Meng Model

Meng Model ES007 U.S. Navy Aircraft Carrier U.S.S. Lexington (CV-2) - Extreme Edition

U.S. Navy Aircraft Carrier U.S.S. Lexington (CV-2) - Extreme Edition - Image 1
Échelle: 1:700
Fabricant: Meng Model
Code de produit: MNG-ES007
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mardi, 13.4.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€103.15 ou 67200 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantMeng Model
Code de produitMNG-ES007
Poids:0.57 kg
Ean:4897038552573
Échelle1:700
Ajouté au catalogue:28.5.2020
Tags:Lexington

Model plastikowy, wzbogacony o elementy fototrawione.

USS Lexington (CV-2) by³ amerykañskim lotniskowcem pod którego stêpkê po³o¿ono w 1921 r., wodowano w pa¼dzierniku 1925 r., a wcielono do s³u¿by w US Navy w grudniu 1927 roku. D³ugo¶æ okrêtu wynosi³a 270,7 m, szeroko¶æ 32,3 m, a wyporno¶æ pe³na – 48.500 ton. Prêdko¶æ maksymalna lotniskowca USS Lexington oscylowa³a wokó³ 32-33 wêz³ów, a jego g³ówne uzbrojenie stanowi³o 78 samolotów pok³adowych.

Pierwotnie USS Lexington, podobnie jak inny amerykañski lotniskowiec – USS Saratoga -  by³ budowany jako kr±¿ownik liniowy.  Jednak w zwi±zku ze zobowi±zaniami rozbrojeniowymi na³o¿onymi na US Navy przez traktat waszyngtoñski okrêt postanowiono dokoñczyæ jako lotniskowiec. Swoist± pozosta³o¶ci± po pierwotnie planowanej funkcji USS Lexington by³o silne uzbrojenie pok³adowe z³o¿one m.in.: z 8 dzia³ kal. 203 mm. Nowy lotniskowiec – nazywany tak¿e „Lady Lex” – okaza³ siê pierwszym, du¿ym lotniskowcem w dziejach amerykañskiej marynarki wojennej. W okresie miêdzywojennym lotniskowiec s³u¿y³ przede wszystkim we Flocie Pacyfiku odgrywaj±c wielk± rolê w doskonaleniu taktyki u¿ycia okrêtów lotniczych przez US Navy. Bra³ jednak tak¿e udzia³ w bardziej pokojowych misjach – na przyk³ad w 1931 roku lotniskowiec przewozi³ personel medyczny i zaopatrzenie do Nikaragui, która zosta³a wówczas nawiedzona trzêsieniem ziemi. W chwili wybuchu II wojny ¶wiatowej USS Lexington znajdowa³ siê w pobli¿u bazy w Pearl Harbor, ale szczê¶liwie przeprowadza³ æwiczenia lotnicze i japoñski atak nie okaza³ siê dla niego gro¼ny. W styczniu 1942 roku, mia³ braæ udzia³ w dywersyjnym ataku na wyspê Wake, ale plan ten nie wszed³ w ¿ycie, a USS Lexington zosta³ przerzucony na po³udniowy Pacyfik, do basenu Morza Koralowego. Wróci³ na ten akwen w maju 1942 roku, gdzie wzi±³ udzia³ w bitwie na Morzu Koralowym – w toku tej bitwy zosta³ zatopiony przez japoñskie lotnictwo pok³adowe.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: U.S. Navy Aircraft Carrier U.S.S. Lexington (CV-2) - Extreme Edition
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
mardi, 13.4.2021

plus de 1 pcs.
mercredi, 14.4.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 19.4.2021
-
mardi, 20.4.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 20.4.2021
-
mercredi, 21.4.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 19.4.2021
-
mardi, 20.4.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 20.4.2021
-
mercredi, 21.4.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 20.4.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 21.4.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 28.5.2020
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:700
Fabricant: RB-Model
Code de produit: RBM700L21
Disponibilité: disponible!

€2.38 ou 1600 pts.

Échelle: 1:700
Fabricant: Master
Code de produit: MAS-SM-700-057
Disponibilité: disponible!

€5.37 ou 3500 pts.

Échelle: 1:700
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu17034
Disponibilité: disponible!

€26.54 ou 16500 pts.

Fabricant: Plastruct
Code de produit: PLS90661
Disponibilité: disponible!

€2.87 ou 1900 pts.

Échelle: 1:700
Fabricant: Aber
Code de produit: abe1-700-10
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Échelle: 1:700
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu17502
Disponibilité: disponible!

€8.99 ou 5600 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeSV-07
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Échelle: 1:700
Fabricant: Aber
Code de produit: abe1-700-04
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Échelle: 1:700
Fabricant: Aber
Code de produit: abe1-700-01
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Échelle: 1:700
Fabricant: Aber
Code de produit: abe1-700-06
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Échelle: 1:700
Fabricant: Aber
Code de produit: abe1-700-03
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Échelle: 1:700
Fabricant: Aber
Code de produit: abe1-700-11
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:700
Fabricant: Meng Model
Code de produit: MNG-PS002
Disponibilité: disponible!

€34.65 ou 22600 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Meng Model
Code de produit: MNG-WB001
Disponibilité: disponible!

€20.25 ou 13200 pts.