CMK

CMK F35172 US Cavalry sitting in UH Vietnam

US Cavalry sitting in UH Vietnam - Image 1
Échelle: 1:35
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF35172
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 14.6.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€20.60 ou 13400 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantCMK
Code de produitCMF35172
Poids:0.02 kg
Ean:8595593102566
Échelle1:35
Ajouté au catalogue:20.7.2010
Tags:US-Vietnam-War-Cavalry-Heliborne Vietnam-War-1964-1975

Wojna wietnamska, nazywana te¿ II wojn± indochiñsk± (ang. Wietnam War) toczy³a siê od 1964 r. (wydarzenia w Zatoce Tonkiñskiej) albo od 1965 r. (l±dowanie pierwszych, wiêkszych si³ amerykañskich w Wietnamie) do 1975 r., czyli do chwili zajêcia Wietnamu Po³udniowego przez Wietnam Pó³nocny. Przeciwnikami w tej wojnie, by³y z jednej strony Stany Zjednoczone wspieraj±ce swego sojusznika, czyli Wietnam Po³udniowy oraz Wietnam Pó³nocny, wraz z komunistyczn± partyzantk± Vietcong, wspierany (w taki lub inny sposób) przez ChRL oraz ZSRR. Przyjmuj siê, ¿e jednorazowo, maksymalnie, Wietnam Pó³nocny zaanga¿owa³ w konflikt ok. 690.00 ¿o³nierzy, Vietcong – ok. 200.000 ludzi, natomiast Stany Zjednoczone osi±gnê³y szczyt swego zaanga¿owania w 1969 r. kiedy to w Wietnamie znajdowa³o siê ok. 540.000 amerykañskich ¿o³nierzy. Bezpo¶redni± przyczyn± konfliktu by³ roszczenia i ambicje Wietnamu Pó³nocnego do przejêcia w³adzy i kontroli nad swym po³udniowym s±siadem, na co nie mog³y i nie chcia³y siê zgodziæ Stany Zjednoczone. Wojna wietnamska by³a doskona³ym przyk³adem wojny partyzanckiej, w którym wysoce zaawansowane technologiczne si³y zbrojne USA, ponosi³y spore straty i finalnie przegra³y w starciu z wojskami wyposa¿onymi nieporównywalnie gorzej. Warto dodaæ, ¿e z czysto militarnego punktu widzenia wojska amerykañskie potrafi³y zadawaæ swemu przeciwnikowi ogromne straty (np. ofensywa Tet z 1968 r.), ale na tzw. „froncie domowym” ca³kowicie j± przegra³y. Czêsto przyjmuje siê, ¿e wojna wietnamska zosta³a przegrana przez USA przede wszystkim z powodu napiêæ w amerykañskim spo³eczeñstwie, jego niechêci do tej wojny oraz nieumiejêtno¶ci amerykañskiego establishmentu do przekonywuj±cego jej uzasadnienia. Wojna wietnamska zakoñczy³a siê ostatecznie w 1975 r. ca³kowit± pora¿k± Stanów Zjednoczonych, które by³y zmuszone wycofaæ siê z Wietnamu i pogodziæ siê ze zjednoczeniem Wietnamu przez komunistyczny rz±d w Hanoi. Na pewien czas wyra¼nie siê równie¿ zmniejszy³ presti¿ tego pañstwa na arenie miêdzynarodowej.

