MisterCraft

MisterCraft F13 Su-7BKL "Fitter"

Su-7BKL "Fitter" - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscF13
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mercredi, 12.5.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€12.81 ou 8300 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantMisterCraft
Code de produitmscF13
Poids:0.21 kg
Ean:5903852060138
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:3.7.2017
Tags:Su-7
Suchoj Su-7 to sowiecki samolot myœliwsko-bombowy, o skrzyd³ach skoœnych, o konstrukcji w pe³ni metalowej o usterzeniu klasycznym. Napêd zapewni³a pojedynczy silnik Lulka AL-7F1. Oblot prototypu nast¹pi³ 8 wrzeœnia 1955 roku. Do linii wszed³ w 1958 roku. Pierwsz¹ wersj¹ produkcyjn¹ by³¹ maszyna oznaczona jako Su-7, pe³ni¹ca rolê samolotu myœliwskiego. Jednak szybko pojawi³ siê bardzo ciekawy w wymiarze taktycznym wariant Su-7B. Pod koniec lat. 50 w dowództwie radzieckim lansowano koncepcjê „atomizacji” i „rakietyzacji” pola walki. G³ówn¹ rolê przenoszenia ³adunków atomowych na taktycznym polu walki mia³y posiadaæ rakiety ziemia-ziemia i artyleria lufowa, jednak dla eliminacji czêœci celi szczególnie ruchliwych (kolumny wojsk) lub wymagaj¹cych precyzyjnego uderzenia (j¹drowe œrodki ra¿enia przeciwnika, zabezpieczone stanowiska dowodzenia i ³¹cznoœci) przewidziano u¿ycie w roli nosiciela szybkiego samolotu naddŸwiêkowego. Z racji du¿ej prêdkoœci, du¿ego ³adunku u¿ytecznego, "mocnego" silnika i odpowiedniego zasiêgu i co równie wa¿ne potrzeby szybkiego wprowadzenia maszyny do s³u¿by (przed Su-7B do tej roli u¿ywano prowizorycznie zmodyfikowanych Mig-15/-17) wybór pad³ na konstrukcjê Suchoja. W po³owie 1960 roku rekomendowano samolot do produkcji seryjnej Suchoja Su-7B, pierwsze egzemplarze zesz³y z taœm produkcyjnych w drugiej po³owie tego roku. PóŸniej powsta³y kolejne wersje np. Su-7BM, z dodatkowymi rakietowymi silnikami startowymi, Su-7UB, czyli wersjê treningow¹ z kabin¹ dwuosobow¹ czy wersje Su-7BK albo Su-7BKL. Dane techniczne: d³ugoœæ: 16,8m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 8,77m, wysokoœæ: 4,8m, prêdkoœæ maksymalna: 1,6Ma, prêdkoœæ wznoszenia: 152m/s, pu³ap praktyczny: 15500m, zasiêg maksymalny: 1450km, uzbrojenie: sta³e- 2 dzia³ka NR-30 kal.30mm, podwieszane-do 4000kg ³adunku na 4-6 pylonach podskrzyd³owych.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Su-7BKL "Fitter"
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

mercredi, 12.5.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
mardi, 18.5.2021
-
mercredi, 19.5.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
mardi, 18.5.2021
-
mercredi, 19.5.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
mercredi, 19.5.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 3.7.2017
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: Pavla Models
Code de produit: PVS72005
Disponibilité: sur commande

€2.95 ou 1900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Master
Code de produit: MAS-AM-72-103
Disponibilité: disponible!

€6.74 ou 4400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: RES/KIT
Code de produit: RSK-72-0181
Disponibilité: disponible!

€6.76 ou 4400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: RES/KIT
Code de produit: RSK-72-0141
Disponibilité: disponible!

€7.25 ou 4700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: RES/KIT
Code de produit: RSK-72-0155
Disponibilité: disponible!

€7.25 ou 4700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Armory Models Group
Code de produit: ARY-AW72009
Disponibilité: disponible!

€6.14 ou 4000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: RES/KIT
Code de produit: RSK-72-0154
Disponibilité: sur commande

€6.76 ou 4400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: RES/KIT
Code de produit: RSK-U72-0013
Disponibilité: sur commande

€10.87 ou 7100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: RES/KIT
Code de produit: RSK-72-0156
Disponibilité: disponible!

€6.76 ou 4400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: RES/KIT
Code de produit: RSK-72-0137
Disponibilité: disponible!

€6.76 ou 4400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: RES/KIT
Code de produit: RSK-72-0142
Disponibilité: disponible!

€7.25 ou 4700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: RES/KIT
Code de produit: RSK-72-0180
Disponibilité: sur commande

€9.74 ou 6400 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: Modelsvit
Code de produit: MSV72007
Disponibilité: disponible!

€33.84 ou 22000 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Smer
Code de produit: sme0853
Disponibilité: disponible!

€18.93 ou 12300 pts.

Échelle: 1:50
Fabricant: Wektor
Code de produit: WEK17
Disponibilité: disponible!

€3.62 ou 2400 pts.

Échelle: 1:33
Fabricant: Model-Kom
Code de produit: MDK2-2015
Disponibilité: disponible!

€12.46 ou 8100 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscG13
Disponibilité: disponible!

€19.82 ou 12900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Modelsvit
Code de produit: MSV72001
Disponibilité: disponible!

€33.84 ou 22000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Modelsvit
Code de produit: MSV72002
Disponibilité: disponible!

€33.84 ou 22000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Smer
Code de produit: sme0928
Disponibilité: disponible!

€10.25 ou 6700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Modelsvit
Code de produit: MSV72005
Disponibilité: disponible!

€33.84 ou 22000 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Kovozavody Prostejov
Code de produit: KOV48004
Disponibilité: disponible!

€34.11 ou 22200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Smer
Code de produit: sme0854
Disponibilité: disponible!

€18.93 ou 12300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Modelsvit
Code de produit: MSV72006
Disponibilité: disponible!

€33.31 ou 21700 pts.