Italeri

Italeri 51285 Synthetic round brush with brown tip

 Synthetic round brush with brown tip - Image 1
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita51285
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mercredi, 27.10.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€2.55 ou 1800 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantItaleri
Code de produitita51285
Poids:0.01 kg
Ean:8001283512855
Ajouté au catalogue:18.7.2008
Tags:Brush Pointed-Brush Synthetic-Brush

Pojedynczy, modelarski pêdzel retuszerski o okr±g³ym w³osiu typu pointed brush, którego wielko¶æ zosta³a oznaczona przed producenta jako „0” oraz o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu ok. 195 mm. Posiada lakierowany, drewniany trzonek, który w przedniej czê¶ci zosta³ nieznacznie zwê¿ony. Natomiast do produkcji jego w³osia zastosowano w³ókna syntetyczne, a dok³adniej barwione na ¿ó³ty i br±zowy kolor w³ókna poliestrowe, które w stosunku do w³osi naturalnych co do zasady cechuj± siê wyra¼nie wiêksz± odporno¶ci± na rozpuszczalniki oraz lepsz± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Dziêki temu, omawiany pêdzel mo¿na z powodzeniem zastosowaæ do nak³adania takich farb jak na przyk³ad: emaliowe, olejne czy tzw. metalizery, bez ryzyka szybszego zu¿ycia siê w³osia. Oka¿e siê równie¿ przydatny przy pracy z washami. Rzecz jasna mo¿na go równie¿ zastosowaæ do malowania farbami akrylowymi, jednak przyjmuje siê, ¿e do tego typu zadañ lepiej nadaj± siê pêdzle o w³osiu naturalnym. G³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest malowanie detali popiersi, figurek oraz ich oporz±dzenia w skali 1:35, 1:48 i 1:72 lub o wielko¶ci 120 mm, 90 mm, 75 mm czy 54 mm. Jednak oka¿e siê ono równie¿ przydatne przy pracy z ma³ymi elementami modeli plastikowych, takimi jak chocia¿by: niewielkie czê¶ci wyposa¿enia kabiny pilota samolotów i ¶mig³owców w skali 1:48 czy 1:72, podstawy anten czy lufy karabinów maszynowych wozów bojowych w skal 1:35 albo malowanie kamufla¿u samolotów pok³adowych i wodnosamolotów w skali 1:350 i 1:700. Prezentowane narzêdzie mo¿na tak¿e wykorzystaæ przy malowaniu dioram lub winiet. Ze wzglêdu na w³a¶ciwo¶ci jego w³osia mo¿na je równie¿ z powodzeniem wykorzystaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów. Warto tak¿e dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê. Natomiast w toku mieszania farb, po¿±danym dzia³aniem jest ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: Pipette Set 8 pcs + 2 pcs Gratis albo Dropper 4 in 1) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: Akrylowa Paleta do Malowania lub Mr.Paint Tray 10szt.) i mieszanie substancji dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Warto te¿ mieæ na uwadze, ¿e farbê dowolnego rodzaju nale¿y przed rozpoczêciem pracy dobrze wymieszaæ, jak równie¿ rozcieñczyæ do po¿±danego stopnia, w zale¿no¶ci od efektów jakie chce siê uzyskaæ. Zaleca siê równie¿ nak³adanie raczej 2-3 warstw farby rozcieñczonej, ni¿ 1 warstwy farby bez dodatku rozcieñczalnika. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by WET PALETTE lub Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: Mr.Brush Cleaner Liquid (110 ml) albo CLEANER (100ml). Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego delikatne uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Brush Synthetic Round size 0, Painta Luxus, size 0 albo Tamiya Pointed Brush (Small).

 

Uwaga: Zdjêcie zbiorcze ma na celu u³atwienie porównania rozmiarów poszczególnych pêdzli. Niniejsza pozycja obejmuje jeden pêdzel o rozmiarze podanym w nazwie produktu.

Poszczególne rozmiary wystêpuj± w naszym katalogu jako niezale¿ne pozycje, zwykle ró¿ni±ce siê cen±.

 

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Synthetic round brush with brown tip
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 - 6 pcs.
mercredi, 27.10.2021

plus de 6 pcs.
jeudi, 28.10.2021

GLS

1 - 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

plus de 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 4.11.2021
-
vendredi, 5.11.2021

UPS

1 - 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

plus de 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 4.11.2021
-
vendredi, 5.11.2021

DHL

1 - 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 4.11.2021

plus de 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 5.11.2021

Poste - lettre recommandée

1 - 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

plus de 6 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 4.11.2021
-
vendredi, 5.11.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 18.7.2008
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ14002
Disponibilité: disponible!

€2.30 ou 1600 pts.

Produits similaires

Fabricant: Italeri
Code de produit: ita52205
Disponibilité: disponible!

€1.56 ou 1100 pts.

Fabricant: Italeri
Code de produit: ita52281
Disponibilité: disponible!

€2.65 ou 1900 pts.

Fabricant: Italeri
Code de produit: ita51284
Disponibilité: disponible!

€2.45 ou 1700 pts.

Fabricant: Italeri
Code de produit: ita52206
Disponibilité: disponible!

€1.65 ou 1200 pts.

Fabricant: Italeri
Code de produit: ita51202
Disponibilité: disponible!

€0.94 ou 700 pts.

Fabricant: Italeri
Code de produit: ita52282
Disponibilité: disponible!

€2.77 ou 2000 pts.

Fabricant: Italeri
Code de produit: ita52204
Disponibilité: disponible!

€1.46 ou 1000 pts.

Fabricant: Italeri
Code de produit: ita52202
Disponibilité: disponible!

€1.21 ou 900 pts.

Fabricant: Italeri
Code de produit: ita52203
Disponibilité: disponible!

€1.31 ou 900 pts.

Fabricant: Italeri
Code de produit: ita51203
Disponibilité: disponible!

€1.03 ou 700 pts.

Fabricant: Italeri
Code de produit: ita51282
Disponibilité: disponible!

€2.32 ou 1600 pts.

Fabricant: Italeri
Code de produit: ita51283
Disponibilité: disponible!

€2.40 ou 1700 pts.