Wojna wietnamska (1964/1965-1975) to konflikt toczony pomiêdzy rz±dem Wietnamu Po³udniowego, wspieranym bardzo intensywnie (ekonomicznie, politycznie, militarnie) przez Stany Zjednoczone, a Wietnamem Pó³nocnym, wspieranym przez ZSRR oraz ChRL. Po stronie amerykañskiej, w zwi±zku z bardzo trudnym terenem wystêpuj±cym w Wietnamie (d¿ungla, liczne cieki wodne i kana³y, wzgórza), bardzo szybko zdano sobie sprawê z ogromnej roli mobilno¶ci wojsk, a zw³aszcza ich aeromobilno¶ci. Dziêki tej ostatniej jednostki piechoty mog³y siê poruszaæ z prêdko¶ci± i w tempie nie mo¿liwym do osi±gniêcia na l±dzie. Ta refleksja, po³±czona z prowadzonymi od pocz±tku lat 60. XX wieku testami nowego rodzaju wojsk doprowadzi³a do powstania w 1965 roku dywizji aeromobilne – 1. Dywizji Kawalerii (Powietrznej) [ang. 1st Cavalry Division (Airmobile)]. W jej sk³ad, w chwili sformowania, wchodzi³y trzy brygady piechoty aeromobilne, z których ka¿da sk³ada³a siê z trzech batalionów piechoty. Poza tym w sk³ad dywizji wchodzi³a równie¿ brygada artylerii w sile czterech batalionów haubic kal. 105 mm oraz powietrznej artylerii rakietowej. Do tego dochodzi³y pododdzia³y wsparcia. Dywizja przesz³a swój chrzest bojowy w 1965 r. w toku bitwy w dolinie la Drang. Warto dodaæ, ¿e 1st Cavalry Division (Airmobile) jest uznawana za jednostkê, która ponios³a w toku wojny wietnamskiej najwiêksze straty w rannych i zabitych. Warto te¿ dodaæ, ¿e w 1970 r. z si³ 1st Cavalry Division (Airmobile) sformowano 9 brygadê kawalerii powietrznej, która pomimo wysokiej skuteczno¶ci zosta³a rozwi±zana ju¿ rok pó¼niej.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: US Cavalry sitting in UH Vietnam
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
lundi, 14.6.2021

plus de 1 pcs.
mercredi, 21.7.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 27.7.2021
-
mercredi, 28.7.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 27.7.2021
-
mercredi, 28.7.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 28.7.2021

Poste - lettre recommandée

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 27.7.2021
-
mercredi, 28.7.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 20.7.2010
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLM382
Disponibilité: sur commande

€4.08 ou 2700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLM381
Disponibilité: sur commande

€4.08 ou 2700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00509
Disponibilité: disponible!

€2.25 ou 1500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A021
Disponibilité: disponible!

€7.11 ou 4600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00501
Disponibilité: disponible!

€2.09 ou 1400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00502
Disponibilité: disponible!

€2.09 ou 1400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00506
Disponibilité: disponible!

€2.09 ou 1400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00508
Disponibilité: disponible!

€2.09 ou 1400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00511
Disponibilité: disponible!

€2.09 ou 1400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00505
Disponibilité: disponible!

€2.09 ou 1400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00507
Disponibilité: disponible!

€2.25 ou 1500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00510
Disponibilité: disponible!

€2.25 ou 1500 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:35
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF35212
Disponibilité: disponible!

€22.67 ou 14800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF35170
Disponibilité: disponible!

€20.60 ou 13400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF35171
Disponibilité: disponible!

€20.60 ou 13400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF35183
Disponibilité: sur commande

€20.60 ou 13400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Legend
Code de produit: LEG-LF0039
Disponibilité: disponible!

€25.94 ou 16900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Legend
Code de produit: LEG-LF0037
Disponibilité: disponible!

€9.56 ou 6200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Legend
Code de produit: LEG-LF0038
Disponibilité: disponible!

€9.56 ou 6200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Legend
Code de produit: LEG-LF0036
Disponibilité: sur commande

€9.56 ou 6200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Valkyrie Miniatures
Code de produit: VLK-35010
Disponibilité: disponible!

€36.26 ou 23600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Callsign Models
Code de produit: CLL-35047
Disponibilité: disponible!

€12.70 ou 8300 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Callsign Models
Code de produit: CLL-35021
Disponibilité: disponible!

€9.53 ou 6200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Callsign Models
Code de produit: CLL-35045
Disponibilité: disponible!

€46.74 ou 30400 pts.