MiniArt

MiniArt 35308 U.S. Jeep Crew & MPs. Special Edition

U.S. Jeep Crew & MPs. Special Edition - Image 1
Échelle: 1:35
Fabricant: MiniArt
Code de produit: mna35308
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mardi, 27.7.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€12.25 ou 8600 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantMiniArt
Code de produitmna35308
Poids:0.12 kg
Ean:4820183313546
Échelle1:35
Ajouté au catalogue:29.10.2020
Tags:Jeep-Willys US-World-War-II-Infantry US-World-War-II-Military-Police

Ju¿ po pierwszych do¶wiadczeniach wyniesionych z walk Afryce Pó³nocnej na prze³omie lat 1942-1943 US Army przeprowadzi³a zmianê etatu amerykañskiej dywizji piechoty. Od 1943 r., etatowo ka¿da dywizja piechoty posiada³a trzy pu³ki piechoty, z³o¿one z kolei z trzech batalionów piechoty. Dodatkowo w sk³ad pu³ku piechoty wchodzi³y te¿ inne oddzia³y, na przyk³ad: kompania przeciwpancerna, kompania artylerii czy kompania sztabowa. W sumie pu³k piechoty US Army liczy³ ok. 3100 ¿o³nierzy. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e w sk³ad dywizji wchodzi³ tez silny komponent artyleryjski z³o¿ony z czterech batalionów artylerii – 3 lekkich i 1 ¶redniego, który by³y najczê¶ciej uzbrojone w haubice kal. 105 i 155 mm. Do tego dochodzi³ jeszcze miêdzy innymi batalion in¿ynieryjny, kompania naprawcza, jednostka zwiadowcza czy pluton Military Police. W sumie, amerykañska dywizja piechoty od 1943 r. liczy³a ok. 14.200 ludzi. Do¶æ wyra¼nie górowa³a artyleriê nad dywizj± niemieck± oraz posiada³a znacznie lepsze i – przede wszystkim – w pe³ni zmotoryzowane ¶rodki transportu, co czyni³o z niej wysoce mobiln± formacjê taktyczn±. Posiada³a te¿ znacznie bogatsze „indywidualne” uzbrojenie przeciwpancerne w postaci sporej liczby wyrzutni bazooka, których by³o ponad 500 w ca³ej dywizji. 

US Military Police (poprawna nazwana: Military Police Corps, skrót: MP) to czê¶æ amerykañskich si³ zbrojnych, która formalnie zosta³a powo³ana do ¿ycia we wrze¶niu 1941 roku. Jednak geneza US Military Police siêga jeszcze XVIII wieku, a dok³adniej wojny o niepodleg³o¶æ USA (1775-1783), kiedy to pojawi³y siê w amerykañskiej armii pierwsze pododdzia³y odpowiedzialne za przestrzeganie dyscypliny i egzekwowanie prawa w¶ród ¿o³nierzy. Jednak w 1783 r. zosta³y one rozwi±zane. Podobne s³u¿by pojawi³y siê  tak¿e w czasie wojny secesyjnej (1861-1865) oraz w czasie I wojny ¶wiatowej, jednak po zakoñczeniu ka¿dego z tych konfliktów by³y rozwi±zywane. Funkcjonuj±c± tak¿e w czasie pokoju US Military Police powo³ano dopiero we wrze¶niu 1941 roku. Do jej g³ównych zadañ by³o dbanie o przestrzeganie dyscypliny w amerykañskich si³ach zbrojnych, ¶ciganie przestêpstw pospolitych, ale te¿ udzia³ w szeroko rozumianych akcjach policyjnych czy kierowanie ruchem drogowym pojazdów wojskowych. W czasie II wojny ¶wiatowej MP doczeka³a siê kilka szkó³ kszta³c±cych przysz³ych ¿andarmów (m.in.: w Camp Gordon czy Fort Benjamin Harrison). ¯o³nierze nale¿±cy do tej formacji byli wykorzystywani na szerok± skalê w toku operacji we W³oszech (1943-1945), w Normandii i pó³nocno-zachodniej Europie (1944-1945), ale te¿ na po³udniowym Pacyfiku (1942-1945).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: U.S. Jeep Crew & MPs. Special Edition
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

mardi, 27.7.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
lundi, 2.8.2021
-
mardi, 3.8.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
lundi, 2.8.2021
-
mardi, 3.8.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
mardi, 3.8.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 29.10.2020
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:35
Fabricant: MiniArt
Code de produit: mna35329
Disponibilité: disponible!

€12.40 ou 8700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: MiniArt
Code de produit: mna35334
Disponibilité: disponible!

€12.25 ou 8600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Alpine Miniatures
Code de produit: ALP-H025
Disponibilité: disponible!

€9.84 ou 6900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLMEL022
Disponibilité: disponible!

€4.51 ou 3200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLM304
Disponibilité: disponible!

€18.32 ou 12900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLM445
Disponibilité: disponible!

€19.59 ou 13800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLM440
Disponibilité: disponible!

€25.54 ou 18000 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: CMK
Code de produit: CMB35083
Disponibilité: disponible!

€5.35 ou 3800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: CMK
Code de produit: CMB35081
Disponibilité: disponible!

€5.35 ou 3800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Legend
Code de produit: LEG-LF0111
Disponibilité: disponible!

€9.96 ou 7000 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLM311
Disponibilité: disponible!

€7.48 ou 5300 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Legend
Code de produit: LEG-LF0040
Disponibilité: disponible!

€7.14 ou 5000 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:35
Fabricant: MiniArt
Code de produit: mna35318
Disponibilité: disponible!

€13.19 ou 9300 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: MiniArt
Code de produit: mna35085
Disponibilité: disponible!

€29.76 ou 21000 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Royal Model di R. Reale
Code de produit: RLM660
Disponibilité: disponible!

€21.47 ou 15200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Alpine Miniatures
Code de produit: ALP-35242
Disponibilité: disponible!

€13.04 ou 9200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: The Bodi Miniatures
Code de produit: TBM-35172
Disponibilité: disponible!

€27.53 ou 19400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Alpine Miniatures
Code de produit: ALP-35241
Disponibilité: disponible!

€13.04 ou 9200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Mantis Miniatures
Code de produit: MAN35107
Disponibilité: disponible!

€14.85 ou 10500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Mantis Miniatures
Code de produit: MAN35108
Disponibilité: disponible!

€16.81 ou 11900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Mantis Miniatures
Code de produit: MAN35109
Disponibilité: disponible!

€31.25 ou 22000 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Mantis Miniatures
Code de produit: MAN35110
Disponibilité: disponible!

€27.28 ou 19200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Alpine Miniatures
Code de produit: ALP-35243
Disponibilité: sur commande

€24.70 ou 17400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Evolution Miniatures
Code de produit: EVO35190
Disponibilité: disponible!

€18.55 ou 13100 pts.