Very Fire USS14 U.S.Navy SC-1 (2 sets)

U.S.Navy SC-1 (2 sets) - Image 1
Échelle: 1:350
Fabricant: Very Fire
Code de produit: VRF-USS14
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mardi, 7.12.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€18.98 ou 13700 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantVery Fire
Code de produitVRF-USS14
Échelle1:350
Ajouté au catalogue:2.10.2020
Tags:Curtiss-SC-Seahawk
Curtiss SC-1 Seahawk (ang. rybo³ów) to amerykañski jednosilnikowy, jednomiejscowy wodnosamolot u¿ywany w schy³kowym okresie II wojny œwiatowej. Zast¹pi³ maszyny OS-2 Kingfisher oraz SO-3 Seamew. Oblot prototypu SC-1 mia³ miejsce w 1942 roku. Pierwsza dostawa wodnosamolotów SC-1, które otrzyma³y nazwê Seahawk mia³a miejsce w paŸdzierniku 1944 roku. Jako pierwszy otrzyma³ te samoloty pancernik "Guam". Pierwsza znana akcja bojowa w której u¿yto wodnosamolotów SC-1 Seahawk to bombardowanie wyspy Borneo przed l¹dowaniem tam wojsk alianckich w czerwcu 1945. Ogó³em zak³ady Curtiss w Columbus zbudowa³y ok. 550 seryjnych SC-1 oraz, ju¿ po wojnie 9 wodnosamolotów w odmianie 2-miejscowej SC-2. Zbudowano poza tym 7 prototypów. SC-1 to jednomiejscowy wodnosamolot konstrukcji ca³kowicie metalowej z pracuj¹cym pokryciem ze stopów lekkich przystosowany do startów z katapult okrêtowych Trójdzielny p³at ze sk³adanymi czêœciami skrajnymi. Za kabin¹ pilota znajdowa³o siê pomieszczenie maj¹ce pomieœciæ cz³owieka, co umo¿liwia³o zastosowanie samolotu do celów ratownictwa morskiego Pod³odzie jak we wszystkich zwiadowczych wodnosamolotach pok³adowych US Navy, sk³ada³o siê z centralnego p³ywaka osadzonego na pojedynczym pylonie i dwóch bocznych p³ywaków wspornikowych. Uzbrojeniem byly 2 sta³e karabiny maszynowe Colt-Browning 12,7 mm, zabudowane w œródp³acie. Samolot móg³ te¿ zabraæ 2 bomby po 45 kg w komorze mieszcz¹cej siê w central nym p³ywaku i zaopatrzonej w wodoszczelne drzwi oraz 2 bomby po 112 kg na wyrzutnik ach pod œródp³atem. Zamiast jednej z tych bomb mo¿na by³o zabraæ pojemnik z radarem ASH. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 504 km/h, maksymalny 11400 m, zasiêg maksymalny: 1000 km .
Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: U.S.Navy SC-1 (2 sets)
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

mardi, 7.12.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
lundi, 13.12.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
lundi, 13.12.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
lundi, 13.12.2021
-
mercredi, 15.12.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 2.10.2020
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Échelle: 1:700
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru03448
Disponibilité: disponible!

€4.76 ou 3400 pts.