiniArt
Code de produit: mna38039
Disponibilité: disponible!

€13.32 ou 8700 pts.

-8%

Échelle: 1:35
Fabricant: Master Box
Code de produit: mbx3578
Disponibilité: disponible!

€16.46 €15.12
ou 10700 pts.

-8%

Échelle: 1:35
Fabricant: Master Box
Code de produit: mbx35148
Disponibilité: disponible!

€12.16 €11.17
ou 7900 pts.

-8%

Échelle: 1:35
Fabricant: Master Box
Code de produit: mbx3567
Disponibilité: disponible!

€12.16 €11.17
ou 7900 pts.

-8%

Échelle: 1:35
Fabricant: Master Box
Code de produit: mbx3514
Disponibilité: disponible!

€7.89 €7.25
ou 5100 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: MiniArt
Code de produit: mna38017
Disponibilité: disponible!

€14.34 ou 9300 pts.