Armor35

NEW! Armor35 16001 Tank Girl

Tank Girl - Image 1
Échelle: 1:16
Fabricant: Armor35
Code de produit: RMR-16001
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 14.6.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€57.48 ou 37400 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantArmor35
Code de produitRMR-16001
Poids:0.06 kg
Échelle1:16
Ajouté au catalogue:19.12.2020
Tags:Pin-up Russian-World-War-II-Tank-Crew

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Wojska pancerne i zmechanizowane Armii Czerwonej zaczêto formowaæ na szersz± skalê w pod koniec lat 20. i w latach 30. XX wieku. Zw³aszcza na lata 30. XX wieku przypada ich dynamiczny rozwój. Znajdowa³o to odbicie zarówno w strukturze organizacyjnej, jak i w wyposa¿eniu. Na pierwszej z tych p³aszczyzn zaczêto od 1932 r. formowaæ korpusy zmechanizowane, których struktura zreszt± ewoluowa³a do wybuchu II wojny ¶wiatowej. Gdy idzie o wyposa¿enie – zaczêto wprowadzaæ nowe rodzaje czo³gów, takie jak BT-5, BT-7, T-26 czy czo³g wielowie¿owy T-28. Bardzo udane czo³gi wprowadzone te¿ do linii krótko przez rozpoczêciem wojny z III Rzesz± – mowa rzecz jasna o KW-1 oraz T-34. Pomimo jednak faktu, ¿e w chwili niemieckiej agresji radzieckie wojska pancerne mia³y zdecydowan± przewag± ilo¶ciow± nad agresorem, ponios³y one ogromne straty w ludziach i sprzêcie w pierwszym okresie wojny. Mo¿na je t³umaczyæ chocia¿by brakami w dobrze wyszkolonej kadrze oficerskiej (pok³osie stalinowskich czystek z lat 30. XX wieku), gorszym wyszkoleniu indywidualnym radzieckich czo³gistów w porównaniu z ich niemieckimi przeciwnikami czy gorszej taktyce stosowanej przez za³ogi radzieckich czo³gów. Tak¿e doktryna ich u¿ycia nie by³a tak spójna i tak dobrze ugruntowana w wyszkoleniu jak w armii niemieckiej. Mo¿na te¿ do  tego dodaæ raczej s³ab± ergonomiê wozów sowieckich czy niedobór radiostacji krótkiego i dalekiego zasiêgu w wojskach pancernych. Z czasem jednak owe b³êdy zaczêto mniej lub bardziej skutecznie korygowaæ. Przyk³adowo – od wiosny 1942 r. zaczêto formowaæ armie pancerne, które mia³y pe³niæ przede wszystkim zadania ofensywne i które stanowi³y nieco bardziej ergonomiczn± strukturê, ni¿ wcze¶niejsze korpusy zmechanizowane. Zasadne wydaje siê jednak twierdzenie, ¿e a¿ do koñca wojny Armia Czerwona k³ad³a raczej nacisk na przewag± ilo¶ciow±, ani¿eli jako¶ciow± nad przeciwnikiem, chocia¿ wprowadzi³a do s³u¿by w toku dzia³añ wojennych tak udane czo³gi jak T-34/85 czy IS-2. Widaæ to doskonale chocia¿by w toku bitwy pod Kurskiem z lipca 1943 roku.

Okre¶lenie „Pin-Up Girls” wywodzi siê z trendu wyra¼nie dostrzeganego w latach 40. i 50. XX wieku na terenie Stanów Zjednoczonych. Dotyczy ono plakatów wieszanych przez mê¿czyzn z ró¿nych klas spo³ecznych (najczê¶ciej przez pracowników fizycznych albo ¿o³nierzy, choæ nie tylko!) ze specyficznie ubranymi oraz umalowanymi kobietami o wyra¼nym zabarwieniu erotycznym. Dodajmy, ¿e chocia¿ owe plakaty mia³y podtekst erotyczny, to jednak nie by³y traktowane jako pornografia, która w ówczesnych USA by³a zakazana. Owe „Kobiety z Plakatów”, czyli w³a¶nie Pin-Up Girls, by³y zawsze u¶miechniête, nosi³y albo rozkloszowane, lu¼ne sukienki w grochy czy paski albo te¿ bardzo sk±p± bielizn±, tudzie¿ stroje k±pielowe. Czêsto przedstawiano je w krótkich spodenkach z podwy¿szonym stanem. Rzecz jasna stroje Pin-Up Girls by³y tak przedstawione, aby odkrywaæ jak najwiêcej cia³a modelek. Dodajmy, ¿e tak¿e liczne, oficjalne zdjêcia Marilyn Monroe s± utrzymane w tej stylistyce. Tak¿e stosowany makija¿ by³ bardzo wyra¼ny z podkre¶lonymi czerwon± szmink± ustami oraz mocnymi, czarnymi kreskami nad górnymi powiekami. Warto dodaæ, ¿e od pocz±tku XXI wieku jest dostrzegalna ponowna moda na stylizacje i makija¿ utrzymany w duchu Pin-Up Girls.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Tank Girl
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 14.6.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 19.12.2020
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:16
Fabricant: Classy Hobby
Code de produit: CLH16008
Disponibilité: disponible!

€18.50 ou 12100 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:16
Fabricant: Armor35
Code de produit: RMR-16010
Disponibilité: disponible!

€57.48 ou 37400 pts.

Échelle: 1:16
Fabricant: Armor35
Code de produit: RMR-16016
Disponibilité: disponible!

€63.66 ou 41500 pts.

Échelle: 1:16
Fabricant: Armor35
Code de produit: RMR-16008
Disponibilité: disponible!

€57.48 ou 37400 pts.

Échelle: 1:16
Fabricant: Armor35
Code de produit: RMR-16006
Disponibilité: disponible!

€63.66 ou 41500 pts.

Échelle: 1:16
Fabricant: Armor35
Code de produit: RMR-16004
Disponibilité: disponible!

€57.48 ou 37400 pts.

Échelle: 1:16
Fabricant: Armor35
Code de produit: RMR-16024
Disponibilité: disponible!

€57.48 ou 37400 pts.

Échelle: 1:16
Fabricant: Armor35
Code de produit: RMR-16018
Disponibilité: disponible!

€61.51 ou 40100 pts.

Échelle: 1:16
Fabricant: Armor35
Code de produit: RMR-16003
Disponibilité: disponible!

€57.48 ou 37400 pts.

Échelle: 1:16
Fabricant: Armor35
Code de produit: RMR-16022
Disponibilité: disponible!

€57.48 ou 37400 pts.

Échelle: 1:16
Fabricant: Armor35
Code de produit: RMR-16023
Disponibilité: disponible!

€61.51 ou 40100 pts.

Échelle: 1:16
Fabricant: Armor35
Code de produit: RMR-16025
Disponibilité: disponible!

€77.90 ou 50700 pts.

Échelle: 1:16
Fabricant: Armor35
Code de produit: RMR-16026
Disponibilité: disponible!

€65.54 ou 42700 pts.