AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez 4523P The Weathering Magazine Issue 24 Pod nowym kierownictwem - UNDER NEW MANAGEMENT (j. polski)

The Weathering Magazine Issue 24 Pod nowym kierownictwem - UNDER NEW MANAGEMENT (j. polski) - Image 1
Code de produit: AMM-4523P
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 13.7.2020
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€7.30 ou 4800 pts.

Contient 8.00% de la TVA

Informations de base

FabricantAMMO of Mig Jimenez
Code de produitAMM-4523P
Poids:0.36 kg
Ean:8432074045236
Ajouté au catalogue:7.11.2018

The Weathering Magazine to jedyny magazyn po¶wiêcony w ca³o¶ci technikom malowania i postarzania modeli redukcyjnych. W tym wydaniu skupimy siê na pojazdach, które z ró¿nych powodów zmieni³y w³a¶ciciela i s³u¿± pod nowym szyldem. Omówimy unikatowe aspekty zastosowania nowych schematów malowania i oznaczeñ, nauczymy siê przedstawiaæ up³yw czasu i zu¿ycie zarówno fabrycznych, jak i prowizorycznie malowanych kamufla¿y. Dowiemy siê, które techniki bêd± najbardziej odpowiednie do wizualnego przekszta³cenia lokomotywy. Poka¿emy równie¿ dwa dobrze znane przyk³ady pojazdów pancernych – M3 w s³u¿bie Armii Radzieckiej i T-34 zdobyty przez Niemców. Przechwytywane mog± byæ nie tylko maszyny operuj±ce na l±dzie, ale tak¿e samoloty – z tego wydania sporo dowiemy siê o malowaniu wyj±tkowego Messerschmitta Bf 109, nosz±cego sowieckie czerwone gwiazdy. Temat rozwiniemy w tekstach po¶wiêconych technikom stosowanym na pojazdach cywilnych i tematach Gundam. Oczywi¶cie Czytelnicy znajd± tu o wiele wiêcej...

Jak zawsze przedstawiamy wszystkie techniki w formie szczegó³owych artyku³ów, opisuj±cych proces tworzenia modelu krok po kroku, zawieraj±cych wysokiej jako¶ci zdjêcia i zwiêz³e wskazówki, których autorami s± najlepsi modelarze z ca³ego ¶wiata. Ten oczekiwany z niecierpliwo¶ci± numer TWM z pewno¶ci± bêdzie pozycj± obowi±zkow± dla kolekcjonerów, a ka¿da strona wype³niona przydatnymi informacjami stanie siê doskona³ym ¼ród³em inspiracji dla wszystkich modelarzy.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: The Weathering Magazine Issue 24 Pod nowym kierownictwem - UNDER NEW MANAGEMENT (j. polski)
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
lundi, 13.7.2020

plus de 1 pcs.
mardi, 14.7.2020

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 17.7.2020
-
lundi, 20.7.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 20.7.2020
-
mardi, 21.7.2020

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 17.7.2020
-
lundi, 20.7.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 20.7.2020
-
mardi, 21.7.2020

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 20.7.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 21.7.2020

Poste - lettre recommandée

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 17.7.2020
-
lundi, 20.7.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 20.7.2020
-
mardi, 21.7.2020

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 7.11.2018
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?